Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3027. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3028. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3029. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
3030. Sklep o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije
3031. Sklep o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije
3032. Sklep o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije

Drugi akti

3026. Avtentična razlaga prvega in tretjega odstavka 84. člena zakona o medijih - ORZMed84

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3033. Uredba o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila
3034. Uredba o energetski infrastrukturi
3035. Uredba o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva
3059. Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
3060. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
3061. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003

Odloki

3062. Odlok o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, strokovnjakov in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji

Sklepi

3036. Sklep o odpravi vizne obveznosti za državljane določenih držav
3037. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Poljske v Republiki Sloveniji s sedežem v Novem mestu, na čelu s častnim konzulom
3063. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

3038. Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
3039. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum
3040. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije
3041. Pravilnik o spremembah pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
3042. Pravilnik o kakovosti konzumnega kravjega mleka
3043. Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi
3044. Pravilnik o delovanju strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu
3045. Pravilnik o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov
3046. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje meritev
3047. Pravilnik o varnosti igrač
3048. Pravilnik o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
3049. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3050. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec
3051. Program priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3052. Spremembe in dopolnitve tarife nadomestil za določene storitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
3053. Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3054. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002
3055. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2003

Slovenske Konjice

3056. Sklep Občinskega sveta občine Slovenske Konjice o določitvi dodatnih oprostitev pri plačilu stroškov za socialno varstveno storitev "Pomoč družini na domu"

Zreče

3057. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

3058. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti