Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2000 z dne 19. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2000 z dne 19. 10. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4039. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4040. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Sklepi

4041. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za invalide

Drugi akti

4042. Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
4043. Akt o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije
4044. Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva
4045. Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
4046. Ustanovitveni akt Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

MINISTRSTVA

4047. Pravilnik o poklicni maturi
4048. Sklep o izdaji 2. dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4049. Sklep o imenovanju sodnika za prekrške na sodniško mesto sodnika za prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije

OBČINE

Krško

4050. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
4051. Odlok o ureditvenem načrtu Športno-rekreacijski center v Spodnjem Starem Gradu

Metlika

4052. Odlok o ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki
4053. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2000/2001
4054. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Mozirje

4055. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko enoto Občine Mozirje
4056. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Mozirje

Novo mesto

4057. Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu
4058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestnega središča
4059. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu severne obvoznice Novega mesta
4060. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnitev 2000 (programska zasnova za lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R-3668/5846 na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z regionalno cesto R2-419/1204 v Ratežu, križišča z lokalno cesto L295200 V. Brusnice-Leskovec ter ureditvijo avtobusne postaje v Velikih Brusnicah s spremljajočimi objekti)
4061. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-668/5846 na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z regionalno cesto R2-419/1204 v Ratežu, križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Leskovec ter z ureditvijo avtobusne postaje v Velikih Brusnicah s spremljajočimi objekti
4062. Pravilnik o pokopališkem redu za Mestno pokopališče Srebrniče
4063. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za oskrbni center Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu
4064. Obvezna razlaga odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta

Prevalje

4065. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila, ter vozila unimog na območju Občine Ravne - Prevalje
4066. Sklep o vknjižbi lastninske pravice
4067. Sklep o vknjižbi lastninske pravice
4068. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulturne dejavnosti
4069. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Prevalje

Rogaška Slatina

4070. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta za del območja S2 - Ratanska vas

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

125. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zatiranju terorizma (MEKZT)
126. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o nedovoljenem prometu po morju za izvajanje 17. člena Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (MSNPZN)
127. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike o sistemu obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju (Adriatic traffic) (MHITSOJ)
128. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike za uvedbo skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega Jadrana (MHITSPS)
129. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju pri akcijah iskanja in reševanja v severnem Jadranskem morju (BITSIM)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost