Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3042. Pravilnik o kakovosti konzumnega kravjega mleka, stran 9547.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti konzumnega kravjega mleka*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje, ki jih mora v prometu izpolnjevati konzumno kravje mleko (v nadaljnjem besedilu: mleko) kot predpakirano živilo, ki je brez nadaljnje predelave namenjeno za prodajo končnemu potrošniku, ter referenčni metodi za določanje vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. surovo mleko je proizvod mlečne žleze, dobljeno z molžo ene ali več krav;
2. mleko so kategorije mleka iz 7. člena tega pravilnika in so brez nadaljnje predelave namenjene za prodajo končnemu potrošniku;
3. vsebnost maščobe je masni delež mlečne maščobe v mleku, izražen v odstotkih;
4. vsebnost beljakovin je masni delež beljakovin v mleku, ki se dobi z množenjem s 6,38 skupne vsebnosti dušika, izražen v odstotkih.
3. člen
Mleko mora biti v prometu označeno v skladu s tem pravilnikom, predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, ter predpisi, ki urejajo označevanje hranilne vrednosti.
Oznaka iz prejšnjega odstavka mora biti vidna in čitljiva.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirano mleko morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
II. POGOJI ZA DAJANJE MLEKA V PROMET
5. člen
Mleko, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko – sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora, in pogoje, določene s tem pravilnikom, je lahko brez nadaljnje predelave prodano končnemu potrošniku ali dostavljeno neposredno obratom javne prehrane (npr. restavracijam, gostinskim lokalom, šolam, vrtcem, bolnišnicam in podobnim večjim obratom).
6. člen
Mleko, ki je v prometu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti zmrziščno točko blizu povprečne zmrziščne točke surovega mleka, registrirane v območju izvora zbranega mleka v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora;
2. imeti maso najmanj 1028 gramov na liter pri mleku z vsebnostjo 3,50% (m/m) maščobe pri temperaturi 20 °C ali ekvivalentno maso na liter pri mleku, ki ima drugačno vsebnost maščobe;
3. vsebovati najmanj 2,90% (m/m) beljakovin pri mleku z vsebnostjo 3,50% (m/m) maščobe ali ekvivalentno koncentracijo v primeru mleka, ki ima drugačno vsebnost maščobe.
7. člen
Mleko se razvršča v naslednje kategorije in se poimenuje kot:
1. presno mleko: mleko, ki ni segreto na temperaturo, višjo od 40 °C, ali obdelano po postopku z enakim učinkom;
2. polno mleko: toplotno obdelano mleko, ki glede na vsebnost maščobe izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
– standardizirano polno mleko: mleko z vsebnostjo maščobe najmanj 3,5% (m/m);
– nestandardizirano polno mleko: mleko z naravno vsebnostjo maščobe, kakršno je imelo ob molži in pri katerem po molži vsebnost maščobe ni bila spremenjena z dodajanjem, z odvzemanjem maščobe ali z mešanjem mleka, katerega naravna vsebnost maščobe je bila spremenjena. Vsebnost maščobe mora biti najmanj 3,5% (m/m);
3. pol posneto mleko: toplotno obdelano mleko, katerega vsebnost maščobe znaša najmanj 1,50% (m/m) in največ 1,80% (m/m);
4. posneto mleko: toplotno obdelano mleko, katerega vsebnost maščobe znaša največ 0,50% (m/m).
8. člen
Mleku, razen polnemu mleku iz 2. točke prejšnjega člena, se lahko:
– naravna vsebnost maščobe spremeni z odvzemanjem ali dodajanjem smetane ali z dodajanjem polnega mleka, pol posnetega mleka ali posnetega mleka;
– dodajo mlečne beljakovine, katerih vsebnost znaša najmanj 3,5%(m/m), mineralne soli ali vitamini;
– zmanjša vsebnost laktoze z njeno pretvorbo v glukozo ali galaktozo.
Če je mleko spremenjeno na način iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka, mora oznaka na embalaži vsebovati njihovo navedbo.
III. PREVERJANJE SKLADNOSTI
9. člen
Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz tega pravilnika se uporabljata referenčni metodi objavljeni v Publikaciji ML-II, mleko in mlečni izdelki-analizne metode, ki je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56–58, Ljubljana.
10. člen
Maščoba se določa po metodi 16 – Določanje maščobe v mleku (Gravimetrično-Röse Gottlieb), objavljeni v publikaciji iz prejšnjega člena.
Beljakovine se določajo po metodi 5 – Določanje vsebnosti dušika (Kjeldahl) v mleku, objavljeni v publikaciji iz prejšnjega člena.
11. člen
Za preverjanje skladnosti mleka z zahtevami iz tega pravilnika za namene inšpekcijskega nadzora ter za spremljanje njegove kakovosti se uporabljata metodi iz prejšnjega člena.
Lahko se uporabljajo tudi druge validirane metode, v primeru dobljenih neenakih rezultatov pa so odločilni rezultati analiz, ki so dobljeni z metodama iz prejšnjega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Mleko mora biti proizvedeno in označeno v skladu z določbami tega pravilnika do 31. decembra 2003.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je mleko, proizvedeno in označeno pred 31. decembrom 2003, lahko v prometu do porabe zalog.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o metodah jemanja vzorcev ter metodah kemičnih in fizikalnih analiz mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 32/83), ki se nanašajo na metodo določanja maščobe v mlečnih izdelkih, in sicer za pasterizirano, sterilizirano in kuhano mleko.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 – popr., 59/99 – ZTZPUS, 2/00, 14/00 in 71/00), ki se nanašajo na pasterizirano, sterilizirano in kuhano kravje mleko.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-32/00
Ljubljana, dne 15. aprila 2003.
EVA 2001-2311-0116
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbo 2597/97/EC, 1602/99/EC, ki ureja trg z mlekom in mlečnimi izdelki za konzumno kravje mleko.

AAA Zlata odličnost