Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3055. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2003, stran 9608.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Bistrice ob Sotli (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Bistrice ob Sotli na 4. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bistrice ob Sotli za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bistrice ob Sotli za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov             Proračun leta 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             255.771
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    51.619
70  DAVČNI PRIHODKI                     53.585
   700 Davki na dohodek in dobiček             36.751
   703 Davki na premoženje                 7.197
   704 Domači davki na blago in storitve          9.637
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    14.868
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja                  4.150
   711 Takse in pristojbine                 1.290
   712 Denarne kazni                     178
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         250
   714 Drugi nedavčni prihodki               9.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   17.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        5.000
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                12.000
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  170.318
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih institucij            170.318
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               285.791
40  TEKOČI ODHODKI                     48.311
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          13.423
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      1.608
   402 Izdatki za blago in storitve            28.280
   403 Plačila domačih obresti               1.500
   409 Rezerve                       3.500
41  TEKOČI TRANSFERI                    103.064
   410 Subvencije                      4.258
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                     21.357
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                        8.929
   413 Drugi tekoči domači transferi            68.520
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 129.500
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         129.500
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 4.916
   430 Investicijski transferi               4.916
III. PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               30.020
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            20.196
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              20.196
   750 Prejeta vračila danih posojil            20.196
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                         36.000
   440 Dana posojila                    36.000
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         –15.804
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  4.024
55  ODPLAČILA DOLGA                     4.024
   550 Odplačila domačega dolga               4.024
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               –49.849
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             45.825
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                30.020
Splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
in po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračunske porabe; posebni del proračuna – področja proračunske porabe po kontih oziroma podkontih ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Na predlog predlagateljev finančni načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
4. člen
Proračunske rezerve se v letu 2003 oblikujejo v višini 3,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 100.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
5. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
4.OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
6. člen
Za kritje presežkov odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 0 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina Bistrica ob Sotli, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
7. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČANE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrice ob Sotli v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0004/03-05
Bistrica ob Sotli, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Bistrice ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost