Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30. 6. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3065. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (ZIPRS0304-A)
3066. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokončanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze (ZPJZOIL)

Drugi akti

3064. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Rb2003)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3067. Odlok o pomilostitvi

MINISTRSTVA

3068. Pravilnik o obrazcu maturitetnega spričevala
3069. Pravilnik o obrazcu potrdila o opravljenem izpitu iz predmeta splošne mature
3070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kužnih boleznih živali
3071. Pravilnik o načinih usmrtitve živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se jih redi za proizvodnjo krzna, ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih iz valilnice
3072. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
3073. Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov
3074. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka
3075. Pravilnik o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv
3076. Pravilnik o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv
3077. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove "MEDNARODNA USTANOVA - FUNDACIJA BELI GOLOB INTERNATIONAL FOUNDATION THE WHITE DOVE"
3078. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Fundacija Izpolnimo Otroške Želje
3079. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje overitev meril
3080. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2003

USTAVNO SODIŠČE

3081. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o zdravniški službi iz razlogov, navedenih v odločbi, v neskladju z ustavo
3082. Razveljavitev sklepov višjega in okrajnega sodišča
3083. Razveljavitev odloka o namenskem turističnem pristanišču
3084. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 186. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ 1
3085. Sklep, da se ustavna pritožba zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred vrhovnim sodiščem ne sprejme
3086. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 36. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3087. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
3088. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
3089. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip) pri dobavi energenta v proizvodnji fosilnih goriv in električne energije

OBČINE

Beltinci

3090. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem javnem glasilu

Celje

3091. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Celje in k.o. Ostrožno

Dobje

3092. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2002
3093. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje
3094. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
3095. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3096. Spremembe pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje

Kidričevo

3097. Odlok o predkupni pravici Občine Kidričevo

Kočevje

3098. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu odlagališče odpadkov Mozelj (P8/O1)

Komen

3099. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2003

Kozje

3100. Sklep o višini cene storitve "Pomoč na domu"
3101. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje
3102. Pravilnik o financiranju športa v Občini Kozje
3103. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje

Lenart

3104. Odlok o predkupni pravici Občine Lenart
3105. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Lenart
3106. Sklep o prenosu zemljišča
3107. Pravilnik o prodaji, nakupu, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Lenart

Ljutomer

3108. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer
3109. Sklep, št. 96
3110. Sklep, št. 97
3111. Sprememba pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti

Markovci

3112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci

Novo mesto

3113. Program priprave programske zasnove za lokacijski načrt in lokacijskega načrta Bela Cerkev - zahod

Prevalje

3114. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje

Rogašovci

3115. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2003
3116. Odlok o prenosu izvajanja nalog na ožje dele občine - krajevne skupnosti

Slovenj Gradec

3117. Odlok o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
3118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec

Šalovci

3119. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2002
3120. Odlok o določitvi predkupne pravice v Občini Šalovci
3121. Sklep o imenovanju podžupana Občine Šalovci
3122. Sklep o digitalizaciji prostorskih planskih aktov Občine Šalovci

Šentjur

3123. Sklep Občinskega sveta občine Šentjur o sprejetju dopolnilne ugotovitve usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur pri Celju

Tržič

3124. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Žetale

3125. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti