Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3038. Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, stran 9524.

Na podlagi šestega odstavka 8. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa dolžnosti pravnih in fizičnih oseb pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona, ki ureja FFS, ter izrazi, ki imajo naslednji pomen:
– tretiranje je nanašanje FFS na rastline, rastlinske proizvode, v tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli;
– uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki izvaja ukrepe zdravstvenega varstva rastlin ali kakorkoli drugače uporablja FFS, kot je npr. zatiranje škodljivih organizmov na nekmetijskih površinah (železniški objekti, letališča, avtoceste ipd.), dodelava in razkuževanje semen sadilnega materiala in podobno;
– zanašanje je neposredno zanašanje kapljic škropilne ali pršilne mešanice izven območja tretiranja zaradi aplikacijskega nanašanja FFS, naravnih zračnih tokov in turbulentnih tokov, povzročenih z napravami za nanašanje FFS;
– sistemična FFS so FFS, ki se premeščajo oziroma pretakajo po notranjosti rastline in delujejo na škodljive organizme preko rastlinskih sokov daljši čas;
– kontaktna FFS so FFS, ki ostanejo na površini rastline in delujejo na škodljive organizme le kontaktno;
– čebelam strupena FFS so FFS, ki so razvrščena in označena kot čebelam strupena;
– čas cvetenja je čas od odpiranja prvih cvetov do odcvetenja.
3. člen
(splošna načela)
(1) Uporabnik mora spoštovati načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja, integriranega varstva rastlin in drugih postopkov, ki zagotavljajo najmanjšo možno uporabo FFS tako, da ne povzroči nedopustnega onesnaženja okolja.
(2) Uporabnik mora skrbeti, da FFS ne pride v neposreden stik s človekom in do zanašanja:
– v vodotoke, jezera in druge vode,
– v podtalnico,
– v objekte za preskrbo s pitno vodo,
– na sosednje gojene rastline, zemljišča in skladišča kmetijskih proizvodov,
– v objekte za skladiščenje in predelavo rastlin, objekte za rejo in oskrbo živali, če taka uporaba lahko ogrozi zdravje ljudi in živali.
4. člen
(pravilna uporaba)
(1) FFS je treba uporabljati v skladu z navodilom za uporabo ob upoštevanju navedb in opozoril na etiketi.
(2) Pri tretiranju je treba uporabiti metodo, ki je z vidika dobre kmetijske prakse in varovanja okolja najprimernejša.
(3) Uporabnik mora s FFS rokovati tako, da upošteva določbe predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
(4) Pri tretiranju v nočnem času je v bližini naselij potrebno upoštevati predpise, ki urejajo javni red in mir.
5. člen
(preprečevanje imisij)
(1) Tretiranje se mora izvajati na način, ki preprečuje zanašanje na sosednje parcele oziroma sosednje gojene rastline ob upoštevanju hitrosti in smeri vetra.
(2) Če parcela meji na cesto ali pot, kjer se v času tretiranja na izpostavljenem delu sprehajajo ljudje ali prevažajo čebele, ki so zaradi tega lahko izpostavljeni negativnemu vplivu FFS, mora uporabnik tretiranje začasno prekiniti.
(3) Uporabniki, katerih parcele mejijo na vrtce, šolo, otroška in športna igrišča, zdravstvene ustanove, domove upokojencev ali druge podobne objekte, morajo najmanj 24 ur pred uporabo FFS, o tem pisno obvestiti tamkajšnjo upravo objekta. V obvestilu mora biti navedeno trgovsko ime FFS, način, datum in predvidena ura tretiranja.
(4) Traktorske pršilnike in motorne nahrbtne škropilnice je treba uporabljati v oddaljenosti najmanj 20 m od čebelnjaka, objektov iz prejšnjega odstavka, ali stanovanjskega objekta ter njihovih funkcionalnih zemljišč, kjer se zadržujejo ljudje ali gojijo kmetijski pridelki.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je tretiranje s traktorskim pršilnikom ali motorno nahrbtno škropilnico dovoljeno v manjši razdalji, če imetnik parcele, hišni svet oziroma uprava objekta to pisno dovoli.
6. člen
(dodatno varstvo čebel)
(1) Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele strupena, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo.
(2) Uporaba sistemičnih, čebelam strupenih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin.
(3) Uporaba kontaktnih, čebelam strupenih FFS, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času največ dve uri pred sončnim vzhodom.
(4) V času cvetenja gojenih rastlin in izločanja medene rose mora uporabnik vsaj 48 ur pred vsakim tretiranjem s kontaktnim FFS, ki je za čebele strupeno ali škodljivo, obvestiti čebelarje, ki imajo panje v oddaljenosti do 3 km od predvidenega mesta tretiranja. Obvestilo mora vsebovati datum in predvideno uro tretiranja, trgovsko ime FFS, njegovo nevarnost za čebele, ime in priimek izvajalca ukrepa ter podatke o mestu tretiranja. Če uporabniku čebelar ni znan, mora obvestiti imetnika parcele, kjer se čebelnjak nahaja ali najbližjo čebelarsko družino.
(5) Obveščanje čebelarjev iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če FFS ni razvrščeno in označeno kot čebelam strupeno, oziroma pri opozorilih v navodilu za uporabo ni navedeno, da so čebelam kakorkoli škodljiva.
7. člen
(uporaba FFS v bližini voda)
(1) Uporabnik FFS mora upoštevati omejitve uporabe na določenih tleh zaradi varstva podzemnih voda in podtalnice, kot je razvidno iz etikete in navodila za uporabo ali prepovedi uporabe posameznih FFS, in upoštevati prepovedi in omejitve uporabe FFS na določenih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda.
(2) Tretiranje, pripravljanje škropilne mešanice in spiranje naprav za nanašanje FFS ni dovoljeno v neposredni bližini izvirov, vodotokov, jezer, drugih voda in objektov za preskrbo s pitno vodo.
(3) Ostankov FFS ni dovoljeno izpirati v vodnjake, ponikovalnico (odtočne odprtine), greznice in kanalizacijo. Zaradi preprečitve onesnaženja podtalnice je pri čiščenju naprav za nanašanje FFS, prepovedano točkovno izpuščanje vode. Vodo, uporabljeno za čiščenje naprav je treba razpršiti na že tretirani površini ali na drugi, biološko aktivni površini.
(4) Pri tretiranju parcel, ki se nahajajo v bližini voda, se mora upoštevati varovalni pas, določen v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda in navedbami na etiketi oziroma v navodilu za uporabo.
8. člen
(vodenje evidenc)
(1) Vodenje evidence o uporabi FFS na prostem ter v zaprtih in zavarovanih prostorih je obvezno za:
– tržne pridelovalce rastlin za prehrano ljudi in živali,
– tržne pridelovalce okrasnih rastlin,
– pravne in fizične osebe, ki zatirajo škodljive organizme na nekmetijskih površinah (npr. železniški objekti, letališča, ceste, parkirišča, pokopališča, parki, sprehajalne poti, industrijska dvorišča in podobno),
– pravne in fizične osebe, ki dodelujejo ali razkužujejo semenski material kmetijskih rastlin.
(2) Podatke mora vpisovati uporabnik FFS, hraniti pa jo mora lastnik oziroma upravnik gospodarstva, posestva ali drugega objekta oziroma odgovorna oseba pravne ali fizične osebe na posestvu oziroma v prostorih sedeža podjetja ali poslovne enote pravne ali fizične osebe.
(3) Evidenco je treba voditi po parcelah in kulturah na evidenčnem listu, najmanj v obsegu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika in na razpolago v elektronski obliki na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Če proizvajalec goji isto kulturo na več parcelah, ki so zaokrožena celota in mejijo ena na drugo, lahko za te parcele vodi evidenco na enem evidenčnem listu.
(4) Če se tretiranje izvaja v zaprtem ali zavarovanem prostoru, železniškem odseku ali drugem objektu, je treba evidenco voditi za vsak objekt, odsek ali nekmetijsko površino posebej.
(5) Evidence iz tega pravilnika je treba hraniti najmanj pet let in morajo biti na vpogled pristojnemu inšpektoratu in upravi.
(6) Pridelovalcem, ki že vodijo predpisane evidence v integrirani pridelavi, ekološki pridelavi ali ukrepih Slovenskega kmetijskega okoljskega programa (SKOP), ni potrebno voditi dodatne evidence iz priloge I tega pravilnika, razen glede datuma tretiranja in datuma spravila pridelka.
9. člen
(shranjevanje FFS)
(1) FFS morajo biti shranjena v originalni embalaži, ločeno od živil in drugih predmetov splošne rabe, izven dosega otrok, v ustreznih pogojih temperature, vlage in svetlobe, v skladu z navedbami v navodilu proizvajalca.
(2) Uporabnik ne sme posedovati oziroma shranjevati FFS, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji oziroma zanje ni dovoljena uporaba zalog po preteku veljavnosti odločbe o registraciji v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z zalogami in določbami akta, ki ureja prenehanje registracije.
10. člen
(odpadki FFS)
(1) Če je FFS razvrščeno in označeno kot nevarno, je treba z odpadno embalažo, ostanki, FFS, ki jim je bila odvzeta registracija in odpadki, ki nastanejo pri sanaciji ob nezgodah (v nadaljnjem besedilu: odpadki FFS) ravnati kot z nevarnimi odpadki, v skladu s pravilnikom, ki ureja odpadke. Ostanke FFS je treba odvreči v zbiralnik posebnih odpadkov.
(2) Odpadke FFS, ki jih ni mogoče takoj na primeren način odstraniti, mora uporabnik do odstranitve hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah izven dosega otrok.
11. člen
(obveščanje o nezaželenih vplivih FFS)
Uporabnik FFS mora nemudoma obvestiti upravo oziroma pristojnega kmetijskega inšpektorja o vseh opažanjih v zvezi z možnostjo nevarnega ali neželenega vpliva FFS ali ostankov FFS na zdravje ljudi, živali, okolje, tretirane rastline ali rastline, ki sledijo v kolobarju.
12. člen
(obveščanje o nesrečah)
V primeru nesreče, v kateri je lahko ogroženo zdravje ljudi, živali ali okolja, mora uporabnik ravnati v skladu z navodilom proizvajalca na etiketi oziroma varnostnem listu ter o nesreči nemudoma obvestiti policijsko ali gasilsko postajo.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o varstvu čebel pred kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin (Uradni list SRS, št. 23/77).
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-128/2003
Ljubljana, dne 28. maja 2003.
EVA 2001-2311-0072
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost