Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3046. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje meritev, stran 9565.

Na podlagi 18.a člena zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96 in 119/02) izdaja minister, pristojen za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje meritev
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti, ki jih mora izpolnjevati laboratorij, ki opravlja meritve vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v cigaretah ter ugotavlja točnost natisnjenega podatka o vsebnosti katrana in nikotina na škatli oziroma drugem posamičnem pakiranju (v nadaljnjem besedilu: laboratorij za izvajanje meritev).
2. člen
Laboratorij za izvajanje meritev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora akreditacijsko listino o usklajenosti s splošnimi kriteriji za preskusne laboratorije določenih v standardu SIST EN ISO /IEC 17025;
2. usposobljen mora biti za pravilno uporabo metod za meritve in sicer ISO 4387 za katran, ISO 10315 za nikotin in ISO 8454 za ogljikov monoksid;
3. opremljen mora biti z opremo, ki ustreza zahtevam ISO 3308 in prostore v katerih zagotavlja pogoje, navedene v ISO 3402;
4. iz dokumentacije o njegovem delovanju oziroma njegovi organiziranosti mora biti razvidno, da njegovo delo ni odvisno od komercialnih poslov, ki bi lahko ogrozili neodvisnost in nepristranskost.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se do 1. 1. 2004 šteje, da laboratorij za izvajanje meritev izpolnjuje pogoje, če:
1. je registriran za opravljanje te dejavnosti,
2. ima določeno hierarhijo odgovornosti zaposlenih,
3. ima zaposlena najmanj dva strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo kemijske smeri,
4. izpolnjuje pogoje iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega člena.
4. člen
Minister, pristojen za zdravje v 30 dneh od začetka veljavnosti tega pravilnika med laboratoriji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika imenuje pristojni laboratorij za izvajanje meritev na podlagi zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov.
5. člen
Nadzor nad delom pristojnega laboratorija in preverjanje izpolnjevanja pogojev opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
6. člen
Od dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, ministrstvo, pristojno za zdravje obvešča Evropsko komisijo o pristojnem laboratoriju za izvajanje meritev.
7. člen
Ne glede na določbi 2. in 3. člena tega pravilnika, se od dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji enakovredno upoštevajo in priznavajo meritve pristojnih laboratorijev za izvajanje meritev iz posameznih držav članic Evropske unije.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-9/2003-1
Ljubljana, dne 10. junija 2003.
EVA 2002-2711-0087
prof. dr. Dušan Keber dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost