Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4081. Pravilnik o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov, stran 10534.

Na podlagi 56. do 59. ter 61. in 62. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US, 29/95 in 80/99) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za sprejem in nastanitev tujcev v Centru za odstranjevanje tujcev pri Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju: center), pravila bivanja in gibanja tujcev v centru, postopek za izvajanje strožjega policijskega nadzora, pogoji in postopek za uporabo milejših ukrepov, pravila bivanja zunaj centra ter razlogi za prenehanje bivanja tujcev v centru.
2. člen
Hišni red
Generalni direktor policije izda hišni red centra, ki določa urnik dnevnih aktivnosti, podrobneje ureja postopek za sprejem in nastanitev tujcev, dolžnosti tujcev, nastanjenih v centru, dolžnosti tujcev, zoper katere je bil izrečen strožji policijski nadzor, določa sanitarno-higienske pogoje ter druge pravice in dolžnosti tujcev v zvezi z nastanitvijo in bivanjem v centru.
3. člen
Stroški
Obračun in plačilo stroškov oskrbe v centru in drugih stroškov prisilne odstranitve iz države se opravita na podlagi stroškovnika, ki ga izda center. Stroški se poplačajo najprej iz sredstev tujca, ki so v hrambi.
Če tujec nima lastnih sredstev, stroški oskrbe in odstranitve tujca bremenijo proračun Republike Slovenije.
2. POGOJI IN POSTOPEK ZA SPREJEM, NASTANITEV IN NAMESTITEV TUJCEV V CENTRU
4. člen
Nastanitev v centru
Sklep o nastanitvi tujca v center izda komandir policijske postaje ali direktor policijske uprave, oziroma oseba, ki jo komandir policijske postaje ali direktor policijske uprave pooblasti.
5. člen
Namestitev v centru
Namestitev tujca v center pomeni fizično dodelitev prenočišča in prehrane.
V centru se lahko namesti tudi tujca, ki je v postopku za odstranjevanje iz države in se odstranjuje na podlagi mednarodnega sporazuma in za katerega je mogoče pričakovati, da bo odstranjen v roku 48 ur, postopek odstranjevanja pa vodi organizacijska enota policije, ki nima na razpolago prostorov za začasno namestitev.
Tujca se po prejšnjem odstavku tega člena namesti na podlagi zaprosila, ki ga izda oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena.
6. člen
Tujci, ki so med postopkom za odstranjevanje iz države vložili vlogo za azil
Zoper tujca, ki mu je bila izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali varstveni ukrep odstranitve tujca iz države in ki je v času, ko je bil zaradi odstranitve iz države nastanjen v centru, v skladu s predpisi vložil vlogo za dodelitev azila, se postopek za odstranitev iz države ustavi do pravnomočne odločitve o njegovi vlogi.
V času, ko pristojni organ odloča o vlogi tujca za dodelitev azila, je tujec nastanjen v centru v skladu z zakonom o tujcih, tem pravilnikom in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona o tujcih in tega pravilnika.
7. člen
Postopek
Nastanitev tujca v centru obsega: upravno-varnostni postopek, sanitarno-dezinfekcijski postopek, zdravniški pregled in namestitev v centru.
Upravno-varnostni postopek opravijo policisti, sanitarno-dezinfekcijski postopek opravi delavec, ki je zadolžen za zdravstveno varstvo, zdravniški pregled pa opravi zdravnik.
Podatki o sprejemu in nastanitvi tujca v centru so sestavni del evidence o tujcih, nastanjenih v centru.
Policisti prevzamejo tujčeve dokumente, njegovo prtljago in predmete iz 10. člena tega pravilnika, preverijo njegovo istovetnost z razpoložljivimi dokumenti, opravijo varnostni pregled tujca, prvi informativni razgovor z njim in ga seznanijo z razlogi za nastanitev v centru.
Zdravstveni delavec opravi sanitarno-dezinfekcijski postopek, da lahko tujec opravi osebno toaleto in se preobleče v oblačila centra.
Zdravniški pregled tujca se praviloma opravi pred njegovo nastanitvijo v centru, sicer pa prvi delovni dan po sprejemu v centru. Z zdravniškim pregledom se ugotovi zdravstveno in psihofizično stanje tujca. O vseh ugotovitvah, ki so pomembne za nastanitev tujca v centru, zdravnik obvešča vodjo centra oziroma osebo, ki jo on pooblasti.
Tujcu, za katerega se ugotovi, da potrebuje zdravniško oskrbo, se ta praviloma zagotovi v prostorih centra, razen če je potrebna bolnišnična oskrba.
Za nastanitev tujca poskrbi socialni delavec centra. S tujcem opravi razgovor in ga seznani s hišnim redom centra.
Če tujec ne razume jezika, v katerem poteka sprejem in nastanitev, mu center zagotovi prevod.
8. člen
Postopek za ugotavljanje istovetnosti
Policisti v centru v skladu s 73. členom zakona o tujcih vodijo in organizirajo postopek za ugotavljanje istovetnosti tujcev, nastanjenih v centru, katerih istovetnost ni znana. V zvezi s tem opravljajo daktiloskopiranje, fotografiranje, preverjajo osebne podatke preko diplomatsko-konzularnih predstavništev, Ministrstva za zunanje zadeve, drugih pristojnih mednarodnih organizacij in uporabljajo druge strokovne postopke za identifikacijo tujca.
3. BIVANJE V CENTRU
9. člen
Med bivanjem v centru je gibanje tujcev omejeno na prostore centra in v skladu s hišnim redom tudi na okolico centra. Tujcu se izjemoma lahko dovoli gibanje zunaj območja centra.
Pogoje in način dovolitve gibanja zunaj območja centra določa hišni red.
10. člen
Med bivanjem v centru tujci ne smejo imeti pri sebi orožja, predmetov prirejenih za napad ali obrambo, nakita večje vrednosti ali drugih predmetov večje vrednosti, prenosnih telefonov ter denarja.
11. člen
Tujci so med bivanjem v centru dolžni spoštovati ta pravilnik, hišni red in upoštevati zakonite odredbe in navodila pooblaščenih oseb centra.
4. STROŽJI POLICIJSKI NADZOR
12. člen
Odreditev strožjega policijskega nadzora
Strožji policijski nadzor s sklepom odredi vodja centra oziroma oseba, ki jo on pooblasti, če obstaja sum, da se skuša tujec ukrepu prisilne odstranitve izogniti, ali v primeru, da istovetnost tujca ni ugotovljena.
Ukrep se prekliče, če se ugotovi, da razlogi, zaradi katerih je bil ukrep sprejet, ne obstajajo več.
13. člen
Sum iz prvega odstavka prejšnjega člena, je podan:
– če tujec krši pravila bivanja v centru ali ne upošteva zakonitih odredb in navodil pooblaščenih oseb;
– če tujec ne spoštuje pravnega reda Republike Slovenije;
– če je iz dejanskih okoliščin ali ravnanja tujca razvidno, da se namerava izogniti ukrepu.
14. člen
Izvajanje strožjega policijskega nadzora
Strožji policijski nadzor se izvaja v posebej določenih prostorih centra. Ti prostori so fizično in tehnično varovani, za potrebe varovanja pa se lahko uporabljajo tudi naprave za prenos zvočnih in slikovnih znakov, kar pa mora biti v prostoru vidno označeno.
Kateri prostori so namenjeni za strožji policijski nadzor določi vodja centra ali oseba, ki jo on pooblasti.
Policisti smejo izvajati tudi druge ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti ter preprečitev bega oziroma nedovoljenega zapuščanja centra.
Tujec, zoper katerega je izrečen strožji policijski nadzor, lahko center zapusti le ob spremstvu policistov.
5. PRENEHANJE BIVANJA TUJCEV V CENTRU
15. člen
Razlogi
Bivanje tujca v centru preneha:
– ko je odstranjen iz države,
– če mu je dovoljeno bivanje zunaj centra ali mu je določen drug kraj bivanja,
– če mu je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji skladno z 52. členom zakona o tujcih,
– če mu je priznana pravica do azila,
– če pridobi pravni naslov za zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji.
6. BIVANJE ZUNAJ CENTRA
16. člen
Bivanje zunaj centra
Bivanje zunaj centra se tujcu lahko dovoli, ko gre za dovolitev zadrževanja v skladu z 52. členom zakona o tujcih in kadar se tujcu izrečejo milejši ukrepi v skladu z 59. členom zakona o tujcih.
17. člen
Milejši ukrepi
Center po uradni dolžnosti ali na predlog tujca lahko tujcu dovoli bivanje izven centra, če oceni, da lahko tudi na tak način zagotovi odstranitev tujca iz države.
Predlog iz prejšnjega odstavka mora tujec podati v pisni obliki in mu priložiti vse dokaze potrebne za odločitev.
18. člen
Pri odločanju o izboru in odreditvi milejših ukrepov je treba upoštevati vse okoliščine posameznega primera in za vsakega tujca presoditi, kateri ukrep je primeren, da bo še zagotovil odstranitev iz države, ko bo mogoče.
Pri presoji razlogov za odreditev milejšega ukrepa je treba upoštevati zlasti:
– dejanski stan tujčevega nezakonitega bivanja v Republiki Sloveniji,
– tujčevo eventualno kriminalno preteklost in nagnjenost k izvrševanju kaznivih dejanj in prekrškov,
– okoliščine, ki kažejo na to, da se bo tujec poskušal izogniti prisilni odstranitvi,
– vedenje tujca med bivanjem v centru,
– možnost tujca, da si sam ali s pomočjo znancev in sorodnikov uredi nastanitev in oskrbo zunaj centra,
– možnost tujca, da si priskrbi garanta, ki bo zanj zagotovil nastanitev in oskrbo zunaj centra,
– druge pomembne okoliščine.
Garant je državljan Republike Slovenije ali oseba, ki ima v Republiki Sloveniji urejen status in ki izkaže kot verjetno, da bo tujcu lahko na svoje stroške zagotovil nastanitev in oskrbo.
19. člen
Tujca, ki mu je dovoljeno bivanje zunaj centra in ne biva na določenem naslovu oziroma ne spoštuje omejitve gibanja na kraj prebivanja ali se ne javlja redno najbližji policijski postaji, se lahko ponovno nastani v centru.
Policijska enota, ki je tujčevo kršitev ugotovila, o tem obvesti center. Vodja centra ali oseba, ki jo on pooblasti, lahko glede na okoliščine spremeni pogoje bivanja ali pa prekliče dovoljenje za bivanje izven centra.
7. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0213/1-8-252/126-2000
Ljubljana, dne 10. oktobra 2000.
dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost