Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4372. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Močvar v Moravskih Toplicah, stran 12213.

Na podlagi 31. in 43. člena in v povezavi s 17. do 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za območje Močvar v Moravskih Toplicah
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Veljavni zazidalni načrt za območje Močvar v Moravskih Toplicah (sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00) opredeljuje območje na severnem delu osrednjega dela naselja Moravske Toplice za gradnjo stanovanjskih, poslovnih in mešanih objektov. Območje še ni zgrajeno. Urejena je le komunalna infrastruktura na robu naselja.
Na parcelah št.: 3515/1 in 3515/2 ob Prečni ulici je v veljavnem zazidalnem načrtu predvidena gradnja poslovno-turističnega objekta za določenega investitorja, ki je od nameravane gradnje odstopil.
Zaradi spremembe v programu in obliki predvidenih objektov na parcelah št. 3515/1 in 3515/2 ter zaradi spremembe investitorja, je predvidena sprememba in dopolnitev obstoječega zazidalnega načrta z namenom, da se predvideni posegi uskladijo z željami novega investitorja.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/04), ki za obravnavano območje določa izdelavo prostorskega akta in Odlok o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00), ki to območje že ureja.
2. člen
(predmet spremembe in programska izhodišča)
Predmet Spremembe zazidalnega načrta je besedilo Odloka o zazidalnem načrtu in kartografske priloge. Na parcelah 3515/1 in 3515/2 k. o. Moravske Toplice je predvidena gradnja turističnega objekta, ureditev pripadajočih komunalnih energetskih in drugih infrastrukturnih objektov in naprav ter ureditev okolice objektov.
Na območju spremembe je predvidena gradnja turističnega objekta z apartmaji ter pripadajoči gostinski in poslovni prostori.
Pri snovanju območja je treba upoštevati tudi izhodišča, podana na prostorski konferenci dne 30. 7. 2004 v prostorih občine Moravske Toplice, in sicer da se na območju naj načrtuje zmerna koncentracija in da, se višinski gabariti objektov prilagodijo oblikovanju območja.
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje, na katerega se nanaša sprememba zajema parcelo št. 3515/1 in 3515/2 k. o. Moravci.
Ostalo območje, ki ga urejamo z obstoječim zazidalnim načrtom ni predmet obdelave.
4. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice in mnenja k predvidenim ureditvam:
– Elektro Maribor, OE Murska Sobota za distribucijo električne energije
– Telekom Slovenije, PE Murska sobota
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Maribor, Slomškov trg 6.
5. člen
(strokovne in geodetske podlage)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se upoštevajo predhodne izdelane strokovne podlage:
– geodetski načrt obstoječega stanja
– idejni projekt za načrtovane rešitve.
Kartografski del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo prikazan na digitalnem katastrskem načrtu, ki ga pridobi izdelovalec od pristojne Geodetske uprave.
6. člen
(rok priprave)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka prične izbrani izdelovalec takoj po podpisu pogodbe
– izdelovalec pripravi osnutek v roku 15 dni po sprejemu Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– župan občine Moravske Toplice sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki bo trajala 15 dni predvidoma sredi septembra
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Moravske Toplice od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi, v času javne razgrnitve se izvede javna razprava
– pisne pripombe iz javne razgrnitve preveri izdelovalec prostorskega akta in jih predloži županu (občinskemu svetu) v potrditev
– v roku 20 dni od prejema stališč do pripomb izdelovalec pripravi usklajen predlog, ki ga posreduje Občinskemu svetu občine Moravske Toplice v sprejem
– predaja končnega elaborata investitorju je predvidena do konca oktobra 2004.
7. člen
(financiranje)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zagotavlja Občina Moravske Toplice.
8. člen
Ta Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Močvar v Moravskih Toplicah začne veljati z dnem, ko ga sprejme župan Občine Moravske Toplice.
Št. 350-05/01-1
Moravske Toplice, dne 31. avgusta 2004.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l. r.

AAA Zlata odličnost