Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, stran 10555.

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena in petega odstavka 38. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 14. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
1. člen
Prvi odstavek 6. člena pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 75/96) se spremeni tako, da se glasi:
“Če je ustanoviteljica izvajalca država, se postopek vpisa v razvid začne in opravi po uradni dolžnosti.”
2. člen
V drugi alinei 7. člena se za besedo »sodni« doda besedilo: ”ali drug predpisani”.
3. člen
V četrtem odstavku 9. člena se za besedo »sodni« doda besedilo: ”ali drug predpisani”.
4. člen
Doda se 9.a člen, ki se glasi:
“V primeru, da ima izvajalec zaposlenega strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev, mora izkazati, da je takšna zaposlitev v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja in da temelji na ugotovitvi, da se na razpisano prosto delovno mesto ni prijavila oseba, ki bi izpolnjevala vse pogoje.”
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Uradna oseba, ki odloča v postopku, ugotovi, ali izvajalec oziroma zasebnik izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kolikor je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje komisijo, ki ugotovi, ali izvajalec oziroma zasebnik izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Komisijo imenuje s seznama strokovnjakov, ki jih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja imenuje minister.
Komisija ima predsednika in dva člana.
Komisija mora opraviti svoje delo v 30 dneh po imenovanju.
6. člen
12. člen se črta.
7. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Komisija na podlagi dokumentacije in ogleda ugotovi, ali izvajalec oziroma zasebnik izpolnjuje predpisane pogoje in o tem sestavi zapisnik na predpisanem obrazcu.
Zapisnik mora vsebovati:
– datum in številko,
– podatke o komisiji,
– podatke o izvajalcu oziroma zasebniku (ime, sedež, priloženo dokumentacijo),
– ugotovitve o izpolnjevanju pogojev,
– ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo,
– največje število otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol oziroma odraslih, ki jih izvajalec oziroma zasebnik lahko sočasno vključi glede na predpisane normative, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi,
– dokončno mnenje.
Komisija zaključi postopek ugotavljanja, ko poda dokončno mnenje ter predloži zapisnik in dokumentacijo uradni osebi, ki vodi postopek.
8. člen
Osma alinea prvega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,«.
V prvem odstavku 17. člena se doda deveta alinea, ki se glasi:
»organizacije za izobraževanje odraslih.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Informatizirani glavni knjigi se vzpostavita v skladu s 16. in 21. členom pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
Do vzpostavitve informatizirane glavne knjige razvida se razvid vodi v skladu s 13. členom pravilnika o postopku verifikacije izobraževalnih organizacij ter o vsebini in načinu vodenja razvida izobraževalnih organizacij.
10. člen
Izvajalci, katerih ustanoviteljica je država oziroma lokalna skupnost in so vpisani v razvid v skladu s pravilnikom o postopku verifikacije izobraževalnih organizacij ter o vsebini in načinu vodenja razvida izobraževalnih organizacij, se najkasneje v enem letu po vzpostavitvi informatizirane glavne knjige razvida izvajalcev vpišejo po uradni dolžnosti v skladu s tem pravilnikom.
Ministrstvo najkasneje do izteka roka iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika pozove ustanovitelja oziroma izvajalce, da predložijo potrebne podatke za vpis, s katerimi ministrstvo ne razpolaga.
Če ustanovitelj oziroma izvajalec v 60 dneh po prejemu poziva iz prejšnjega odstavka ne predloži potrebnih podatkov, se opravi postopek za vpis v razvid, določen s pravilnikom o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0276/2000
Ljubljana, dne 6. oktobra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost