Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1759. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ljutomer, stran 2883.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), in 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnostih in načinu dela zborov SO Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90, 17/91 in 9/93) je Skupščina občine Ljutomer na skupni seji dne 7. julija 1994 sprejela
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v občini Ljutomer (v nadaljevanju: občina) in ureja način njegovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določena kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Izvršni svet občine je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema skupščina občine ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
II, NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju občine Ljutomer se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav.
9. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
10. pogrebne storitve,
11. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
12. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
13. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
14. urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
16. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav,.namenjenih opravljanju javnih služb,
17. plakatiranje.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti iz L, 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi skupščina občine ali z njenim pooblastilom izvršni svet skupščine občine.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v občini Ljutomer so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežja in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste.
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje,javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav, ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava, neposredno v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij.
8. člen
Na podlagi odločitve skupščine občine se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte.
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zaintersiranosti, določi izvršni svet skupščine občine v skladu z zakonom,o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje izvršnemu svetu občine, ki odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
9. člen
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju izvršni svet skupščine občine v imenu in za račun občine.
10. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje izvršni svet skupščine občine.
11. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
12. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
Postopek javnega, razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi skupščina občine s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje izvršnemu svetu občine, ki odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
13. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji izvršni svet občine v imenu in za račun občine.
14. člen
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganjih se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravljajo ustrezne službe ali organi v občini.
16. člen
Ustrezne službe ali organi v občini opravljajo tiste strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini, ki so določene z zakoni in akti občine.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
17. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov občine, ki ga imenuje skupščina občine in ima 5 članov.
18. člen
Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev lokalne skupnosti in predlaga skupne predloge skupščine občine in njenemu izvršnemu svetu,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do skupščine in njenega izvršnega sveta,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Skupščina občine zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
19. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklepanja pogodb s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
20. člen
Skupščina občine in izvršni svet sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Skupščina je dolžna obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, izvršni svet pa najkasneje v roku 30 dni-od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta.
VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
21. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo, iz katere je razviden dogovorjeni standard obsega in kvalitete storitev ter stroškov, predloži izvršnemu svetu skupščine občine.
V standardih stroškov se upoštevajo stroški za enostavno reprodukcijo, na podlagi dogovora strank pa tudi stroški za razširjeno reprodukcijo.
Izvršni svet lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih storitev. Hkrati določi tudi tarifne razrede za posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.
22. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev in drugih virov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Do sprejetja aktov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
Akte iz 3. člena tega odloka pripravi izvršni svet in jih predloži v sprejem skupščini občine.
24. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med republiko in občino (lokalno skupnostjo) se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
25. člen
Določbe odloka o ustanovitvi Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer (Uradni list RS, št..13/90) se uporabljajo do dokončanja postopka lastninskega preoblikovanja KSP Ljutomer, kolikor niso v nasprotju z zakonom oziroma s tem odlokom.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-1/94
Ljutomer, dne 7. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost