Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4084. Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic, stran 10549.

Na podlagi 96. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95 in 22/00) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa tehnične in druge pogoje, ki jim morajo ustrezati igralni avtomati in prostori, v katerih so lahko nameščeni igralni avtomati pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki prirejajo posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic (v nadaljevanju: prirediteljev), najmanjše in največje število igralnih avtomatov, način opravljanja dejavnosti prireditelja, kontrolo nad opravljanjem te dejavnosti, višino najvišjega vložka ter druge obveznosti prirediteljev pri opravljanju te dejavnosti.
II. IGRALNI AVTOMATI
2. člen
Po tem pravilniku se za igralne avtomate štejejo mehanične, elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci ob vplačilu določenega zneska (s kovanci, z žetoni ali z neposrednim vplačilom pri blagajni oziroma pri igralnem avtomatu) možnost zadeti dobitek.
V uporabi so lahko tudi igralni avtomati z največ osmimi igralnimi mesti.
Vplačilo v igro na igralnih avtomatih z več igralnimi mesti je možno samo preko sprejemnikov bankovcev.
3. člen
Prireditelj mora pred pričetkom uporabe prijaviti igralni avtomat pristojnemu davčnemu organu na območju, kjer se bo igralni avtomat uporabljal. Prijava se izvrši s prijavnim listom. Prijavni list je določen v prilogi 1 in je sestavni del tega pravilnika.
Prireditelj mora prijaviti vsako programsko ploščo, ki se nahaja v igralnem avtomatu in proizvajalčevo oznako programa.
Prijavnemu listu mora prireditelj priložiti:
– dokument o igralnih avtomatih in programskih ploščah, iz katerega mora biti razviden proizvajalec, ime igralnega avtomata, proizvajalčeva oznaka, tip in serijska številka igralnega avtomata, proizvajalčeva številka programske plošče ter proizvajalčeva oznaka programa,
– navodilo o uporabi, vzdrževanju in popravilih igralnih avtomatov v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik,
– dokazilo o skladnosti igralnih avtomatov z veljavnimi tehničnimi predpisi – ATEST,
– potrdilo o vgrajenih elektronskih kontrolnih napravah (v nadaljevanju: EKN),
– dokazilo o lastništvu igralnih avtomatov,
– izjavo o obratovalnem času igralnega prostora,
– izjavo proizvajalca igralnega avtomata glede odstotka vračanja,
– pravila vseh iger, ki se lahko igrajo na igralnih avtomatih in navodila za igranje v slovenskem jeziku,
– izjavo prireditelja, ki je določena v prilogi 2 in je sestavni del tega pravilnika.
Če programska plošča ni tovarniško oštevilčena, jo oštevilči Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju: USM).
Prireditelj je dolžan vse spremembe iz prijavnega lista pisno sporočiti pristojnemu davčnemu organu takoj po nastanku spremembe oziroma naslednji delovni dan.
4. člen
Igralni avtomati morajo imeti izvorno vgrajene najmanj šestmestne elektromehanske števce za beleženje vplačil za udeležbo pri igri in izplačil dobitkov.
V uporabi je igralni avtomat, ki se nahaja v igralnem prostoru.
5. člen
Igralni avtomat v uporabi mora biti opremljen z EKN za nadzor nad njegovim delovanjem.
Če prireditelj zagotovi kompatibilen on-line sistem igralnih avtomatov, ki omogoča najmanj tako funkcionalnost in ki zagotavlja zbiranje najmanj vseh tistih podatkov kot EKN, z najmanj enako zanesljivostjo in z najmanj enako stopnjo zaščite dostopa, kot jo imajo EKN in če prireditelj pridobi soglasje Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: UNPIS), da so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, od dneva pravnomočnosti soglasja in začetka delovanja nadzornega on-line sistema igralni avtomati, ki so vključeni v on-line sistem ne potrebujejo EKN iz tega člena pravilnika.
6. člen
EKN je merilo za obračun po zakonu o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95).
Igralni avtomat mora EKN posredovati v registracijo in shranitev najmanj podatke o vseh vplačilih za udeležbo pri igri in izplačilih dobitkov.
Vsaka programska plošča mora imeti unikatni identifikacijski element, ki je sestavni del EKN iz 4. člena tega pravilnika in ga vgradi USM.
Programska plošča z vgrajenim unikatnim identifikacijskim elementom mora imeti zunanje izhode na vsaj šestmestno izvorno (tovarniško) vgrajene elektromehanske števce in ne sme imeti znakov (sledov) mehanskih posegov.
Bralna enota EKN mora biti izvedena s standardnim prenosnim osebnim računalnikom in z uporabo serijskega priključka računalnika. Prebrani podatki morajo biti vsebinsko in oblikovno prenosljivi v nadaljnjo obdelavo za potrebe nadzornega organa.
Program in podatki EKN in bralne enote morajo biti zaščiteni pred nepooblaščenimi posegi in dostopni samo pooblaščenim nadzornim organom iz 11. člena tega pravilnika.
7. člen
Programska plošča mora biti programirana tako, da onemogoča igranje, pri katerem bi bil presežen znesek iz 20. člena tega pravilnika.
8. člen
On-line sistem je sistem računalniške povezave vseh igralnih avtomatov, ki jih ima prireditelj v uporabi. On-line sistem mora omogočati verodostojno beleženje in shranjevanje vseh podatkov posameznega igralnega avtomata, ki jih ima prireditelj v uporabi zaradi zahtev davčnega obračuna in zaradi spremljanja ter analiziranja igralnega procesa vključno z blagajniškim poslovanjem in štetjem žetonov in denarja. Zabeležiti mora tudi vse druge podatke, ki so pomembni za nadziranje pravilnosti in upravičenosti posegov v igralni avtomat.
On-line sistem mora omogočati UNPIS neposredno spremljanje vseh procesov in dogodkov, ki jih beleži.
Igralni avtomat vključen v on-line sistem morajo poleg števcev navedenih v 4. členu tega pravilnika omogočati najmanj:
– registriranje vseh vplačil v posamezno igro,
– registriranje vseh izplačil iz posamezne igre,
– število odigranih iger,
– skupno število vseh prejetih bankovcev,
– skupno število bankovcev posamezne denominacije,
– skupna vrednost vseh prejetih bankovcev,
– beleženje vsakega sprejema posameznega bankovca,
– skupna vrednost posamenih vplačil in izplačil,
– beleženje odpiranja vrat in posegov v igralni avtomat,
– periodično beleženje vseh števcev,
– beleženje stanj števcev ob posameznih dogodkih na igralnih avtomatih,
– beleženje drugih dogodkov pomembnih za nadzor igranja na posameznih igralnih avtomatih.
Oddaljeni dostop do on-line sistema sme imeti samo UNPIS, druge osebe pa samo z njegovim dovoljenjem.
9. člen
On-line sistem oziroma EKN morata biti skonstruirana tako, da onemogočita in beležita nedovoljene posege oziroma poskuse posegov v njuno delovanje oziroma v igralni avtomat ter imata možnost, da v takih primerih onemogočita nadaljnje delovanje igralnega avtomata.
10. člen
Podatke iz EKN odčita davčni organ najmanj enkrat mesečno. Davčni organ podatke iz EKN odčita tudi v primeru, če prireditelj preneha s prirejanjem posebnih iger na srečo na igralnem avtomatu.
11. člen
Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo v skladu z zakonom, ki ureja sistem prirejanja iger na srečo in izvajanjem določb tega pravilnika opravlja UNPIS.
Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic opravlja davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja sistem prirejanja iger na srečo.
Nadzor skladnosti igralnih avtomatov za vgradnjo elektronske kontrolne naprave in vgradnjo elektronske kontrolne naprave v igralne avtomate opravlja USM.
Nadzor skladnosti igralnih avtomatov za vključitev v on-line sistem opravlja UNPIS.
Vgradnjo elementov iz prvega odstavka tega člena opravi USM, ki po opravljeni vgradnji na vidnem mestu na igralnem avtomatu namesti kontrolno nalepko z nazivom USM ter datumom njene namestitve.
Pri vgradnji elementov iz prejšnjega odstavka morata biti prisotna davčni organ in prireditelj.
Pri igralnih avtomatih, ki imajo vgrajene EKN, mora USM najmanj enkrat letno opraviti pregled igralnih avtomatov v uporabi ter ugotoviti ustreznost delovanja EKN.
O vgradnji EKN se vodi zapisnik v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku. Po opravljeni vgradnji na vidnem mestu na igralnem avtomatu namesti kontrolno nalepko z nazivom USM.
Vgradnja EKN in vzpostavitev on-line sistema se opravi na stroške prireditelja.
12. člen
USM naroča izdelavo zaščitnih nalepk in je odgovoren za njihovo hrambo in uporabo. Na zaščitnih nalepkah mora biti naziv USM in tekoča številka nalepke. Zaščitna nalepka mora biti izdelana tako, da je zaščitena pred ponarejanjem ter da so na njej takoj vidni poskusi posegov ali posegi na elementih, ki jih nalepka ščiti.
Z zaščitnimi nalepkami iz prejšnjega odstavka morajo biti zaščiteni najmanj naslednji elementi:
– vsi epromi na programski plošči,
– priklopno mesto EKN na napajalniku,
– priklopno mesto EKN na programsko ploščo.
13. člen
Na igralnem avtomatu morajo biti nedvoumno prikazane vrednosti možnih dobitkov glede na izid igre.
14. člen
Odstranitev ali poškodovanje EKN, unikatnega identifikacijskega elementa, on-line sistema, zaščitnih nalepk in nepooblaščeno spreminjanje naravnanosti igralnega avtomata je prepovedano. Morebitne poškodbe mora prireditelj takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan pisno sporočiti pristojnemu nadzornemu organu iz 11. člena tega pravilnika. V prijavi mora navesti kratek in natančen opis poškodbe, njen vzrok, identifikacijske podatke o povzročitelju poškodbe ter datum in uro nastanka poškodbe.
15. člen
USM mora za davčni organ izdelati navodila za uporabo in odčitavanje EKN ter za prenos podatkov v bazo podatkov davčnega organa.
III. PROSTOR TER NAJMANJŠE IN NAJVEČJE ŠTEVILO IGRALNIH AVTOMATOV
16. člen
Igralni prostor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– nahajati se mora v okviru objekta, v katerem opravlja prireditelj svojo gostinsko dejavnost,
– predstavljati mora zaokroženo celoto in mora biti ločen od ostalih gostinskih prostorov,
– imeti sme le en vhod za igralce,
– na vidnem mestu pri vhodu mora biti napis: “Osebam mlajšim od 18 let je vstop prepovedan!”,
– na vidnem mestu v igralnem prostoru mora biti obvestilo o najmanjšem odstotku vračanja igralnega avtomata.
17. člen
V igralnem prostoru so lahko samo igralni avtomati kot so opredeljeni v 2. členu tega pravilnika. V teh prostorih ne sme biti točilnega pulta.
18. člen
Prireditelj ima lahko v uporabi največ tri igralne avtomate.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN VIŠINA VLOŽKA
19. člen
Prireditelj mora imeti v igralnem prostoru na vidnem mestu pravila vseh iger na srečo, ki se lahko igrajo na avtomatih. Pravila morajo biti enaka kot pravila, ki so priložena prijavnemu listu iz 3. člena tega pravilnika.
V igralnem prostoru morajo biti na vidnem mestu tudi navodila za igranje.
20. člen
Vložek je znesek, ki ga igralec vplača v posamezno igro. Višina vložka ne sme presegati 100 SIT.
Ne glede na prejšnji odstavek prireditelj lahko poveča višino vložka, največ do 3.000 SIT, če izpolni naslednje pogoje:
– ima organiziran avdio video nadzor nad vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic,
– ima organizirano recepcijsko službo, tako da evidentira vsakega obiskovalca, ki vstopi v prostore z igralnimi avtomati,
– ima organiziran nadzor nad obračunavanjem blagajne in trezorja ter obračunom igralnih avtomatov,
– vodi dnevno evidenco stanja in sprememb stanja gotovine in drugih plačilnih sredstev ter žetonov v blagajni in trezorju,
– ima v internih aktih vnaprej določen način izvajanja internega nadzora iger na srečo,
– ima zagotovljen on-line sistem.
Za povečanje višine vložka po prejšnjem odstavku mora prireditelj pridobiti dovoljenje UNPIS.
21. člen
Progresivo na igralnem avtomatu sme imeti samo prireditelj, ki ima dovoljenje za poslovanje s povečanim vložkom, če jo je mogoče ustrezno nadzirati z on-line sistemom.
Vzpostavitev, ukinitev in sprememba parametrov progresive je mogoča le z dovoljenjem UNPIS.
22. člen
Na igralnem avtomatu morata biti nedvoumno označena najvišji vložek ter vrednost žetona, če je igralni avtomat na žetone.
Vrednost vložka ali žetona je lahko izražena le v tolarjih in ne v točkah ali kako drugače.
V. NADZOR IN DRUGE OBVEZNOSTI PRIREDITELJA
23. člen
Prireditelj mora evidentirati vsako plačilo in vsako izplačilo.
Prireditelj mora določiti obratovalni čas igralnega prostora (v nadaljevanju: obratovalni dan).
Prireditelj mora po zaključku zadnjega obratovalnega dne v mesecu opraviti popis elektromehanskih števcev in na podlagi tega popisa izračunati realizacijo po igralnem avtomatu. Popis in izračun mora dostaviti pristojnemu davčnemu organu do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
Če ima prireditelj v uporabi igralne avtomate s sprejemniki bankovcev, mora le-te prazniti v skladu z načrtom praznjenja ter obvezno najmanj ob zaključku zadnjega obratovalnega dne v mesecu in hkrati popisati stanje števcev v sprejemnikih bankovcev ter opraviti primerjavo med stanjem preštete gotovine s stanjem, izračunanim na podlagi podatkov iz popisa števcev.
Prireditelji, ki imajo v uporabi igralne avtomate na žetone morajo obvezno najmanj zadnji dan v mesecu opraviti popis vseh žetonov v blagajni, igralnem avtomatu in v trezorju.
24. člen
Prireditelj opravlja nadzor nad celotnim procesom prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih sam ali pa za to pooblasti drugo osebo, ki mora biti navedena v prijavnem listu.
25. člen
Prireditelj mora voditi letno evidenco o opravljanju nadzora nad celotnim procesom prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih, ki jo vodi tekoče dnevno v knjigi nadzora in vsebuje naslednje podatke:
– datum in točen čas pričetka obratovanja,
– ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor,
– podpis osebe, ki opravlja nadzor,
– točen čas zaključka obratovanja,
– opis nepravilnosti, ki so nastopile med obratovanjem.
Knjiga nadzora mora biti v času obratovanja v igralnem prostoru. Knjigo nadzora mora prireditelj hraniti najmanj eno leto.
26. člen
Prireditelj mora zagotoviti dnevno vodenje letne evidence o ugotovljenih nepravilnostih na igralnih avtomatih. Evidenca mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– datum in čas okvare,
– opis okvare,
– evidenčno številko igralnega avtomata,
– datum in čas odprave okvare.
Evidenca mora biti v času obratovanja v igralnem prostoru. Evidenco mora prireditelj hraniti najmanj eno leto.
27. člen
V primeru okvare igralnega avtomata sme prireditelj prenesti nalepko o plačani mesečni taksi na igralni avtomat, s katerim je nadomestil poškodovani igralni avtomat.
28. člen
Prireditelj mora 15 dni pred prenehanjem prirejanja posebnih iger na srečo na igralnem avtomatu s priporočeno pošto o spremembi obvestiti pristojni davčni organ.
V roku iz prejšnjega odstavka je prireditelj dolžan omogočiti davčnemu organu odčitati podatke iz EKN.
Šteje se, da prireditelj preneha s prirejanjem posebnih iger na srečo na igralnem avtomatu, če zanj ne plača posebne mesečne takse za naslednji mesec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Prireditelji morajo svojo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic uskladiti s tem pravilnikom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
30. člen
Prireditelji, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika v uporabi več kot tri igralne avtomate lahko prirejajo posebne igre na srečo na teh avtomatih še naprej v nespremenjenem obsegu in istih poslovnih prostorih.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96, 40/97, 67/97, 80/98, 6/99).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-20/00
Ljubljana, dne 13. oktobra 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister za finance
     Navodila za izpolnjevanje obrazca PRIJAVNI LIST
        PRIREDITELJA POSEBNIH IGER NA SREČO
       NA IGRALNIH AVTOMATIH ZUNAJ IGRALNIC
            (obrazec MF PLP)

Prvi del obrazca izpolni pristojni davčni organ. Pod isto
opravilno številko se vodijo tudi vse naknadne spremembe.
Prireditelj javi samo spremenjeni podatek in spremembo potrdi s
podpisom in žigom. Vsako spremembo mora prireditelj javiti takoj
po nastanku. Šteje se, da nastopi sprememba, če se spremeni
katerikoli od zahtevanih podatkov.

1. PRIREDITELJ

Vpiše se firma iz registra ali priglasitve in naziv lokala z
igralnimi avtomati.

2. IZVAJALCI NADZORA

Vpiše se zahtevane podatke o osebah, ki jih prireditelj pooblašča
za opravljanje nadzora. V polja "pričetek" se vpiše datum, ko je
imenovana oseba pridobila pooblastilo za opravljanje nadzora, v
polje "konec" pa datum zadnjega dne, ko je navedena oseba še
imela pooblastilo.

3. IGRALNI AVTOMATI

Navedejo se samo tisti igralni avtomati, ki jih ima prireditelj v
uporabi. Za video in druge elektronske igralne avtomate, ki
delujejo s pomočjo programske plošče, se zahtevani podatki
nanašajo na programsko ploščo.

V polje "Proizvajalec" se vpiše naziv proizvajalca igralnega
avtomata. V polje "Ime" se vpiše komercialno ime igralnega
avtomata. V polje "Tip" se vpiše proizvajalčeva oznaka tipa
igralnega avtomata, v polje "Številka" se vpiše serijska številka
igralnega avtomata.

"V" vrste igralnih avtomatov:

1. igralni avtomat, ki simulira igre s kartami;

2. igralni avtomat, ki simulira igre na ruleti;

3. igralni avtomat, ki simulira igre z vrtečimi bobni;

4. drugi igralni avtomati, ki simulirajo igre s kockami in
druge.

"I" število igralcev:

1. igralni avtomat, ki dopušča udeležbo v igri le enemu igralcu;

2. igralni avtomat, ki dopušča udeležbo v igri 2-8 igralcem.

"N" način vplačila v igro na igralnem avtomatu:

1. igralni avtomat na igralne žetone;

2. igralni avtomat z navitjem višine vplačila;

3. igralni avtomat s sprejemniki bankovcev.

V polje "št. p.p." se vpiše proizvajalčeva številka programske
plošče oziroma proizvajalčeva serijska številka igralnega
avtomata, če ta deluje brez programske plošče.

V polje "%" se vpiše odstotek vračanja igralnega avtomata.

V polje "lokacija lokala" se vpiše podatke o nahajališču
igralnega avtomata, in sicer:

- ime lokala,

- naslov (ulica in številka),

- kraj,

- dnevni obratovalni čas igralnega prostora.

V polje "lastnik avtomata" se vpiše podatke o lastniku, če ima
igralne avtomate v najemu, finančnem najemu, brezplačni uporabi
ali podobno:

- ime in priimek lastnika oziroma skrajšana firma,

- naslov (ulica in številka),

- kraj.

V primeru, da je prireditelj tudi lastnik igralnih avtomatov se v
polje vpiše prireditelj.

Prijavnemu listu se priloži dokumente iz 3. člena tega
pravilnika.


AAA Zlata odličnost