Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4107. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja, stran 10581.

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in 2. člena uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
1. člen
S to uredbo se določa model oblikovanja povprečne skupne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega plinovodnega omrežja brez davčnih obremenitev (v nadaljevanju: prodajna cena), sestavine, ki jih podjetje, ki se ukvarja s prodajo zemeljskega plina iz transportnega omrežja (v nadaljevanju: dobavitelj) upošteva, in merila, po katerih se prodajna cena ali njena sestavina oblikuje.
2. člen
Prodajna cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 Sm3 in se računa na spodnjo kalorično vrednost 34.076 kJ/Sm3.
3. člen
Prodajna cena C izražena v SIT/Sm3 se določi po naslednji enačbi:
kjer pomeni:
C(0) =  izhodiščna cena zemeljskega plina v višini 37,75 na dan uveljavitve uredbe pri tečaju TV0
M(1) = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra
M1(0) = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 1999 do vključno avgusta 2000 in znaša 140,931 USD/t
E =  aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra
E(0) = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 1999 do vključno avgusta 2000 in znaša 227,649 USD/t
B =  aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen nafte Brent Blend v USD za sodček za obdobje 6 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra
B(0) = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen nafte Brent Blend v USD za sodček za obdobje od vključno marca 2000 do vključno avgusta 2000 in znaša 30,537 USD/sodček
TV = zmesni tečaj ameriškega dolarja in evra do slovenskega tolarja v razmerju 0,86 T$ + 0,14 Tepsilon Pri tem sta T$ in Tepsilon aritmetična sredina petih zaporednih objav dnevnega prodajnega tečaja USD oziroma EUR v obdobju do vključno dneva izračuna prodajne cene
TV(0)= izhodiščna vrednost tečajev USD oziroma EUR za izračun prodajne cene za oktober 2000, ki znaša: 1 USD = 237,0615 SIT in 1 EUR = 207,0196 SIT
A =  pribitek izražen v SIT/Sm3.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe je pribitek (A) 1,73 SIT/Sm3. V primeru, da pride do znižanja prodajne cene po izračunu iz 3. člena te uredbe se poveča pribitek tako, da se trenutno veljavna prodajna cena ne spreminja.
5. člen
Pri izračunu prodajne cene se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– elementi M1, E, B       3 decimalna mesta (vhodni podatki)
– elementa T($), T(V), Tepsilon      4 decimalna mesta (vhodni podatki
– vmesni zmnožki in deljenja   zaokrožitev
                 na 3 decimalna mesta
– prodajna cena C        zaokrožitev
                 na 2 decimalni mesti.
Kadar v enačbah upoštevani elementi na dan izračuna niso v celoti na razpolago, se za izračun prodajne cene za manjkajoče obdobje upoštevajo ustrezni zadnji objavljeni podatki. Če po objavi podatkov nastopi obveznost poračuna, se le-ta ustrezno upošteva pri izračunu prodajne cene za naslednje obdobje.
6. člen
Viri za izračun prodajne cene so:
– cene kurilnega olja (1 pct) z 1% in ekstra lahkega kurilnega olja (Gasoil 0,2) z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono objavljene v Platt’s Oilgram Price Report v mesečni tabeli European Monthly Averages v rubriki Cargoes FOB Med Basis Italy v vrstici za posamezno navedeno olje,
– cene za surovo nafto Brent Blend v USD za barel (sodček) objavljene v Platt’s Oilgram Price Report v mesečni tabeli World Crude Table v rubriki FOB Breakeven Price,
– tečaj za USD in EUR je dnevni srednji tečaj Banke Slovenije.
V primeru, da se kateri od elementov ne objavlja več ali se preneha uporabljati, se začasno, do izdaje dopolnitve uredbe, uporablja drug istovrsten podatek.
7. člen
Prodajna cena se izračuna po modelu desetega in petindvajsetega dne v mesecu. Kadar je navedeni dan sobota ali dela prost dan, se cena izračuna na zadnji delavni dan pred tem dnem.
Prodajna cena izračunana na osnovi modela se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, kadar je izračunana petindvajsetega dne v mesecu in s šestnajstim dnem v mesecu, kadar je izračunana desetega dne v mesecu.
Sprememba prodajne cene se uveljavi, kadar je absolutna razlika med novo izračunano in do tedaj veljavno prodajno ceno večja od 0,80 SIT/Sm3.
O spremembi prodajne cene in pričetku njenega uveljavljanja se v roku največ treh delovnih dni od dneva izračuna prodajne cene obvestijo pristojni državni organi in kupci.
Obvestilo Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj mora vsebovati staro in novo ceno z razgrajenimi elementi (po formuli), ki so vplivali na spremembo cene.
8. člen
Izhodiščna cena in pribitek se uveljavita na dan uveljavitve te uredbe. Prvi preračun prodajne cene po mehanizmu iz 3. člena te uredbe se izračuna dne 25. oktobra 2000.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št 81/00).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do vključno 15. januarja 2001.
Št. 382-16/2000-1
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost