Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4083. Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe, stran 10536.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena, petega odstavka 42. člena in drugega odstavka 43. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa vsebino, postopek in način opravljanja strokovnega izpita za carinika, inšpektorja in carinskega izterjevalca, oblike in načine strokovnega izpopolnjevanja, usposabljanja in izobraževanja, preverjanje strokovne usposobljenosti, ter ureja druga vprašanja v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem, usposabljanjem in izobraževanjem delavcev v organih carinske službe.
2. člen
(izvajanje usposabljanja)
Vse oblike in vrste strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter izobraževanje, na katero je delavec napoten s strani delodajalca, imajo značaj delovne obveznosti in se praviloma izvajajo med rednim delovnim časom.
3. člen
(organizacija in koordinacija usposabljanja)
Organizacija, koordinacija ter spremljanje stroškov in učinkovitosti strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter izobraževanje potekajo preko Generalnega carinskega urada (v nadaljevanju: GCU), razen preverjanja strokovne usposobljenosti, ki ga za svoje delavce organizirajo in koordinirajo carinski uradi (v nadaljevanju: CU).
4. člen
(pripravništvo in mentorstvo pripravniku)
Za pripravništvo in mentorstvo pripravniku se poleg splošnih predpisov, ki veljajo za pripravnike v državni upravi, uporabljajo tudi določbe tega pravilnika.
II. MENTORSTVO KANDIDATU ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA ZA CARINIKA IN STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJA
5. člen
(določitev mentorja)
Kandidatu za opravljanje strokovnega izpita za carinika in strokovnega izpita za inšpektorja (v nadaljevanju: kandidat), ki je po zakonu o carinski službi (v nadaljevanju: ZCS; Uradni list RS, št. 56/99) dolžan opraviti strokovni izpit, določi mentorja generalni direktor Carinske uprave RS (v nadaljevanju: generalni direktor) ali direktor CU za delavce CU.
6. člen
(program mentorstva)
Okvirni program mentorstva določi generalni direktor, podrobnega pa pripravi mentor.
7. člen
(naloge mentorja)
Mentor opravlja naslednje naloge:
– pripravi podroben program uvajanja kandidata v delo;
– spremlja, usmerja in nadzoruje delo kandidata;
– izdela poročilo o poteku usposabljanja in oceno o njegovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela;
– opravlja druge naloge, povezane s programom.
III. STROKOVNI IZPIT ZA CARINIKA IN STROKOVNI IZPIT ZA INŠPEKTORJA
8. člen
(dolžnost opravljanja izpita)
Strokovni izpit za carinika in strokovni izpit za inšpektorja (v nadaljevanju: izpit) opravljajo delavci v skladu z 42. členom ZCS.
Dolžnost opravljanja izpita se določi v odločbi o sklenitvi delovnega razmerja oziroma v odločbi o razporeditvi na delovno mesto carinika oziroma inšpektorja.
9. člen
(priprava na izpit)
Priprave na izpit potekajo po programu, ki ga sprejme generalni direktor.
Pogoj za pristop k izpitu je udeležba na pripravi na izpit in pozitivna ocena mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela iz 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(izpitna področja strokovnega izpita za carinika)
Strokovni izpit za carinika obsega preverjanje znanj z naslednjih področij:
1. carinska zakonodaja:
– splošno o carinskem zakonu,
– vnos blaga na carinsko območje in vzpostavitev carinskega nadzora,
– carinjenje blaga,
– carinski postopki,
– carinski dolg;
2. podlage za določitev višine uvoznih dajatev ter drugih ukrepov trgovinske politike:
– zakon o carinski tarifi ter uvod v uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife,
– osnovni pojmi o poreklu blaga in dokazila o poreklu blaga,
– osnove carinske vrednosti;
3. trošarinski sistem:
– zakonske podlage trošarinskemu sistemu,
– opredelitev pojmov in subjektov v trošarinskem sistemu,
– registracija trošarinskih zavezancev,
– trošarinski izdelki in stopnje trošarine,
– obveznost, obračun in plačilo trošarine,
– oprostitve plačila trošarine,
– režim odloga plačila trošarine,
– osnove vračanja plačane trošarine,
– osnove nadzora in kontrole v trošarinskem sistemu,
– poznavanje trošarinskega informacijskega sistema;
4. osnove preprečevanja in odkrivanja prekrškov in kaznivih dejanj;
5. uporaba zakona o davčnem postopku in zakona o splošnem upravnem postopku v carinskem in trošarinskem postopku:
– temeljna načela,
– pristojnost za odločanje v carinskem in trošarinskem postopku,
– stranka in njeno zastopanje,
– občevanje organov in strank ter jezik v postopku,
– vročanje,
– roki in naroki,
– začetek postopka in zahtevki strank,
– postopek do izdaje odločbe in dokazovanje,
– odločba in sklep,
– pritožba,
– izvršba,
– nadzor nad izvajanjem ZUP.
Podrobnejši program izpita, z navedbo pravnih virov in literature, določi generalni direktor.
11. člen
(izpitna področja strokovnega izpita za inšpektorja)
Strokovni izpit za inšpektorja obsega preverjanje znanj z naslednjih področij:
1. carinska zakonodaja:
– uvod v carinske postopke in carinsko pravo,
– vstop blaga na carinsko območje in vzpostavitev carinskega nadzora,
– carinsko dovoljena raba in uporaba blaga,
– podlage za pobiranje uvoznih dajatev,
– carinske oprostitve,
– ukrepi trgovinske politike,
– druge uvozne dajatve;
2. podlage za določitev višine uvoznih dajatev ter drugih ukrepov trgovinske politike:
– zakon o carinski tarifi, nomenklatura carinske tarife, uvrščanje blaga v KNCT,
– podzakonski predpisi izdani na podlagi zakona o carinski tarifi in sporazumi o prosti trgovini,
– poreklo blaga,
– carinska vrednost,
– zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju;
3. trošarinski sistem:
– zakonske podlage trošarinskemu sistemu,
– opredelitev pojmov in subjektov v trošarinskem sistemu,
– registracija trošarinskih zavezancev in vodenje evidenc,
– trošarinski izdelki in stopnje trošarine,
– obveznost, obračun in plačilo trošarine,
– nadzor nad plačevanjem trošarine,
– oprostitve plačila trošarine,
– odpustitev plačila trošarine,
– režim odloga plačila trošarine,
– vodenje postopkov pri izdaji dovoljenj za trošarinsko skladišče in obrat oproščenega uporabnika,
– osnove vračanja plačane trošarine,
– vodenje postopka pri vračanju plačane trošarine,
– osnove nadzora in kontrole v trošarinskem sistemu,
– načrtovanje in vodenje kontrol,
– poznavanje trošarinskega informacijskega sistema;
4. osnove preprečevanja in odkrivanja prekrškov in kaznivih dejanj;
5. uporaba zakona o davčnem postopku in zakona o splošnem upravnem postopku v carinskem in trošarinskem postopku,
– temeljna načela,
– pristojnost za odločanje v carinskem in trošarinskem postopku,
– stranka in njeno zastopanje,
– občevanje organov in strank ter jezik v postopku,
– vročanje,
– roki in naroki ter vrnitev v prejšnje stanje,
– vzdrževanje reda,
– stroški postopka,
– začetek postopka in zahtevki strank,
– postopek do izdaje odločbe in dokazovanje,
– odločba in sklep,
– pritožba,
– izredna pravna sredstva,
– izvršba,
– nadzor nad izvajanjem ZUP,
– upravni spor.
Podrobnejši program izpita, z navedbo pravnih virov in literature, določi generalni direktor.
12. člen
(prijava na izpit)
Kandidat se mora prijaviti na izpit po opravljenem programu mentorstva.
Kandidat se prijavi na izpit na obrazcu št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Prijavo pošlje CU, ki jo mora v roku 5 delovnih dni posredovati GCU.
13. člen
(izpitna komisija)
Člane izpitnih komisij za posamezna izpitna področja imenuje minister, pristojen za finance, na predlog generalnega direktorja.
Izpit se opravlja pred 5-člansko izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in člani.
Predsednik in člani izpitne komisije morajo imeti najmanj enako stopnjo izobrazbe kot kandidat in opravljen strokovni izpit za carinika ali strokovni izpit za inšpektorja.
Sestavo izpitne komisije za posameznega kandidata, čas in kraj opravljanja izpita določi generalni direktor.
14. člen
(povračilo stroškov)
Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v skladu s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom, ki veljajo za delavce v državnih organih.
Če se izpiti opravljajo zunaj zaključka gibljivega delovnega časa organa, se čas za delo v izpitni komisiji šteje v delovni čas.
15. člen
(izpit)
Izpit obsega dva dela: pisni del in ustni del.
Pisni del izpita je pisna naloga z naslednjih področij:
– carinska zakonodaja,
– podlage za določitev višine uvoznih dajatev ter drugih ukrepov trgovinske politike,
– uporaba zakona o davčnem postopku in zakona o splošnem upravnem postopku v carinskem in trošarinskem postopku.
Ustni del izpita obsega vprašanja z vseh izpitnih področij 10. oziroma 11. člena tega pravilnika.
Pisnega in ustnega dela izpita ni mogoče opravljati isti dan.
16. člen
(izpitni red)
Izpit nadzoruje predsednik izpitne komisije, ki je dolžan skrbeti tudi za pravilen potek izpita.
Predsednik izpitne komisije pred začetkom izpita ugotovi prisotnost članov izpitne komisije in kandidatov ter pojasni način opravljanja izpita.
Izpit je javen.
17. člen
(pisni del izpita)
Kandidat opravlja najprej pisni del izpita.
Član izpitne komisije, ki je pisno nalogo pripravil, odda nalogo predsedniku izpitne komisije najmanj 3 dni pred izpitom.
Pisni izpit opravlja kandidat pod nadzorom člana izpitne komisije, ki pred začetkom pisnega dela izpita seznani kandidate z vsebino naloge in pojasni, katere predpise lahko uporablja pri pisnem delu.
Pisni del izpita traja največ 3 šolske ure za carinika in 5 šolskih ur za inšpektorja.
Pisno nalogo oceni izpitna komisija na obrazloženi predlog člana, ki je nalogo pregledal. Izpitna komisija oceni nalogo z opisno oceno uspešno ali neuspešno.
18. člen
(ustni del izpita)
Kandidat lahko opravlja ustni del izpita po uspešno opravljenem pisnem delu.
Ustni del izpita lahko traja največ 25 minut za carinika in 35 minut za inšpektorja.
Izpitna komisija oceni na predlog izpraševalca vsako izpitno področje posebej z opisno oceno: uspešno ali neuspešno.
19. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pisna naloga je priloga zapisnika.
Zapisnik piše zapisnikar. Zapisnikar opravlja tudi druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije ter zapisnikar.
20. člen
(ocena)
Uspeh kandidata na izpitu oceni izpitna komisija tako, da po ločenih opisnih ocenah iz pisnega dela in z izpitnih področij ustnega dela izpita s sklepom ugotovi: izpit je opravil(a) ali izpita ni opravil(a).
Izpit opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega dela in z vseh izpitnih področij ustnega dela.
Po končanem izpitu predsednik izpitne komisije, ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata, razglasi sklep izpitne komisije.
21. člen
(potrdilo)
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na obrazcih št. 3 in 4, ki sta sestavni del tega pravilnika.
Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
22. člen
(ponovno opravljanje izpita)
Kandidat, ki pisnega dela izpita ne opravi uspešno, ga lahko ponavlja najprej po preteku 30 dni od dneva, ko ga je prvič opravljal.
Če je kandidat pri ponovnemu opravljanju pisnega dela izpita neuspešen, se šteje, da izpita ni opravil in ga ne more več opravljati.
Če je kandidat pri ustnem delu izpita neuspešen s treh ali več izpitnih področij, mora ponovno opravljati ustni izpit kot celoto.
Ustni del izpita kot celoto ali le s posameznih izpitnih področij lahko ponovno opravlja najprej po preteku 30 dni od dneva, ko ga je neuspešno opravljal.
Kandidat lahko ponavlja ustni del izpita kot celoto ali le s posameznih izpitnih področij največ dvakrat.
Če je kandidat pri tretjem opravljanju ustnega dela izpita neuspešen, se šteje, da izpita ni opravil in ga ne more več opravljati.
23. člen
(odstop od izpita)
Če kandidat brez opravičljivega razloga ne pristopi k opravljanju izpita ali k ponovnemu opravljanju izpita, ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko kandidat takoj oziroma najkasneje v treh dneh izpitni komisiji predložiti dokazilo o upravičeni odsotnosti. Sklep izpitne komisije o upravičenosti razlogov za kandidatovo odsotnost je dokončen in se vpiše v zapisnik.
24. člen
(ugovor)
Kandidat, ki se ne strinja s sklepom izpitne komisije iz 20. člena tega pravilnika, lahko takoj po razglasitvi poda ugovor ustno na zapisnik. V tem primeru kandidat ponovno opravlja izpit najkasneje v treh dneh pred novo izpitno komisijo.
25. člen
(dokumentacija)
GCU hrani za vsakega kandidata, ki je opravljal izpit, dokumentacijo, ki zajema:
– prijavo k izpitu z dokazili,
– zapisnik komisije,
– pisno nalogo iz 15. člena tega pravilnika,
– kopijo potrdila o opravljenem izpitu.
26. člen
(odsotnost z dela)
Kandidat, ki se pripravlja na izpit, ima pravico biti odsoten z dela 10 delovnih dni. V ta čas niso všteti dnevi, ko se kandidat udeležuje usposabljanja za izpit, ki ga organizira GCU, in ko izpit opravlja.
Pri ponovnem opravljanju izpita ali posameznega dela izpita pravica iz prejšnjega odstavka kandidatu ne pripada.
27. člen
(oprostitev)
Kandidat, ki je že opravil strokovni izpit za isto stopnjo izobrazbe v skladu z drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki določajo vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov v državni upravi ali zunaj nje, opravlja strokovni izpit samo s tistih področij izpita, ki niso bila zajeta s programom strokovnega izpita, ki ga je že opravil.
Opravljen strokovni izpit za carinika se ne prizna kot oprostitev celote ali posameznega dela strokovnega izpita za inšpektorja. Prav tako se opravljen strokovni izpit za carinskega izterjevalca ne prizna kot oprostitev celote ali posameznega dela strokovnega izpita za carinika oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, razen izpitnega področja »splošni upravni postopek« za isto stopnjo izobrazbe.
IV. STROKOVNI IZPIT ZA CARINSKEGA IZTERJEVALCA
28. člen
(dolžnost opravljanja izpita)
Strokovni izpit za carinskega izterjevalca (v nadaljevanju: izpit) opravljajo delavci v skladu s 16. členom ZCS.
Dolžnost opravljanja izpita se določi v odločbi o sklenitvi delovnega razmerja oziroma v odločbi o razporeditvi na delovno mesto izterjevalca oziroma višjega izterjevalca.
29. člen
(izpitna področja)
Izpit obsega preverjanje znanj z naslednjih področij:
1. osnove nastanka in plačila carinskega dolga in trošarin,
2. postopek prisilne izterjave carinskega dolga in trošarin,
3. osnove sistema pobiranja dajatev,
4. statusnopravna ureditev dolžnikov,
5. splošni upravni postopek.
Izpit je enoten za višje izterjevalce in izterjevalce, razen izpitnega področja »splošni upravni postopek«.
Podrobnejši program izpita z navedbo pravnih virov in literature določi generalni direktor.
30. člen
(oprostitev)
Kandidat za carinskega izterjevalca, ki je že opravil strokovni izpit za isto strokovno izobrazbo v skladu z drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki določajo vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov v državni upravi ali zunaj nje, opravlja strokovni izpit samo s tistih področij tega pravilnika, ki niso bila zajeta s programom strokovnega izpita, ki ga je že opravil.
Opravljen strokovni izpit za carinika oziroma strokovni izpit za inšpektorja se ne prizna kot oprostitev celote ali posameznega dela strokovnega izpita za carinskega izterjevalca, razen izpitnega področja »splošni upravni postopek« za isto stopnjo izobrazbe.
31. člen
(postopek)
Izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Pisni del izpita je pisna naloga s področja »postopek prisilne izterjave carinskega dolga in trošarin«, ustni del izpita pa obsega vprašanja z vseh izpitnih področij iz 29. člena tega pravilnika.
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na obrazcu št. 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
Ostali postopek opravljanja izpita za carinskega izterjevalca je enak postopku opravljanja strokovnega izpita za carinika, opredeljenem v 12. do 26. členu tega pravilnika.
V. PREVERJANJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
32. člen
(dolžnost opravljanja preverjanja)
Preverjanje strokovne usposobljenosti (v nadaljevanju: preverjanje) je, v skladu s 43. členom ZCS, obvezno za delavce, ki opravljajo naloge pooblaščenih uradnih oseb.
Področja in terminski plan preverjanja ter delovna mesta, ki bodo vključena v preverjanje, določi generalni direktor z letnim načrtom.
Preverjanje se izvede v roku 2 do 5 let od opravljanja strokovnega izpita oziroma od zadnjega preverjanja.
33. člen
(obveščenost delavcev)
Delavci morajo biti obveščeni o datumu preverjanja in o področju, iz katerega bo opravljeno preverjanje, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za preverjanje.
34. člen
(postopek)
Preverjanje izvede tričlanska komisija, ki jo imenuje generalni direktor. Komisijo sestavljajo zaposleni GCU in CU, kjer preverjanje poteka.
Preverjanje se opravi na podlagi pisne naloge ali testa, ki ga sestavi komisija.
Pri preverjanju je lahko prisoten član sindikata.
Po končanem preverjanju ima delavec pravico vpogleda v svojo nalogo oziroma test.
35. člen
(ponovno opravljanje preverjanja)
Delavec, ki je bil pri preverjanju neuspešen, mora ponovno na preverjanje v roku, ki ga določi komisija. Ta rok ne sme biti krajši od 30 dni.
Če je delavec tudi na ponovnem preverjanju neuspešen ali preverjanje odkloni, se v skladu z zakonom izvede postopek ugotavljanja, ali je delavec po delovnih in strokovnih kvalitetah še primeren za opravljanje dela.
36. člen
(dokumentacija)
Pisne naloge oziroma teste iz 34. člena tega pravilnika hrani CU za svoje, GCU pa za svoje delavce.
VI. STROKOVNO USPOSABLJANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
37. člen
(stalno izobraževanje)
Delavci se morajo stalno izobraževati in izpopolnjevati svoje strokovno znanje.
Stalno usposabljanje in izpopolnjevanje je lahko samoizobraževanje ali poteka organizirano oziroma koordinirano preko GCU.
38. člen
(specialistično strokovno usposabljanje)
Za pooblaščene uradne osebe se po opravljenem strokovnem izpitu permanentno izvajajo specialistična strokovna usposabljanja. Program usposabljanj sprejme generalni direktor in zajema predvsem poglobljene strokovne vsebine s posameznih področij, navedenih v 10. oziroma 11. členu tega pravilnika.
Področja in terminski plan specialističnih strokovnih usposabljanj določi generalni direktor z letnim načrtom.
39. člen
(usposabljanje v drugih upravnih organih in organizacijah)
Delavec je lahko napoten na strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje tudi v druge organe in organizacije oziroma v tujino, kadar je za opravljanje določenih del potrebno strokovno usposabljanje.
Odločitev o napotitvi delavca na strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka sprejme generalni direktor na predlog direktorja CU oziroma na predlog vodje organizacijske enote GCU.
Za daljše oblike usposabljanja se z delavcem sklene pogodba, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z usposabljanjem.
40. člen
(študijski dopust)
Delavec je upravičen do največ petih dni študijskega dopusta za pripravo na izpit ali preizkus znanja pri drugih organih in organizacijah, odvisno od zahtevnosti in obsega izpita.
Pred začetkom posameznih usposabljanj GCU opredeli število dni študijskega dopusta.
VII. EVIDENCA
41. člen
(evidenca)
Za vsakega delavca se vodi evidenca o strokovnih izpitih, drugih preizkusih znanja, preverjanju strokovne usposobljenosti ter drugih usposabljanjih in izobraževanju.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek delavca,
– datum in kraj rojstva,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– delovno mesto in organizacijska enota,
– vrsta in datum opravljenega strokovnega izpita,
– zaporedna številka in izdajatelj potrdila o izpitu,
– vrsta in datum opravljenega preizkusa znanja ter izdajatelj potrdila,
– področje, datum in uspeh preverjanja strokovne usposobljenosti,
– datum, kraj, število ur, področje in izvajalec usposabljanja.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
42. člen
(priznavanje izpita)
Za delavce, ki so do uveljavitve tega pravilnika že opravili dopolnilni carinski izpit v skladu s prej veljavnimi predpisi, se šteje, da imajo opravljen strokovni izpit za carinika oziroma strokovni izpit za inšpektorja, ki ustreza temu pravilniku.
Določbe II. poglavja tega pravilnika se uporabljajo le za delavce, ki so sklenili delovno razmerje ali bili razporejeni na delovno mesto carinika oziroma inšpektorja po uveljavitvi ZCS.
43. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-4/2000
Ljubljana, dne 10. oktobra 2000.
Minister
za finance
Zvonko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost