Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3047. Pravilnik o varnosti igrač, stran 9566.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99 in 31/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o varnosti igrač*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igrače, ki se dajejo v promet zato, da se zagotovi njihov prosti pretok ter varnost in zdravje njihovih uporabnikov.
Ta pravilnik se ne uporablja za izdelke, naštete v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. “igrača“ je izdelek ali material, ki je oblikovan oziroma nedvoumno namenjen za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let;
2. “dajanje v promet“ je prodaja ali brezplačna distribucija;
3. “proizvajalec“ je pravna ali fizična oseba, ki je izdelala igračo, njegov zastopnik s sedežem v Evropski uniji, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji pa uvoznik oziroma druga pravna in fizična oseba, ki je dala igračo v promet;
4. “ES – pregled tipa“ je (v nadaljnjem besedilu: pregled tipa) je postopek, s katerim organ za ugotavljanje skladnosti ugotovi in potrjuje, da vzorec igrače, ki predstavlja predvideno proizvodnjo, izpolnjuje osnovne zahteve iz 3. člena tega pravilnika;
5. “organ za ugotavljanje skladnosti“ je organ, ki mora izpolnjevati pogoje, določene v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika in imeti odločbo, izdano na podlagi 12. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99 in 31/00; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
Igrače se smejo dati v promet le, če ne ogrožajo varnosti in zdravja uporabnikov ali drugih oseb, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom ali na predviden način, ob upoštevanju običajnega vedenja otrok.
Igrače se lahko dajo v promet, če izpolnjujejo osnovne zahteve glede varnosti, fizikalnih in mehanskih lastnosti, vnetljivosti, kemijskih lastnosti, električnih lastnosti, higiene in radioaktivnosti kot so navedene v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. OZNAČEVANJE
4. člen
Proizvajalec mora vsako igračo, ki izpolnjuje vse zahteve iz tega pravilnika, preden jo da v promet označiti z oznako CE.
Oznaka CE je sestavljena iz začetnic “CE“. Oblika oznake, je prikazana v Prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam slovenskih standardov, ki privzemajo evropske standarde (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
Za igrače, ki ustrezajo zahtevam iz slovenskih standardov, ki prevzemajo evropske standarde, velja, da izpolnjujejo osnovne zahteve iz 3. člena tega pravilnika.
6. člen
Za igrače, pri katerih proizvajalec ni uporabil standardov iz prejšnjega člena, ali jih je uporabil le delno, ali da takšni standardi ne obstajajo, velja, da izpolnjujejo zahteve iz 3. člena tega pravilnika, če je bila s certifikatom ES o pregledu tipa potrjena skladnost z odobrenim vzorcem igrače in jih je zato proizvajalec označil z oznako CE.
7. člen
Kadar morajo igrače izpolnjevati tudi zahteve drugih predpisov, ki določajo namestitev oznake CE, oznaka CE pomeni domnevo, da igrače izpolnjujejo tudi zahteve teh predpisov.
Kadar predpisi iz prejšnjega odstavka proizvajalcu dopuščajo izbiro, po katerem predpisu bo ugotavljal skladnost, pomeni oznaka CE skladnost samo s tistimi predpisi, na katere se sklicuje proizvajalec.V tem primeru mora proizvajalec v dokumentaciji navesti morebitna navodila za uporabo in predpise, na podlagi katerih je ugotovljena skladnost in kopijo priložiti igrači, če to ni možno, pa embalaži.
8. člen
Poleg oznake CE se lahko igračo ali njeno embalažo označi tudi z drugo oznako tako, da ne zmanjšuje vidnosti in čitljivosti oznake CE.
9. člen
Igrače ali njihovo embalažo je prepovedano označevati z oznakami, ki bi lahko zavajale uporabnika, glede pomena ali grafične oblike oznake CE.
10. člen
Oznaka CE, ime in blagovna znamka oziroma znak, ime firme in sedež proizvajalca, morajo biti na igrači ali na embalaži. Če gre za majhne igrače in igrače, sestavljene iz majhnih delov, se lahko navedeni podatki nahajajo na embalaži, nalepki ali na lističu, ki je priložen ali pritrjen na igračo.
V primeru, ko podatki iz prejšnjega odstavka niso na igrači, mora proizvajalec na embalaži, nalepki ali na lističu opozoriti uporabnika, da je priporočljivo, da te podatke hrani.
Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti vidni, lahko čitljivi in neizbrisni. Podatki se lahko okrajšajo pod pogojem, da okrajšava omogoča identifikacijo proizvajalca.
Igrače iz Priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika, mora proizvajalec, preden jih da v promet, opremiti z opozorili in varnostnimi ukrepi v skladu s to prilogo.
Igrače se lahko dajo v promet le, če so podatki iz prvega odstavka tega člena ter opozorila in varnostni ukrepi iz prejšnjega odstavka napisani v slovenskem jeziku.
11. člen
V primeru, da je označena z znakom CE igrača, ki ni v skladu s tem pravilnikom, mora proizvajalec sprejeti vse potrebne ukrepe, da uskladi igračo z določbami tega pravilnika, ki se nanašajo na oznako CE.
III. OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA
12. člen
Proizvajalec, ki daje v promet igrače, ki so izdelane v skladu s standardi iz 5. člena tega pravilnika, mora igrače označiti z oznako CE, s katero potrjuje skladnost igrač s temi standardi.
Proizvajalec mora za potrebe inšpekcijskega pregleda hraniti naslednje podatke:
– poročilo o preskušanju ali tehnično dokumentacijo, na podlagi katere proizvajalec sam zagotavlja skladnost vzorca igrače s standardi iz seznama standardov;
– v primeru, da je proizvajalec preveril skladnost vzorca igrače s standardi iz seznama standardov pri organu za ugotavljanje skladnosti, je dolžan predložiti certifikat ES o pregledu tipa in dokumentacijo, ki jo je proizvajalec posredoval organu za ugotavljanje skladnosti ter opis načina, s katerim proizvajalec zagotavlja skladnost proizvoda z vzorcem, za katerega je pridobil certifikat ES o pregledu tipa;
– naslov kraja izdelave in skladiščenja igrač;
– podatke v zvezi z oblikovanjem in izdelavo igrač.
Proizvajalec, ki daje v promet ali uporabo igrače, ki ne ustrezajo v celoti ali delno standardom iz seznama standardov, mora igrače označiti z oznako CE, s katero potrjuje skladnost igrače z vzorcem, ki je bil preskušen v skladu s 13. členom tega pravilnika.
Proizvajalec mora za potrebe inšpekcijskega pregleda hraniti naslednje podatke:
– podroben opis izdelave,
– poročilo o preskušanju ali tehnično dokumentacijo, na podlagi katere proizvajalec zagotavlja skladnost proizvodov z vzorcem, za katerega je pridobil certifikat ES o pregledu tipa;
– naslov kraja izdelave in skladiščenja igrač;
– dokumentacijo, ki jo je proizvajalec predložil organu za ugotavljanje skladnosti;
– certifikat ES o pregledu tipa ali overjen prepis le-tega.
V primeru, da proizvajalec ne hrani podatkov iz drugega in četrtega odstavka tega člena, lahko inšpektor zahteva, da se na stroške proizvajalca opravi preskus za ugotavljanje skladnosti z osnovnimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika in s standardi iz seznama standardov.
IV. PREGLED TIPA
13. člen
Vlogo za pregled tipa vloži proizvajalec pri organu za ugotavljanje skladnosti.
Vloga za pregled tipa določenega vzorca mora vsebovati:
– opis igrače,
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika ter kraj izdelave igrače,
– podrobne podatke o izdelavi in oblikovanju igrače.
Vlogi mora biti priloženo ustrezno število vzorcev za pregled, če je to potrebno pa organ za ugotavljanje skladnosti lahko zahteva dodatne primerke vzorcev.
Stroške pregleda tipa krije proizvajalec.
14. člen
Organ za ugotavljanje skladnosti:
– mora pregledati dokumentacijo, ki jo predloži proizvajalec in ugotoviti ali je ustrezna,
– mora preveriti, ali igrača ogroža varnost in zdravje uporabnikov ali drugih oseb, kakor to določa prvi odstavek 3. člena tega pravilnika,
– mora opraviti ustrezne preglede in preskuse, pri čemer mora v čim večji meri uporabiti standarde iz seznama standardov.
15. člen
Če vzorec igrače izpolnjuje osnovne zahteve iz 3. člena tega pravilnika, organ za ugotavljanje skladnosti izda certifikat ES o pregledu tipa in ga posreduje proizvajalcu.
Certifikat ES o pregledu tipa mora vsebovati ugotovitve preskusov, pogoje v zvezi s preskusi in opise ter skice, potrebne za identifikacijo odobrenega vzorca igrače.
16. člen
Če organ za ugotavljanje skladnosti zavrne izdajo certifikata ES o pregledu tipa, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za trg in ministrstvo, pristojno za zdravje in pri tem navesti razloge za zavrnitev.
17. člen
Proizvajalec mora organ za ugotavljanje skladnosti, ki je izdal certifikat ES o pregledu tipa, obvestiti o vseh pomembnih spremembah odobrenega vzorca igrače.
Spremembe odobrenega vzorca igrače morajo biti odobrene s strani organa za ugotavljanje skladnosti, ki je izdal certifikat. Taka dodatna odobritev se izda v obliki dodatka k izvirnemu certifikatu ES o pregledu tipa.
18. člen
Organ za ugotavljanje skladnosti lahko na zahtevo pristojnega organa, drugega organa za ugotavljanje skladnosti, Komisije EU ali države članice EU, posreduje kopijo certifikata ES o pregledu tipa, izvod načrta o oblikovanju in izdelavi ter poročila o opravljenih pregledih in preskusih.
Pri posredovanju dokumentacije iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljena zaupnost podatkov.
V. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
19. člen
Organe za ugotavljanje skladnosti lahko ministrstvo, ki je pristojno za priglaševanje organov v skladu s 14. členom zakona, priglasi Komisiji EU in državam članicam EU ter Evropskega gospodarskega prostora. S priglasitvijo se opredelijo naloge, za katere je organ usposobljen, ter identifikacijska številka, ki mu jo dodeli Komisija EU.
Če organ za ugotavljanje skladnosti ne izpolnjuje več pogojev iz Priloge III, mora minister, pristojen za priglaševanje v skladu s 14. členom zakona, priglasitev umakniti in o tem takoj obvestiti Komisijo EU in države članice EU po predpisanem postopku za priglasitev.
VI. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo zdravstveni inšpektorji.
V primeru, da igrače ogrožajo zdravje ali varnost uporabnikov ali drugih oseb, ukrepa zdravstveni inšpektor v skladu s svojimi pooblastili iz zakona in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, zdravstveno inšpekcijo in inšpekcijski nadzor.
21. člen
V skladu s pooblastili iz prejšnjega člena, lahko zdravstveni inšpektor:
– ima dostop do kraja izdelave ali hranjenja igrač in do podatkov iz 12. člena tega pravilnika,
– zaprosi proizvajalca, da predloži podatke iz 12. člena tega pravilnika v sedmih dneh od podane zahteve,
– izbere potrebno število vzorcev igrače in ga da na preskušanje.
22. člen
Če Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi, da bi igrača, ki je označena z oznako CE v skladu s tem pravilnikom, in se uporablja v skladu s svojim namenom, lahko ogrozila varnost in zdravje uporabnikov, sprejme potrebne ukrepe za to, da se igračo umakne iz prometa oziroma, da se prepove ali omeji njeno dajanje na trg.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravje in ministrstvo, ki je pristojno za obveščanje Komisije EU. To obvestilo mora biti na voljo inšpekcijskim in drugim pristojnim organom, ki jih to zadeva ter drugim organom za ugotavljanje skladnosti.
Ministrstvo, ki je pristojno za obveščanje Komisije EU, je dolžno v skladu z veljavnimi predpisi in sklenjenimi mednarodnimi sporazumi nemudoma obvestiti Komisijo EU o ukrepih iz prvega odstavka tega člena ter pojasniti ali je neustreznost igrače posledica:
a) neizpolnjevanja osnovnih zahtev iz 3. člena tega pravilnika, če igrača ne ustreza standardom iz seznama standardov,
b) nepravilne uporabe standardov iz seznama standardov,
c) pomanjkljivosti standardov iz seznama standardov.
23. člen
Ministrstvo, ki je pristojno za obveščanje Komisije EU je dolžno v skladu z veljavnimi predpisi in sklenjenimi mednarodnimi sporazumi obvestiti Komisijo EU in države članice EU o ukrepih, ki zadevajo neustrezne igrače, ki imajo nameščeno oznako CE.
Ministrstvo, ki je pristojno za obveščanje Komisije EU mora vsake tri leta poslati Komisiji EU poročilo o izvajanju tega pravilnika, ki ga pripravi ministrstvo za zdravje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Določbe 18. člena, 19. člena, drugega in tretjega odstavka 22. člena in 23. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, velja za proizvajalca iz 2. člena tega pravilnika proizvajalec oziroma njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji.
25. člen
Ne glede na zahteve iz 5. točke 2. člena tega pravilnika, do imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti igrač z zahtevami iz tega pravilnika, analize za potrebe nadzora opravljajo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in pooblaščeni območni zavodi za zdravstveno varstvo.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati IV. poglavje pravilnika opogojih glede zdravstvene neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo v promet (Uradni list SFRJ, št. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 in 18/91), ki ureja otroške igrače.
27. člen
Igrače, ki so dane v promet v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika so lahko v prometu do 1. 5. 2004.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-16/2003
Ljubljana, dne 16. junija 2003.
EVA 1999-2711-0061
Dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
* Ta pravilnik v celoti vsebinsko povzema direktivo ES o varnosti igrač (88/378/EGS), kakor je bila dopolnjena z direktivo 93/68/EGS.
PRILOGA I

      IZDELKI, ZA KATERE SE TA PRAVILNIK NE UPORABLJA

  1. Božični okraski
  2. Vzorci v zmanjšanem merilu za odrasle zbiralce
  3. Oprema, ki se uporablja skupinsko na igriščih
  4. Športna oprema
  5. Vodna oprema, namenjena za uporabo v globoki vodi
  6. Lutke v narodnih nošah in okrasne lutke ter drugi podobni izdelki
za odrasle zbiralce
  7. “Poklicne“ igrače (“Professional“ toys), postavljene na javnih
mestih (nakupovalnih središčih, postajah itd.)
  8. Sestavljanke z več kot 500 kosi ali brez slike vzorca, namenjene
posebnim sestavljalcem
  9. Zračne puške in zračne pištole
  10. Pirotehnična sredstva, vključno s strelnimi kapicami, razen
strelnih kapic, izdelanih posebej za uporabo v igračah
  11. Igrače na elastični vrvici, ki jih sprožijo otroci (npr. frače)
in katapulti
  12. Kompleti puščic s kovinskimi konicami
  13. Električne pečice, likalniki ali drugi funkcionalni izdelki, ki
delujejo pri nazivni napetosti nad 24 voltov
  14. Izdelki, ki vsebujejo grelne elemente in se uporabljajo v učne
namene pod nadzorom odrasle osebe
  15. Vozila z motorji z notranjim zgorevanjem
  16. Otroške parne lokomotive
  17. Kolesa za šport ali vožnjo po javnih cestah
  18. Video igrače, ki jih je mogoče priključiti na video zaslon, in ki
delujejo pri nazivni napetosti nad 24 voltov
  19. Dude za dojenčke
  20. Natančen posnetek (reprodukcija) pravega strelnega orožja
  21. Modni nakit za otroke.
PRILOGA II

         OSNOVNE ZAHTEVE GLEDE VARNOSTI IGRAČ

  I. SPLOŠNA NAČELA

  1. V skladu z osnovnimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika, je
treba uporabnike igrač, kot tudi tretje osebe, zaščititi pred
nevarnostjo, ki ogroža zdravje in nevarnostjo za nastanek telesne
poškodbe, kadar se igrače uporabljajo, za kar so bile namenjene ali na
predviden način, pri čemer je treba upoštevati običajno vedenje otrok.
Takšne nevarnosti so:
  a) nevarnosti v zvezi z obliko, zgradbo ali sestavo igrače;
  b) nevarnosti, ki so neločljivo povezane z uporabo igrač in ki jih
ni mogoče povsem odpraviti s spremembo zgradbe in sestave igrače, ne da
bi pri tem spremenili njeno delovanje ali ji odvzeli njene osnovne
lastnosti.
  2. a) Stopnja tveganja, ki je prisotna pri uporabi igrače, mora biti
primerna zmožnostim uporabnikov in, kjer je to potrebno, oseb, ki
nadzorujejo uporabo igrače, da so igrači kos. To velja predvsem za
igrače, ki so že po svojem delovanju, velikosti in lastnostih namenjene
otrokom, mlajšim od 36 mesecev.
  b) Da bi spoštovali to načelo, je treba navesti tam, kjer je to
primerno, najmanjšo dovoljeno starost uporabnikov igrač in/ali potrebo,
da se zagotovi uporaba igrač zgolj pod nadzorom odrasle osebe.
  3. Oznake na igračah in/ali embalaži, ter navodila za uporabo, ki so
priložena, morajo učinkovito in v celoti pritegniti pozornost uporabnikov
ali oseb, ki nadzirajo uporabo igrač, na nevarnosti, ki izhajajo iz
njihove uporabe, ter na načine, kako se izogniti tem nevarnostim.

  II. POSEBNA TVEGANJA

  1. Fizikalne in mehanske lastnosti
  a) Igrače in njihovi sestavni deli, ter v primeru pritrjenih igrač,
njihova pritrdišča, morajo imeti predpisano mehansko moč ter po potrebi
stabilnost, da prenesejo obremenitve, ki so jim izpostavljene med
uporabo, ne da bi se zlomile ali postale dovzetne za deformacije, pri
katerih obstaja nevarnost za nastanek telesnih poškodb.
  b) Nezavarovani robovi, štrleči deli, vrvi, kabli in elementi za
pritrjevanje na igračah morajo biti tako oblikovani in izdelani, da je
nevarnost za nastanek telesnih poškodb pri dotiku z njimi, čim manjša.
  c) Igrače morajo biti oblikovane in izdelane tako, da je nevarnost
telesnih poškodb, ki bi lahko nastale zaradi premikanja njihovih delov,
čim manjša.
  d) Igrače in njihovi sestavni deli ter katerikoli deli igrač, ki jih
je mogoče sneti, in ki so nedvoumno namenjene otrokom mlajšim od 36
mesecev, morajo biti tako veliki, da jih otroci ne morejo pogoltniti
in/ali vdihniti.
  e) Igrače in njihovi sestavni deli ter embalaža, v kateri so
pakirane za prodajo na drobno, morajo biti takšni, da ni nevarnosti, da
bi se uporabnik z njimi zadavil ali zadušil.
  f) Igrače, namenjene za uporabo v plitvi vodi, ki držijo otroka na
vodi ali mu dajejo oporo, morajo biti tako oblikovane in izdelane, da ob
upoštevanju priporočene uporabe, v največji meri zmanjšajo vsakršno
nevarnost za izgubo plovnosti in izgubo opore, ki jo igrača nudi otroku.
  g) Igrače, pri katerih je mogoč dostop v notranjost, in ki torej
predstavljajo zaprti prostor za uporabnika, morajo imeti izhod, ki ga
lahko uporabnik z lahkoto odpre od znotraj.
  h) Igrače, s pomočjo katerih se uporabnik lahko premika, morajo
imeti, če je to možno, vgrajen zavorni sistem, ki ustreza vrsti igrače,
in ki je sorazmeren s kinetično energijo, ki jo proizvaja igrača. Tak
sistem mora biti enostaven za uporabnika, brez nevarnosti, da ga izvrže,
ali povzroči telesno poškodbo uporabnika ali tretjih oseb.
  i) Oblika in sestava izstrelkov ter kinetična energija, ki jo lahko
ti proizvajajo, kadar so izstreljeni iz za ta namen izdelane igrače,
morajo biti takšni, da ob upoštevanju vrste igrače, ne obstaja nepotrebno
tveganje za nastanek telesne poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
  j) Igrače, ki vsebujejo grelne elemente, morajo biti izdelane tako,
da zagotavljajo:
  – da najvišja temperatura vseh dostopnih površin ob dotiku ne
povzroča opeklin,
  – da tekočine in plini, ki se nahajajo v igračah, ne dosežejo takih
temperatur ali pritiskov, da bi ob uhajanju iz igrače iz drugih razlogov
kot so tisti, ki so nujno potrebni za njeno pravilno delovanje, utegnili
povzročiti opekline, oparine ali druge telesne poškodbe.

  2. Vnetljivost
  a) Igrače ne smejo predstavljati nevarnega vnetljivega elementa v
otrokovem okolju. Zato morajo biti izdelane iz materialov, ki:
  1. ne gorijo, če so neposredno izpostavljeni plamenu ali iskri, ali
drugemu morebitnemu izvoru ognja;
  2. niso hitro vnetljivi (ogenj takoj ugasne, ko izgine vzrok zanj);
  3. gorijo počasi, če se že vžgejo, ogenj pa se počasi širi; ali
  4. so, ne glede na kemijsko sestavo igrače, obdelani tako, da
upočasnijo proces zgorevanja.
  Takšni vnetljivi materiali ne smejo predstavljati nevarnosti za vžig
drugih materialov, ki se uporabljajo v igrači.
  b) Igrače, ki vsebujejo nevarne snovi ali pripravke, ker so nujno
potrebni za njihovo delovanje (predvsem materiali in oprema za kemijske
poskuse, sestavljanje vzorcev, oblikovanje plastičnih mas ali keramike,
emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti) in so določeni v
predpisu, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi
in razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov, ne smejo
kot take vsebovati snovi ali pripravkov, ki bi utegnili postati vnetljivi
zaradi izhlapevanja nevnetljivih hlapnih sestavin.
  c) Igrače ne smejo biti eksplozivne ali vsebovati elementov ali
snovi, ki bi lahko eksplodirale, kadar se uporabljajo tako, kot je
določeno v 3. členu tega pravilnika. To ne velja za strelne kapice igrač,
pri katerih se je treba sklicevati na 10. točko Priloge I tega
pravilnika.
  d) Igrače, ter predvsem kemijske igre in igrače, ne smejo vsebovati
snovi ali pripravkov, ki lahko, kadar jih mešamo:
  – eksplodirajo zaradi kemijske reakcije ali segrevanja,
  – eksplodirajo, če jih mešamo z oksidirajočimi snovmi,
  – vsebujejo hlapne sestavine, ki so na zraku vnetljive in tvorijo
vnetljivo ali eksplozivno mešanico hlapov in zraka.

  3. Kemijske lastnosti
  1. Igrače morajo biti oblikovane in izdelane tako, da ne
predstavljajo tveganja za zdravje ali nevarnosti za nastanek telesne
poškodbe, če jih otrok zaužije, vdihne ali če so v stiku s kožo,
sluznicami ali očmi, kadar se uporabljajo tako, kot je določeno v 3.
členu tega pravilnika.
  V vsakem primeru morajo igrače ustrezati predpisom, ki se nanašajo
na nekatere vrste izdelkov, ali prepovedim, omejevanju uporabe ali
označevanju določenih nevarnih snovi in pripravkov.
  2. Biorazpoložljivost, ki izhaja iz uporabe igrač, zlasti zaradi
zaščite otrokovega zdravja, ne sme dnevno preseči naslednjih količin:
  0,2 µg antimona,
  0,1 µg arzena,
  25,0 µg barija,
  0,6 µg kadmija,
  0,3 µg kroma,
  0,7 µg svinca,
  0,5 µg živega srebra,
  5,0 µg selena,
  ali drugih vrednosti, ki so v skladu s predpisi in temeljijo na
znanstvenih dokazih.
  Biorazpoložljivost teh snovi pomeni topni ekstrakt, ki ima
toksikološki pomen.
  3. Igrače, ki jih uporabljajo otroci, ne smejo vsebovati nevarnih
snovi ali pripravkov v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje,
pakiranje in označevanje nevarnih snovi in razvrščanje, pakiranje in
označevanje nevarnih pripravkov, v količinah, ki so lahko škodljive za
zdravje otrok. V vsakem primeru je strogo prepovedano, da vsebuje igrača
nevarne snovi ali pripravke, če se bodo ti uporabljali kot taki v času
uporabe igrače.
  Vendar pa je tam, kjer je omejeno število snovi ali pripravkov nujno
potrebnih za delovanje nekaterih igrač, zlasti v primeru materialov in
opreme za kemijske poskuse, sestavljanje modelov, oblikovanje plastičnih
mas ali keramike, emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti,
dovoljeno uporabiti te snovi ali pripravke do največje koncentracije, ki
jo je treba določiti za vsako posamezno snov ali pripravek, v skladu s
predpisi ki urejajo razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi
in razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov, pod
pogojem, da dovoljene snovi in pripravki izpolnjujejo pravila za
razvrstitev (klasifikacijo) glede označevanja, ne glede na 4. točko
Priloge IV.
  4. Prepovedano je dati v promet igrače, ki jih otroci mlajši od 36
mesecev lahko dajo v usta in so narejene ali delno narejene iz PVC, ki
vsebuje ftalatna mehčala, in sicer več kot 0,1 masnaga % naslednjih
substanc:
  – diizononil ftalat (DINP),
  – di-(2-etilheksil) ftalat (DEHP),
  – di-n-oktil ftalat (DNOP),
  – diizodecil ftalat (DIDP),
  – butilbenzil ftalat (BBP),
  – dibutil ftalat. (DBP).

  4. Električne lastnosti
  a) Električne igrače se ne smejo napajati z električnim tokom
katerega nazivna napetost presega 24 voltov, napetost nobenega dela
igrače pa ne sme preseči 24 voltov.
  b) Deli igrač, ki so priključeni na ali ki utegnejo priti v stik z
virom električne energije, ki lahko povzroči električni udar, skupaj s
kabli ali drugimi vodi, po katerih teče električni tok do teh delov,
morajo biti primerno izolirani in mehansko zaščiteni, da se prepreči
nevarnost tovrstnega šoka.
  c) Električne igrače morajo biti tako oblikovane in izdelane, da se
zagotovi, da najvišje temperature, dosežene na vseh neposredno dostopnih
površinah, niso takšne, da lahko povzročijo opekline, kadar se jih
dotakne.

  5. Higiena
  Igrače morajo biti tako oblikovane in izdelane, da izpolnjujejo
higienske zahteve in zahteve glede čistoče, v izogib vsakršnemu tveganju
za okužbo, bolezen in onesnaženje.

  6. Radioaktivnost
  Igrače ne smejo vsebovati radioaktivnih elementov ali snovi v takih
oblikah ali velikostih, ki bi utegnili škodovati otrokovemu zdravju v
skladu s predpisi.
PRILOGA III

 POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

  Organi za ugotavljanje skladnosti morajo izpolnjevati najmanj
naslednje pogoje:
  1. razpoložljivost osebja ter potrebnih sredstev in opreme;
  2. tehnična usposobljenost in poklicna integriteta osebja;
  3. neodvisnost pri izvedbi preskusov, pripravi poročil, izdaji
certifikatov in opravljanju nadzora, predpisanega v tem pravilniku,
kadrov in tehničnega osebja, kar zadeva vse skupine ali osebe, ki se
neposredno ali posredno ukvarjajo z igračami;
  4. ohranjanje poslovne skrivnosti osebja;
  5. sklenitev zavarovanja za odgovornost, razen če je ta obveznost že
zajeta v nacionalni zakonodaji.
  Izpolnjevanje pogojev iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka morajo
občasno preverjati pristojni organi.
PRILOGA IV

 OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI S KATERIMI MORAJO BITI OZNAČENE IGRAČE

  Igrače morajo biti opremljene z ustreznimi dobro čitljivimi
opozorili, da bi zmanjšali nevarnosti pri njihovi uporabi, kot je opisano
v osnovnih zahtevah, zlasti kar zadeva:

  1. Igrače, ki niso namenjene otrokom mlajšim od 36 mesecev
  Igrače, ki bi lahko bile nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev,
morajo imeti opozorilo npr. “Ni primerno za otroke, mlajše od 36
mesecev“, ali “Ni primerno za otroke, mlajše od treh let“, skupaj s
kratko navedbo o posebnih nevarnostih, zaradi katerih je ta omejitev
potrebna; ta navedba je lahko tudi v navodilih za uporabo.
  Ta omejitev ne velja za igrače, ki so zaradi svojega delovanja,
velikosti, posebnosti, lastnosti ali iz drugih tehtnih razlogov, očitno
neprimerne za otroke mlajše od 36 mesecev.

  2. Tobogani, viseče gugalnice in obroči, trapezi, vrvi in podobne
igrače, pritrjene na prečni drog
  Takšne igrače morajo biti opremljene z navodili, ki opozarjajo na to,
da je treba glavne dele igrače (viseče dele, opremo za pritrjevanje,
pritrdišča itd.) občasno pregledati in vzdrževati, in ki opozarjajo, da
igrača lahko povzroči padec ali strmoglavljenje, če se ti pregledi ne
izvajajo in navodila glede pravilnega sestavljanja igrače, v katerih so
navedeni tisti deli, ki so lahko nevarni, če je igrača nepravilno
sestavljena.

  3. Funkcionalne igrače
  Funkcionalne igrače so igrače, ki se uporabljajo enako kot aparati in
naprave, namenjeni odraslim, in ki so pogosto njihovi modeli v zmanjšanem
merilu.
  Funkcionalne igrače ali njihova embalaža morajo imeti napis:
“Opozorilo: igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom
odrasle osebe“.
  Poleg tega morajo biti te igrače opremljene z napotki, ki nudijo
navodila za delo z njimi, kot tudi z varnostnimi ukrepi, ki jih mora
upoštevati uporabnik, ter z opozorilom, da bi neupoštevanje teh
varnostnih ukrepov pomenilo nevarnost za uporabnika – ki jo je treba
podrobno opisati – in je navadno povezana z napravo ali izdelkom,
katerega vzorec v zmanjšanem merilu ali posnetek (imitacija) je ta
igrača. Prav tako naj bo navedeno, da je treba igračo hraniti tako, da ne
pride v roke zelo majhnim otrokom.

  4. Igrače, ki vsebujejo že same po sebi nevarne snovi ali pripravke-
kemijske igrače
  a) Ne glede na uporabo določb, predpisanih v pravilnikih v zvezi z
razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi ali pripravkov,
je treba v navodilih za uporabo igrač, ki vsebujejo že same po sebi
nevarne snovi ali pripravke, navesti opozorilo o nevarnih lastnostih teh
snovi ali pripravkov ter varnostne ukrepe, ki jih mora upoštevati
uporabnik, da se izogne z njimi povezanimi nevarnostmi, ki jih je treba
jedrnato opisati glede na vrsto igrače. Prav tako je treba navesti, da se
je v primeru morebitnih poškodb potrebno posvetovati z zdravnikom.
Navesti je treba tudi, da naj igrača ne pride v roke zelo majhnim
otrokom.
  b) Poleg navodil iz točke a), morajo imeti kemijske igrače na
embalaži naslednjo oznako:
  “Opozorilo: samo za otroke starejše od.... let (starost določi
proizvajalec igrače). Uporaba pod nadzorom odrasle osebe“.
  Med kemijske igrače se razvrščajo predvsem naslednje igrače: kompleti
za kemijske poskuse, vzorci (kalupi) za odlitke iz umetnih mas,
miniaturni kompleti za keramične izdelke, emajliranje ali fotografijo in
podobne igrače.

  5. Kotalke, drsalke, rolerji in rolke za otroke
  Če so ti izdelki naprodaj kot igrače, morajo imeti oznako “Opozorilo:
potrebno je nositi zaščitno opremo“.
  Poleg tega morajo navodila za uporabo vsebovati tudi opozorilo, da je
treba igračo uporabljati previdno, saj je zanjo potrebna velika
spretnost, da preprečimo padce ali trke, ki bi lahko povzročili poškodbe
uporabnika ali tretjih oseb. Navesti je treba tudi priporočeno zaščitno
opremo (čelade, rokavice, ščitniki za kolena in komolce itd.).

  6. Igrače namenjene za uporabo v vodi
  Igrače namenjene za uporabo v vodi iz črke f) 1. točke II. poglavja
Priloge II in njihova embalaža morajo vsebovati opozorilo v skladu s
standardom SISTEN/71, 1. in 2. del:
  “Opozorilo! Uporabljati samo v plitvi vodi in pod nadzorom“.

AAA Zlata odličnost