Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4347. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva, stran 12159.

Na podlagi 9. člena, v zvezi z osmo alineo prvega odstavka 7. člena Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
1. člen
V Uredbi o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (Uradni list RS, št. 82/98, 60/99 in 3/00) se besedilo »Ministrstvo za gospodarske dejavnosti« v celotnem besedilu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, oziroma ministrstvo, pristojno za energijo,« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za javni sektor po tej uredbi štejejo tudi gospodarske družbe, ki opravljajo energetsko dejavnost proizvodnja električne energije in so v skladu z zakonom, ki ureja področje energetike, in drugimi predpisi določene kot upravičenci do pomoči pri reševanju nasedlih investicij ter sodijo po standardni klasifikaciji dejavnosti med dejavnosti:
– E 40.11 Proizvodnja električne energije.«.
3. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe 3., 5. in 6. člena te uredbe se pri dodeljevanju sredstev gospodarskim družbam, ki so upravičene do pomoči pri reševanju nasedlih investicij, upoštevajo merila in kriteriji, določeni s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja področje energetike.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-06/2004-1
Ljubljana, dne 2. septembra 2004.
EVA 2004-2511-0253
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost