Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3044. Pravilnik o delovanju strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu, stran 9563.

Na podlagi petega odstavka 6. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o delovanju strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja
v zdravstvu in veterinarstvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način delovanja strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu (v nadaljnjem besedilu: svet), način in obliko dajanja strokovnih mnenj ter predlogov sveta, način in obliko poročanja sveta in postopke za zagotavljanje izključenosti interesov in varovanja zaupnih podatkov pri delu sveta.
2. člen
(1) Svet opravlja naloge, določene s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji.
(2) Svet opravlja tudi naloge v zvezi z drugimi zadevami, ki se nanašajo na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, če tako določajo predpisi z drugih področij.
3. člen
(1) Svet deluje in odloča na sejah.
(2) Seje sveta niso javne. Javnost dela sveta se zagotavlja na način, določen s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji.
(3) Seje sveta se lahko udeležuje predstavnik upravnega organa, pristojnega za varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji, Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (v nadaljnjem besedilu: URSVS).
(4) Pri posameznih točkah dnevnega reda so na seji lahko navzoči tudi strokovnjaki, ki jih je svet povabil kot specialiste za posamezno vprašanje.
4. člen
(1) Sedež sveta je pri URSVS.
(2) Svet ima tajnika, ki za svet opravlja strokovno-administrativna dela.
(3) Tajnika sveta izmed strokovnih delavcev URSVS določi njen predstojnik.
(4) Tajnik sveta opravlja tekoče posle za svet, vključno s pripravo in izvedbo sej sveta, ter skrbi za to, da svet v ustreznih rokih daje strokovna mnenja in predloge, določene z zakonom.
5. člen
(1) Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje pet članov sveta in med njimi predsednika sveta.
(2) Začetni mandat predsednika sveta je štiri leta. Krajši začetni mandat se za dva člana sveta določi z žrebom.
(3) Člani sveta so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
(4) Funkcija člana sveta je častna.
(5) Člani sveta so za sodelovanje na seji sveta upravičeni do sejnine v višini, ki jo določi minister. Člani sveta imajo v zvezi z udeležbo na seji sveta pravico do povračila potnih stroškov skladno s predpisi.
6. člen
(1) Član sveta ne more biti vodstvena oseba, ki dela v jedrskem ali sevalnem objektu.
(2) Član sveta ne more biti oseba, zaposlena v upravnem organu, pristojnem za varstvo pred ionizirajočimi sevanji ali jedrsko varnost.
(2) Svet mora biti sestavljen tako, da sta v njem največ dva člana, ki sta zaposlena v isti organizaciji.
7. člen
(1) Članu sveta mandat preneha, če to sam zahteva.
(2) Član sveta je predčasno razrešen:
– če iz neupravičenih razlogov ne sodeluje pri delu sveta,
– če se ugotovi, da ne varuje podatkov, ki so določeni kot zaupni, skladno s tem pravilnikom, ali
– če se ugotovi, da je povezan s pravno ali fizično osebo, o katere zadevi svet daje strokovno mnenje, pa ne ravna skladno s prvim odstavkom 12. člena tega pravilnika.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena član sveta o svoji zahtevi pisno obvesti predsednika sveta in ministra, ki zahtevi ugodi, člana sveta razreši in imenuje novega člana.
(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko predčasno razrešitev člana sveta v imenu sveta ministru predlaga predsednik sveta. Razlogi za predčasno razrešitev morajo biti v predlogu obrazloženi. Če je predlog utemeljen, minister predlaganega člana razreši in imenuje novega člana.
(5) Mandat člana sveta, imenovanega v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, traja do izteka mandata razrešenega člana sveta.
II. NAČIN DELOVANJA SVETA
8. člen
(1) Na prvi seji sveta, ki jo skliče predstojnik URSVS, najpozneje v 60 dneh po začetku veljavnosti tega pravilnika, člani sveta uredijo način poslovanja sveta in izmed sebe izvolijo namestnika predsednika sveta.
(2) Na prvi seji člani sveta pripravijo poslovnik, s katerim podrobneje uredijo delo predsednika sveta, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja v zvezi z načinom dela sveta. Poslovnik svet sprejme na svoji naslednji seji.
9. člen
(1) Svet pripravi strokovno mnenje ali predlog na podlagi zahteve Ministrstva za zdravje ali URSVS (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
(2) Strokovno mnenje mora vsebovati:
– osnovne podatke o seji sveta, na kateri je bilo strokovno mnenje sprejeto (datum in kraj seje, zasedbo sveta, v kateri je bila odločitev sprejeta, izid glasovanja),
– osnovne podatke o zadevi, ki je predmet strokovnega mnenja,
– izrek strokovnega mnenja, in
– obrazložitev razlogov za odločitev.
(2) V strokovnem mnenju ne smejo biti navedeni podatki, ki se skladno z zakonom varujejo kot zaupni.
III. POROČILO O DELU SVETA
10. člen
(1) Svet pripravi in sprejme letno poročilo o svojem delu za preteklo leto v prvem trimesečju tekočega leta.
(2) Letno poročilo je zbirno poročilo o delu sveta v preteklem koledarskem letu, ki vsebuje zlasti podatke o:
– številu sej sveta in udeležbi na sejah,
– zadevah, ki jih je svet na zahtevo predlagatelja obravnaval in zanje dal strokovno mnenje,
– predlogih sveta pri pripravi predpisov, če so jih obravnavali,
– predlogih sveta v drugih zadevah v zvezi s področji, ki jih pokrivajo,
– oblikah in vsebini sodelovanja s sorodnimi institucijami.
(3) Letno poročilo se izdela v obliki, ki je primerna za objavo za javnost.
IV. POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE IZKLJUČENOSTI INTERESOV
11. člen
(1) Pri razpravi in odločanju o zadevi, o kateri mora svet dati svoje strokovno mnenje, in pri odločanju o tem strokovnem mnenju lahko svet izloči člana sveta, če je sorodstveno, poslovno ali finančno povezan z osebo, o katere zadevi svet sprejema strokovno mnenje.
(2) Član iz prejšnjega odstavka ne sme razpravljati in odločati, če je:
– s fizično osebo ali, če gre za pravno osebo, z lastnikom ali zaposlenim pri tej pravni osebi v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena,
– sam bil ali je zaposlen pri osebi, ali ima pri osebi lastniški delež, če gre za pravno osebo, ali
– opravlja za fizično ali pravno osebo delo, povezano s področjem, o katerem se pripravlja strokovno mnenje.
12. člen
(1) Če član sveta ugotovi, da bo svet razpravljal in odločal o strokovnem mnenju v zadevi, ki je razlog za njegovo izločitev skladno z določbami prejšnjega člena, mora o tem čimprej obvestiti predsednika sveta.
(2) Izločitev člana sveta zaradi razlogov iz prejšnjega člena lahko predlagajo tudi drugi člani sveta najpozneje do začetka seje sveta, na kateri se obravnava strokovno mnenje o zadevi. Predlog za izločitev mora biti pisno obrazložen.
(3) Če izve za razloge iz prejšnjega člena, lahko do začetka seje sveta, na kateri se obravnava strokovno mnenje, izločitev člana sveta predlaga tudi predlagatelj.
V. POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA
ZAUPNIH PODATKOV
13. člen
Pri vseh postopkih, ki jih opravlja svet v zvezi s pripravo in dajanjem strokovnega mnenja, je treba zagotoviti, da imajo dostop do podatkov, ki so določeni kot zaupni (v nadaljnjem besedilu: zaupni podatki), samo člani sveta, tajnik sveta, predstavnik predlagatelja in strokovnjaki, ki so povabljeni k razpravi o strokovnem mnenju.
14. člen
Če gradivo za sejo sveta vsebuje zaupne podatke, mora tajnik sveta poskrbeti, da se gradivo dostavi članom sveta ter vabljenim na sejo tako, da ga prejmejo le osebe, ki so do tega upravičene. Takšno gradivo se ne sme pošiljati po nezaščitenih komunikacijskih poteh.
15. člen
(1) Oseba iz 13. člena tega pravilnika mora po prejemu gradiva, ki vsebuje zaupne podatke, skrbno hraniti in zagotoviti varovanje vseh dokumentov z zaupnimi podatki in nosilcev ali medijev, na katerih so zaupni podatki zapisani ali posneti, tako da se prepreči dostop, obdelava, uporaba, uničenje, spreminjanje ali posredovanje teh podatkov vsem nepooblaščenim osebam.
(2) Oseba iz 13. člena tega pravilnika gradiva z zaupnimi podatki ne sme posredovati drugim osebam, prav tako pa mora ohraniti zase vse, s čemer se je seznanila v povezavi z zaupnimi podatki, in varovati njihovo tajnost pred neupravičenimi osebami in javnostjo.
(3) Oseba iz 13. člena tega pravilnika, ki se je seznanila z zaupnimi podatki, teh ne sme uporabljati za druge namene kot za opravljanje nalog sveta.
16. člen
Če oseba iz 13. člena tega pravilnika ugotovi, da je prišlo do razkritja zaupnih podatkov, mora o tem nemudoma obvestiti predsednika sveta, ta pa predlagatelja, da se prepreči nepooblaščeno razkrivanje in posredovanje teh podatkov in možne škodljive posledice.
17. člen
(1) Po dokončani razpravi o pripravi in oblikovanju strokovnega mnenja sveta morajo osebe iz 13. člena tega pravilnika, ki so prejele gradivo z zaupnimi podatki, to gradivo vrniti tajniku sveta.
(2) Tajnik sveta mora poskrbeti, da se vse vrnjeno odvečno gradivo uniči na način, ki onemogoča branje vseh ali dela zaupnih podatkov.
(3) Oseba iz 13. člena tega pravilnika je dolžna vse zapise in pisanja, ki jih je opravila v zvezi z delovanjem v svetu in vsebujejo zaupne podatke, zbrisati ali uničiti na način, da je nemogoča ponovna vzpostavitev vseh ali dela brisanih zaupnih podatkov.
18. člen
(1) Člani sveta ter vabljeni na sejo sveta javnosti ne smejo sporočati podatkov o zadevi, ki je predmet obravnave in priprave strokovnega mnenja, dokler svet ne zaključi z delom na zadevi in preda strokovno mnenje predlagatelju.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka javnosti ne smejo sporočati zaupnih podatkov niti potem, ko je svet predlagatelju že dal strokovno mnenje.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-2/2003-1
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2003-2711-0009
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost