Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3059. Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj, stran 9611.

Na podlagi 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 56/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
1. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
S temi splošnimi pogoji delovanja se ureja status, organizacijo in upravljanje Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: javna agencija).
Angleški naziv javne agencije je: National Agency for Regional Development.
2. člen
Javna agencija je oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 56/03) in to uredbo.
Javna agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Ustanovitelj javne agencije je Republika Slovenija.
Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Posamezne odločitve v okviru ustanoviteljskih pravic in obveznosti vladi predlaga državni organ, pristojen za področje regionalnega razvoja.
3. člen
Javna agencija pri poslovanju uporablja skrajšano ime Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj.
Firma javne agencije je: ARR.
Firma javne agencije v angleškem jeziku je: NARD.
Znak javne agencije je sestavljen iz dveh delov. Slikovni del znaka je v obliki večjega kroga iz katerega izhajajo trije manjši krogi. Znak je pastelno rdeče, rumene in zelene barve. Tekstovni del znaka je skrajšano ime javne agencije.
Sedež javne agencije je: Ljubljana, Kotnikova 28.
4. člen
Javna agencija ima žig okrogle oblike z naslednjim besedilom, ki sledi v koncentričnih krogih: Republika Slovenija, Agencija RS za regionalni razvoj. Žig javne agencije je enobarven.
5. člen
O spremembi imena, firme, sedeža in znaka javne agencije odloča svet javne agencije s soglasjem ustanovitelja.
6. člen
Javna agencija je pravna oseba in v pravnem prometu s tretjimi osebami samostojno sklepa pravne posle v okviru svoje dejavnosti.
2. DEJAVNOSTI JAVNE AGENCIJE
7. člen
Javna agencija je ustanovljena za posredovanje in spremljanje regionalnih razvojnih spodbud iz državnega proračuna in drugih virov in za opravljanje svetovalnih, pospeševalnih in drugih razvojnih ter strokovnih nalog države pri spodbujanju regionalnega razvoja.
Pri izvajanju nalog javna agencija uresničuje politiko Vlade Republike Slovenije na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. Politiko na tem področju oblikuje in tolmači državni organ, pristojen za področje regionalnega razvoja.
8. člen
Javna agencija lahko posreduje prejemnikom razvojnih spodbud iz državnega proračuna:
– neposredne regionalne razvojne spodbude, ki so namenjene ciljnim območjem regionalne politike ter
– posredne regionalne razvojne spodbude različnih ministrstev, ki predstavljajo sofinanciranje izvedbe regionalnih razvojnih programov.
Spodbude iz prejšnjega odstavka dodeljuje na podlagi sprejetega programa dela, mednarodnih pogodb in pogodb z neposrednimi proračunskimi uporabniki.
Finančne spodbude in druga sredstva iz prvega odstavka tega člena dodeljuje v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter mednarodnimi pogodbami (finančnimi memorandumi, programskimi dokumenti pobud skupnosti idr.).
Pri dodeljevanju razvojnih spodbud se javna agencija povezuje z Javnim skladom Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja z namenom zagotavljanja usklajene in celovite ponudbe razvojnih spodbud uporabnikom.
9. člen
Javna agencija vodi javno evidenco regionalnih razvojnih agencij, skladno z določili Pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01) in z njimi sklepa pogodbe o opravljanju nalog regionalnih razvojnih agencij, ki so v javnem interesu.
10. člen
Javna agencija opravlja tudi svetovalne, pospeševalne in druge razvojne ter strokovne naloge države pri spodbujanju regionalnega razvoja:
– strokovna podpora pri pripravi, spremljanju in vrednotenju Strategije regionalnega razvoja Slovenije in državnega razvojnega programa Republike Slovenije,
– sodelovanje pri pripravi raziskovalnih podlag za politiko spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in pri sistematični skrbi za razvoj analitičnih orodij in metodologij s področja regionalnega razvoja,
– priprava letnih poročil o izvajanju regionalnih razvojnih spodbud in poročil o stanju v regionalnem razvoju,
– postavitev sistema za izvajanje pobude skupnosti Interreg in sodelovanje pri postavitvi procesov za izvajanje strukturne politike EU v Sloveniji,
– strokovna podpora pri pripravi izvedbenih programskih dokumentov (npr.: Enotni programski dokument, Interreg) in sodelovanje pri pripravi programskih dokumentov Pobud skupnosti Equal in Urban,
– spodbujanje oblikovanja in razvoja regionalnih razvojnih agencij ter njihovega povezovanja z drugimi razvojnimi institucijami na mednarodni, regionalni in lokalni ravni,
– spodbujanje in usmerjanje priprave regionalnih razvojnih programov,
– zagotavljanje informacij o celotni ponudbi posrednih in neposrednih regionalnih razvojnih spodbud,
– svetovalna podpora pri pripravi in prijavi regionalnih razvojnih projektov na domače in mednarodne javne razpise,
– priprava in vzdrževanje krovnega informacijskega sistema za izvajanje in spremljanje državnega razvojnega programa, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov strukturnih skladov (Enotni programski dokument, Pobude skupnosti), skladno s standardi in potrebami, izhajajočimi iz mednarodnih pogodb z Evropsko unijo,
– svetovanje in organiziranje izobraževanj na področju regionalnega razvoja v Sloveniji in tujini.
Javna agencija v postopku priprave državnega proračuna pripravlja strokovne podlage za usklajevanje sektorskih razvojnih programov in dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud različnih vladnih resorjev.
Javna agencija spremlja podatke o regionalnih razvojnih spodbudah, zlasti o:
– vrstah razvojnih spodbud in načinih njihovega uveljavljanja in dodeljevanja,
– dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu, višini in lokaciji,
– projektih in zahtevkih ter možnostih vlaganj v razvojne naložbe.
Javna agencija spremlja podatke o:
– razvojno svetovalnih organizacijah in organiziranosti razvojno pospeševalnega dela,
– možnostih strokovnega izpopolnjevanja.
Javna agencija vrednoti učinke regionalnih razvojnih spodbud in daje mnenja o regionalnih razvojnih programih in v sodelovanju s pristojno regionalno razvojno agencijo daje mnenja o skupnih razvojnih programih, skladno z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Pri pripravi in vzdrževanju enotnega informacijskega sistema za izvajanje in spremljanje državnega razvojnega programa, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov strukturnih skladov, skladno s standardi in potrebami, izhajajočimi iz mednarodnih pogodb z Evropsko unijo, je javna agencija dolžna upoštevati navodila in zagotavljati standarde zaščite podatkov, ki veljajo za organe državne uprave. Javni agenciji je omogočen neposredni dostop do informacijskega sistema Ministrstva za finance MFERAC in APPrA. Agencija razvija in vzdržuje informacijski sistem v javnem interesu. Podatki informacijskega sistema so dostopni uporabnikom brez plačila.
Pri razvoju informacijskega sistema, analitičnih podlag in metodologij javna agencija sodeluje in usklajuje aktivnosti s Statističnim uradom Republike Slovenije.
11. člen
Dejavnosti javne agencije se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasijo:
22.110  izdajanje knjig,
22.120  izdajanje časopisov,
22.130  izdajanje revij in periodike,
22.150  drugo založništvo,
22.330  razmnoževanje računalniških zapisov,
72.100  svetovanje o računalniških napravah,
72.2   oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
72.300  obdelava podatkov,
72.400  omrežne podatkovne storitve,
72.600  druge računalniške dejavnosti,
73.2   raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
     in humanistike,
74.130  raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.140  podjetniško in poslovno svetovanje,
74.400  oglaševanje,
74.871  prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
75.130  urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
75.140  dejavnost pomožnih služb vlade,
80.422  drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Javna agencija lahko brez vpisa v sodni register opravlja tudi druge dejavnosti za katere je običajno, da se opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register, v manjšem obsegu ali občasno ali, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.
12. člen
O spremembi dejavnosti odloča svet javne agencije s soglasjem ustanovitelja.
13. člen
Pri odločanju o dodeljevanju regionalnih razvojnih spodbud in drugih javnopravnih stvareh iz pristojnosti javne agencije odloča direktor oziroma osebe, ki jih direktor pooblasti v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02).
Proti sklepu javne agencije pri dodeljevanju regionalnih razvojnih spodbud ni pritožbe.
3. ORGANI JAVNE AGENCIJE
14. člen
Organa javne agencije sta svet javne agencije in direktor.
15. člen
Svet javne agencije ima devet članov.
Člane sveta javne agencije imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za regionalni razvoj, za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Člani sveta javne agencije so:
– predstavnik državnega organa, pristojnega za področje regionalnega razvoja,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za delo,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Obrtne zbornice Slovenije in
– dva predstavnika regionalnih interesov.
Kot predstavniki uporabnikov storitev javne agencije po zakonu o javnih agencijah se štejejo predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in predstavnika regionalnih interesov.
Predstavniki uporabnikov se imenujejo na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarskega Združenja regionalnih razvojnih agencij. Kot predstavnika regionalnih interesov se v svet javne agencije imenujeta osebnosti z javnim ugledom iz regij A ali B ter C ali D, skladno z Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01).
Predsednika sveta izvoli svet javne agencije izmed svojih članov na predlog državnega organa, pristojnega za regionalni razvoj. Mesto predsednika ali podpredsednika sveta javne agencije zasede predstavnik državnega organa, pristojnega za področje regionalnega razvoja.
Član sveta javne agencije je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali, če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu in tej uredbi.
16. člen
Za člana sveta javne agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, v nadaljnjem besedilu: zakon) in je strokovnjak z javnim ugledom in izkušnjami s področja strukturne politike in regionalnega razvoja.
17. člen
Svet javne agencije:
– skrbi za zagotavljanje delovanja javne agencije v javnem interesu,
– s soglasjem ministra, pristojnega za regionalni razvoj sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter druge splošne akte javne agencije,
– daje soglasje direktorju k določitvi organizacije sistema notranje kontrole,
– imenuje pooblaščenega revizorja, ki pregleda letno poročilo,
– sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in druga poročila javne agencije ter jih predlaga v soglasje ustanovitelju,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javne agencije,
– daje soglasje k imenovanju namestnika direktorja javne agencije, vršilca dolžnosti direktorja javne agencije in vršilca dolžnosti namestnika direktorja javne agencije,
– daje direktorju javne agencije usmeritve in navodila za delo,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom.
Svet javne agencije oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo javne agencije.
Svet javne agencije lahko zahteva od direktorja predložitev poročila o posameznih poslih v zvezi s posredovanjem regionalnih razvojnih spodbud oziroma drugih zadevah, povezanih s poslovanjem javne agencije.
18. člen
Javna agencija mora Vladi Republike Slovenije ali pristojnemu državnemu organu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi s posredovanjem regionalnih razvojnih spodbud oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem javne agencije.
19. člen
Svet javne agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
20. člen
Svet javne agencije odloča in dela na sejah. Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov sveta.
Svet javne agencije zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat vsako trimesečje. Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta javne agencije.
Seja sveta javne agencije se skliče tudi na zahtevo državnega organa, pristojnega za regionalni razvoj ali direktorja javne agencije.
Seje sveta javne agencije so lahko tudi korespondenčne.
Če noben član sveta ne nasprotuje, je sprejemanje sklepov sveta dopustno tudi preko telefona ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev. Na prvi naslednji seji sveta se mora tako glasovanje tudi pismeno potrditi s sprejemom zapisnika o korespondenčni seji.
21. člen
Na seje sveta javne agencije so poleg članov vabljeni:
– direktor ali namestnik direktorja javne agencije,
– predstavniki ministrstev, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihovega področja dela,
– posamezni strokovnjaki in predstavniki strokovnih institucij ter socialnih partnerjev (reprezentativnih delojemalcev in delodajalcev) ter drugi, ki jih povabi svet javne agencije.
Vabljeni na seje sveta imajo pravico razpravljati in zastavljati vprašanja na katera je direktor javne agencije dolžan dati odgovor.
22. člen
Vabilu za sejo sveta javne agencije je treba priložiti predlog dnevnega reda in navesti poročevalce k posameznim točkam predlaganega dnevnega reda.
Vabilo z gradivom za sejo je treba poslati članom vsaj pet dni pred sejo, razen v primeru korespondenčnih sej.
Za pripravo seje je zadolžen direktor javne agencije.
O seji sveta javne agencije se vodi zapisnik, ki ga pripravi direktor in podpiše predsedujoči. V zapisnik se vnesejo predlogi, sklepi in izid glasovanja o njih.
Zapisniki se praviloma priložijo vabilu za naslednjo sejo sveta javne agencije.
23. člen
Predsednik sveta javne agencije:
– vodi seje sveta javne agencije,
– podpisuje pogodbe v zvezi z delovnim razmerjem direktorja, v skladu z veljavnimi predpisi po predhodnem soglasju državnega organa, pristojnega za področje regionalnega razvoja.
Podpredsednik sveta javne agencije sklicuje in vodi seje sveta javne agencije v primeru odsotnosti predsednika.
24. člen
Člana sveta javne agencije se predčasno razreši z odločbo ustanovitelja v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon.
25. člen
Javno agencijo zastopa in predstavlja direktor.
Direktor:
– organizira in vodi delo ter poslovanje javne agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti javne agencije,
– izvaja program dela in poslovno politiko javne agencije,
– zagotavlja, da javna agencija posluje v skladu z zakonom in to uredbo,
– predlaga sklic seje sveta javne agencije, pripravlja seje in predloge sklepov,
– s soglasjem sveta javne agencije imenuje in razrešuje namestnika direktorja in vršilca dolžnosti namestnika direktorja,
– odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v javni agenciji,
– sklepa pogodbe v zvezi z delovnim razmerjem vodilnih delavcev javne agencije (namestnik direktorja in vodje sektorjev), v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o nagrajevanju delavcev javne agencije,
– poroča svetu javne agencije o poslovanju javne agencije,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona, te uredbe in drugih predpisov ter sklepov sveta javne agencije.
26. člen
Direktor javne agencije ima namestnika direktorja.
V času odsotnosti direktorja ali njegove opravilne nesposobnosti, opravlja funkcijo direktorja njegov namestnik.
27. člen
Direktorja in namestnika direktorja se imenuje na podlagi javnega natečaja, v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z zakonom in to uredbo. Direktor in namestnik direktorja so imenovani za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
28. člen
Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog sveta javne agencije.
Namestnika direktorja imenuje direktor na podlagi soglasja sveta javne agencije.
Za direktorja in namestnika direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in:
– aktivno obvlada angleški jezik,
– pozna ustroj institucij Evropske unije,
– ima praktične izkušnje s strukturnimi instrumenti Evropske unije.
29. člen
Direktor javne agencije je za svoje delo odgovoren ministru, pristojnemu za regionalni razvoj, in Vladi Republike Slovenije.
30. člen
Direktorja se predčasno razreši z odločbo ustanovitelja na lastno pobudo ustanovitelja ali na predlog sveta javne agencije v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon.
4. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV
31. člen
Ustanovitelj:
– sprejema Splošne pogoje delovanja javne agencije,
– imenuje in razrešuje člane sveta javne agencije,
– na predlog sveta imenuje in razrešuje direktorja javne agencije,
– na predlog sveta imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja naloge do imenovanja direktorja,
– daje soglasje k programu dela in finančnem načrtu ter k letnemu poročilu in drugim poročilom javne agencije.
32. člen
Javna agencija se pri izvajanju nalog delovno povezuje z Javnim skladom za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, regionalnimi razvojnimi agencijami, javnimi ustanovami in drugimi institucijami, pomembnimi za skladni regionalni razvoj.
5. FINANCIRANJE JAVNE AGENCIJE
33. člen
Primerne prostore in sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela javne agencije, je zagotovil ustanovitelj. Zagotovljeni prostori in oprema se prenesejo v uporabo in upravljanje javne agencije ter ostanejo v lasti ustanovitelja.
34. člen
Sredstva za delo pridobiva javna agencija na osnovi letnega programa dela in finančnega načrta iz državnega proračuna na podlagi posebne pogodbe z državnim organom, zadolženim za področje regionalnega razvoja. Javna agencija lahko pridobiva sredstva za delo tudi s plačili za storitve, prodajo blaga in storitev na trgu, iz donacij in drugih virov.
Javna agencija mora zagotavljati ločeno evidenco prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja storitev na trgu.
Ustanovitelj ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu, presežek odhodkov nad prihodki iz naslova opravljanja javne službe pa do višine sredstev, ki jih letno nameni javni agenciji za opravljanje nalog.
35. člen
Sredstva za neposredne in posredne regionalne razvojne spodbude iz prvega odstavka 7. člena te uredbe lahko javna agencija posreduje prejemnikom razvojnih spodbud v imenu in za račun neposrednih proračunskih uporabnikov. Spodbude iz tega člena javna agencija dodeljuje na podlagi sprejetega programa dela, mednarodnih pogodb in posebnih pogodb z neposrednimi proračunskimi uporabniki.
36. člen
O programu dela, finančnemu načrtu in obsegu sredstev za delo odloča svet javne agencije s soglasjem ustanovitelja.
37. člen
V letnem programu dela javne agencije se določijo dolgoročni in letni cilji in naloge, ki jih bo javna agencija zasledovala in opravljala v skladu s politiko ustanovitelja na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. V programu dela se določijo tudi načini doseganja ciljev in njihovega izvrševanja ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite porabe javnih sredstev.
38. člen
Javna agencija se sme v skladu z zakonom zadolžiti samo, če je to določeno v finančnem načrtu, in če so izpolnjeni pogoji iz zakona o javnih financah.
6. ORGANIZACIJA JAVNE AGENCIJE
39. člen
Naloge javne agencije se opravljajo v okviru dveh področij. Spremljajoča dela se opravljajo v skupnih službah. Notranja organizacijska struktura agencije se določi s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
40. člen
Delo javne agencije se izvaja tudi v regionalnih pisarnah javne agencije v Mariboru in Štanjelu, v skladu s pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V primeru potrebe lahko javna agencija s soglasjem sveta javne agencije odpre tudi druge regionalne pisarne. Delo javne agencije se lahko izvaja tudi na drugih lokacijah kolikor narava dela to omogoča.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Javna agencija je ustanovljena za nedoločen čas.
Javna agencija preneha v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon.
42. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 304-09/2003-1
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
EVA 2003-211-0078
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost