Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4071. Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev
4072. Uredba o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin
4106. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
4107. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
4108. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega naftnega plina
4109. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

4073. Sklep o ustanovitvi in načinu dela arhivske komisije
4074. Sklep o sestavi in načinu dela Sveta za zdravje Republike Slovenije
4075. Sklep o javni razgrnitvi; a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid-Koseze; b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Mestne občine Ljubljana v letu 2000, v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
4110. Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za slovenski jezik
4111. Sklep o javni razgrnitvi; a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Bič - Korenitka in b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
4112. Sklep o prenosu nadomeščenih in opuščenih delov državnih cest med občinske ceste

MINISTRSTVA

4076. Odredba o osebni varovalni opremi
4077. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o osebni varovalni opremi
4078. Odredba o stroških postopka za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje prometa na drobno z zdravili v specializiranih prodajalnah
4079. Odredba o znaku dobavitelja
4080. Pravilnik o vsebini in obliki potrdila o skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi
4081. Pravilnik o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov
4082. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
4083. Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe
4084. Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
4085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
4086. Navodilo o spremembi navodila o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi
4087. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica
4088. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec

USTAVNO SODIŠČE

4089. Odločba o delni razveljavitvi odločbe Senata za prekrške Republike Slovenije in odločbe Carinarnice Koper in vrnitvi zadeve v novo odločanje
4090. Odločba o ugotovitvi, da določba 38. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij ni v neskladju z ustavo in, da odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov ni v neskladju z ustavo in zakonom

BANKA SLOVENIJE

4091. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 23. do 29. 10. 2000

SODNI SVET

4092. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Upravnega sodišča RS
4093. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem
4094. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Radovljici

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4095. Statut Stanovanjske zbornice Slovenije
4096. Sklep o razpisu volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
4097. Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
4113. Poročilo o gibanju plač za avgust 2000

OBČINE

Braslovče

4098. Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Braslovče

Grosuplje

4099. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Stranska vas

Jesenice

4100. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice

Kungota

4101. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota
4102. Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih na območju Občine Kungota

Ljutomer

4103. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Ljutomer in okolnih krajev

Slovenska Bistrica

4104. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
4105. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti