Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4074. Sklep o sestavi in načinu dela Sveta za zdravje Republike Slovenije, stran 10490.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99 in 56/99) je Vlada Republike Slovenije na 19. seji dne 5. 10. 2000, v nadaljevanju dne 6. 10. 2000 sprejela
S K L E P
o sestavi in načinu dela Sveta za zdravje Republike Slovenije
1. člen
Svet za zdravje (v nadaljnjem besedilu: svet) je medresorsko posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS), ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje skrbi za izvajanje nalog in odgovornosti Republike Slovenije na področju družbene skrbi za zdravje in Vladi RS predlaga ukrepe varovanja in krepitve zdravja.
2. člen
Svet ima enajst članov, ki jih imenuje Vlada RS, za dobo štirih let in je sestavljen iz petih predstavnikov ministrstev, in sicer:
– predstavnik Ministrstva za zdravstvo,
– predstavnik Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
– predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport,
– predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
– predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
in šestih predstavnikov iz posameznih strokovnih področij, in sicer:
– predstavnik za področje preventive, socialne medicine in higiene, ki ga predlaga minister za zdravstvo,
– predstavnik za področje medicine dela, ki ga predlaga minister za zdravstvo,
– predstavnik za področje zdravil, ki ga predlaga minister za zdravstvo,
– predstavnik za področje zdravstvene ekonomike, ki ga predlaga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– predstavnik za področje preprečevanja zasvojenosti, ki ga predlaga Urad za droge Republike Slovenije,
– predstavnik za področje proizvodov in storitev, ki vplivajo na zdravje ljudi, ki ga predlaga Zveza potrošnikov Slovenije.
3. člen
Predstavnik Ministrstva za zdravstvo je predsednik sveta, ki imenuje podpredsednika izmed članov sveta.
Svet deluje na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
4. člen
Svet lahko za posamezno področje svojega delovanja oblikuje strokovno skupino, ki preuči posamezna vprašanja, o katerih odloča svet.
Svet lahko oblikuje tudi stalne strokovne skupine za posamezna ožja področja, ki vplivajo na zdravje ljudi.
5. člen
Svet preuči vsak predlog za izdajo zakona, razvojnega načrta ali drugega akta, ki ima po svoji vsebini pomemben vpliv na zdravje ljudi ter o tem poda mnenje Vladi RS.
Gradiva za obravnavo so dolžni svetu posredovati predlagatelji gradiv najpozneje ob predložitvi gradiva za obravnavo na delovnih telesih Vlade RS.
6. člen
Strokovne naloge vsebinske narave za svet opravlja Ministrstvo za zdravstvo, strokovno administrativne naloge pa sekretar sveta, ki ga izmed višjih upravnih delavcev zagotovi Ministrstvo za zdravstvo.
7. člen
Finančna sredstva za delo sveta se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o sestavi in načinu dela Sveta za zdravje Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/92).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-44/00-1
Ljubljana, dne 6. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Andrej Bajuk l. r.

AAA Zlata odličnost