Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3054. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002, stran 9608.

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 89/99 – odl. US) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 6. redni seji dne 13. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002
1. člen
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002 z naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov:                 SIT
skupaj prihodki                     205,366.486
skupaj odhodki                     198,142.354
proračunski presežek                   7,224.132
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev                5,293.433
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      15,185.776
prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev               9,892.343
Izkaz računa financiranja:
zadolževanje                       18,944.080
odplačila dolga                       809.596
neto zadolževanje                    18,134.484
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev
na dan 31. 12. 2002
– vrednost aktive                    421,737.627
a) dolgoročna sredstva in
sredstva v upravljanju                 329,250.499
b) kratkoročna sredstva                 92,487.128
– vrednost pasive                    421,737.627
a) kratkoročne obveznosti                57,159.625
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti         364,578.002
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0006/03-01
Slovenska Bistrica, dne 13. junija 2003.
Župan
Občina Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost