Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4082. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 10536.

Na podlagi 36., 37., 43., 52., 53. in 54. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 13. in 18. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00 in 86/00) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
1. člen
Za 39. členom pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00 in 65/00) se doda novo podpoglavje in nov člen, ki se glasi:
»4.1.3. Posojila za določen namen
39.a člen
Določila zakonov in tega pravilnika, ki urejajo prevzemanje obveznosti in prerazporeditve pravic porabe iz naslova donacij, veljajo tudi za pravice porabe, ki se zagotavljajo iz sredstev posojil Republiki Sloveniji za financiranje točno določenega namena.«
2. člen
V prvem odstavku 50. člena se črtajo dvopičje, besedilo prve točke in besedilo druge točke, ki se glasi: »2. za zunanje kupce oziroma naročnike,«.
3. člen
V drugem odstavku 100. člena se beseda »skupni« spremeni tako, da se glasi »vsak svoj«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak neposredni uporabnik evidentira predobremenitev za svoj del prevzetih obveznosti oziroma posreduje pogodbo, svoj obrazec FEP in ustrezno dokumentacijo v postopek evidentiranja predobremenitev.«
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Če je na pogodbo potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za finance jo v pogodbi prvonavedeni posreduje v postopek pridobivanja soglasij.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-25/2000
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
Minister
za finance
Zvonko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost