Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

3033. I. Ustavni zakon o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Odloki

1734. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1735. Odlok o imenovanju ministrice za pravosodje
1774. Odlok o spremembi odloka o razpisu referenduma za ustanovitev občine Koper
3032. I. Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Drugi akti

1733. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij za aretacije, obsodbe ter izvršitev obsodb proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiću in Franciju Zavrlu

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1736. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Bosni in Hercegovini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1775. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1776. Uredba o načinu oblikovanja cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

Sklepi

1737. Sklep o dopolnitvi sklepa o ukrepih za znižanje pasivnih obrestnih mer v bančnem sistemu
1777. Sklep o najnižjih zavarovalnih zneskih, za katere je potrebno skleniti pogodbo o zavarovanju proti avtomobilski odgovornosti

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1738. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin
1739. Merila za prehode med študijskimi programi
1740. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republike Slovenije in v gospodarstvu Republike Slovenije maja 1994, višini bruto in neto plače na zaposleno osebo v gospodarstvu Republike Slovenije v obdobju marec 1994-maj 1994, višini bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju junij 1993-maj 1994 in indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji maj 1994 na povprečno bruto plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju junij 1993-maj1994

USTAVNO SODIŠČE

1778. Odločba o razveljavitvi 13. člena ter prvega in tretjega odstavka 14. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o določitvi referendumskega območja...
3034. I. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o zavodih, zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z ustavo, kolikor ne urejajo načina in pogojev sodelovanja vseh delavcev zavoda pri upravljanju zavoda

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

1747. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1994
1748. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1749. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1750. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1751. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1752. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1753. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1741. Sklep o metodologiji za prevzem terjatev in obveznosti iz nasledstva nekdanje SFRJ
1742. Spremembe in dopolnitve dogovora o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v gospodarstvu
1743. Kolektivna pogodba delavcev gostinstva in turizma Slovenije
1744. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1745. Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti Republike Slovenije
1746. Aneks št. 3 h kolektivni pogodbi grafične, časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Kranj

1754. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora
1755. Sklep o pridobitvi soglasja krajevnih skupnosti v zvezi dodatnega zasneževanja območja Krvavca

Laško

1756. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Laško

Lendava

1757. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Lendava

Ljubljana-Center

1758. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o osebnih dohodkih funkcionarjev

Ljutomer

1759. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ljutomer
1760. Odlok o ustanovitvi Agencije za šport Ljutomer
1761. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranja prostora občine Ljutomer

Metlika

1762. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času

Novo mesto

1763. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov
1764. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Novo mesto

Sežana

1765. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sežana
1766. Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju čiščenja odpadnih voda
1767. Odlok o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Sežana

Žalec

1768. Odlok o statusnem in upravljalskem preoblikovanju "Komunalnega podjetja Žalec" v "Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o."
1769. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Žalec
1770. Odlok o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz Javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne
1771. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih
1772. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1773. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek za Kolektivno pogodbo dejavnosti bank in hranilnic, ki je bila objavljena dne 21. januarja 1994
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti