Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1756. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Laško, stran 2878.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90) in uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93) ter 7. člena odloka o sestavi, pristojnostih in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) je Skupščina občine Laško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 6. julija 1994 soglasno sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Laško
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Laško (v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoj:) ki, jih je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o. Celje pod številko 268/93 v februarju 1994 in dopolnil v maju 1994.
Obravnavani PUP predstavlja hkrati tudi spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Laško.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena vsebujejo:
– pregledno karto občine z označeno razvrstitvijo posegov v merilu 1:25000,
– skupno obrazložitev in utemeljitev akta legalizacije,
- pogoje in soglasja organov in organizacij za vse posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez ali s pogojem sanacije.
– prikaze razvrstitve posegov – tekstualni, numerični in kartografski del s prikazi sanacij za posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije; podatke iz evidence, podrobnejšo obrazložitev in utemeljitev legalizacije ter stroške opremljanja za vsak poseg posebej.
II. OBSEG OBMOČJA – PREGLED POSEGOV PO RAZVRSTITVI IN PARCELAH
3. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji za sanacijo degradiranega prostora se urejajo in legalizirajo vsi evidentirani nedovoljeni posegi v prostoru občine Laško z evidenčnimi številkami od 1 do 70, ki-jih na podano razvrstitev akt legalizacije dopušča z ali brez sanacije. Za vse posege so podani lokacijski pogoji in idejne rešitve sanacije za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije.
4. člen
Razvrstitev posegov
1. Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije:
-------------------------------------------------------------
Zap. št. posega  Katastrska občina     Številka parcele.
(št. evidence)
-------------------------------------------------------------
2         K.o. Hotemež       1005/2
3         K.o. Hotemež       567/2,567/1
5         K.o. Hotemež       236/2,236/1
6         K.o. Svibno        1332/3
8         K.o. Njivice       127
9         K.o. Njivice       72/10,72/11
14        K.o. Sedraž        1011/11
15        K.o. Sedraž        710
16        K.o. Sedraž        902
17        K.o. Šmihel        1011
23        K.o. Slivno        110/3
24        K.o. Harje        764/4
25        K.o. Reka         160
26        K.o. Breze        924/3
27        K.o. Trobni dol      105/6
30        K.o. Vrh nad Laškim    199/7
32        K.o. Vrh nad Laškim    744/2
33        K.o. Lahomšek       580/1
36        K.o. Rečica        628/2
41        K.o. Reka         582/5
42        K.o. Reka         583/1
44        K.o. Paneče        1524/1
47        K.o. Njivice       752/8
48        K.o. Paneče        1169/1
49        K.o. Obrežje       442/2
51        K.o. Širje        1602,1596
55        K.o. Lokavec       640,639,641
56        K.o. Mrzlo polje     136/6
57        K.o. Rifengozd      194/8
58        K.o. Širje        1386/1
59        K.o. Laziše        400/3
60        K.o. Širje        1473/2,1483
61        K.o. Širje        1443
62        K.o. Požnica       226
63        K.o. Požnica       107/4
64        K.o. Rečica        378/2
67        K.o. Paneče        1761/6
68        K.o. Olešče        176,25/1
69        K.o. Rimske Toplice    717
-------------------------------------------------------------
2. Posegi, kijih akt legalizacije dopušča brez sanacije
-------------------------------------------------------------
Zap. št. posega  Katastrska občina    Številka parcele.
(št. evidence)
-------------------------------------------------------------
1         K.o. Hotemež       619/1,619/2
4         K.o. Vrhovo       90/2,90/3
7         K.o. Svibno       1692/1,1702
10         K.o. Radeče       99,100/1,100/2
11         K.o. Šmihel       112
12         K.o. Šmihel       703/2
13         K.o. Rimske toplice   302/6
18         K.o. Šmihel       200/2
19         K.o. Rimske toplice   868/10
20         K.o. Lahomšek      580/1
21         K.o. Reka        109/5
22         K.o. Rifengozd      1274/1
28         K.o. Trobni dol     770/5,770/4
29         K.o. Vrh nad Laškim   174/1,163/5
31         K.o. Laziše       609, 610
34         K.o. Jurklošter     117/2
35         K.o. Lože        863/5
37         K.o. Rečica       393
38         K.o. Lože        306/3
39         K.o. Reka        450
40         K.o. Lahomšek      890/3
43         K.o. Lahomšek      205, 260/4
45         K.o. Paneče       1826/12
46         K.o. Paneče       1826/12
50         K.o. Olešče       449/2
52         K.o. Vel. Širje     1224/7
53         K.o. Slivno       507,70
54         K.o. Lože        743/2
65         K.o. Paneče       343
66         K.o. Lahov greben    1569/3
70         K.o. Reka        450
-------------------------------------------------------------
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO SANACIJO TER KRAJINSKO USKLADITEV Z OKOLJEM
5. člen
Merila in pogoji za sanacijo posegov na geološko nestabilnih območjih in drugih nevarnih območjih
– Pri vseh posegih, ki se nahajajo na nagnjenih terenih, ob brežinah in z vkopanimi kletmi v pobočje je potrebno pridobiti geološko mnenje in zlasti urediti odvodnjavanje meteornih in zalednih vod izven vplivnega območja temeljev objektov in na način, da bo zavarovana stabilnost terena.
– Sanacijo objekta z evidenčno številko 47 je obvezno izvesti v skladu z geotehničnim poročilom.
– Zaradi hudourniškega značaja potoka Rečica je izvesti sanacijo posega z evidenčno številko 64 v skladu s pogoji vodnogospodarske službe za zaščito objekta pred erozijo tako, da se ne bo zmanjšal pretočni profil potoka in poslabšala poplavna varnost nižje zgrajenih objektov.
– Obvezno je v lokacijskem postopku za poseg 32 pridobiti strokovne podlage vodnogospodarske službe ter pri izvajanju sanacije upoštevati podane ukrepe za zaščito objekta pred erozijo hudourniškega potoka Kotiški graben z vzdolžno zgradbo ter objektom za lovljenje proda in večjih kosov, ki povzročajo zamašitev propusta pod lokalno cesto.
6. člen
Merila in pogoji za sanacijo posegov na varovanih območjih naravnih dobrin
– Na prvem (le pet posegov) in drugem območju kmetijskih zemljišč akt legalizacije dopušča posege, ki se stikujejo oziroma skoraj stikujejo (do razdalje 45 m) z zazidljivim območjem in jih je možno vklopiti v območje zazidljivega zemljišča in za nekaj posamičnih posegov, ki jih je možno vklopiti v krajino ali z arhitekturno sanacijo na objektu ali z vključitvijo sanacije njegove okolice.
– Pri posegih, ki se nahajajo v bližini gozdnih robov je vzpostaviti oblikovno ustrezen gozdni rob in upoštevati predpise o požarni varnosti (na gozdnem zemljišču se ne nahaja nobeden od obravnavanih posegov).
– Na območju naravne in kulturne dediščine so posegi v območju plansko predvidenega krajinskega parka Lisce (poseg 48), v varovanih naseljih Radeče. Velike Grahovše in Sela nad Laškim (posegi 10. 27 in 31) ter v vplivnem območju cerkve Sv. Katarine na Kuretnem (poseg 17). Pogoji sanacije vključujejo pogoje v zvezi z ravnanjem in urejanjem okolice objekta in pogoje za finalno obdelavo fasad in streh oziroma, arhitektonsko preoblikovanje objekta.
– Pri posegih, ki se nahajajo na območjih naravne in kulturne dediščine je pri sanaciji obvezno upoštevati pogoje pristojne spomeniške službe.
7. člen
Pogoji arhitekturne sanacije objektov ali njegove okolice za vklopitev v vizualno pojavnost naselja in v krajino
– Obvezno je upoštevati v aktu legalizacije podane pogoje za posamične posege ter idejne rešitve sanacij za tiste posege, ki jih je možno legalizirati s pogojem sanacije.
– Pri objektih zgrajenih do 2. faze (posegi z evid. št. 5, 6, 14, 24, 47, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 68, 69, 71, 72 in 73) je v zvezi z dograditvijo pri pripravi projektne dokumentacije in izvajanju obvezno upoštevati v aktu legalizacije podane idejne rešitve za dokončanje in pri tem obvezno upoštevati podani višinski in tlorisni gabarit, vrsto strehe in kritine, orientacijo slemena ter naklone strešin.
– Pri posegih zgrajenih do 4. faze, to je pri večini obravnavanih posegov, je upoštevati podana določila za dokončanje obdelave fasad.
– Pri zidanicah, počitniških in stanovanjskih objektih, ki predstavljajo vizualno oziroma oblikovno motnjo v prostoru, se upoštevajo podani pogoji za posamične posege, ki se nanašajo ali na
• predlagane idejne rešitve za preoblikovanje posega ali na
• dodatno obdelavo fasad (maskiranje posega) ali na
• vklopitev objekta v krajino z vključitvijo njegove okolice (maskiranje posega – ozelenitev z visokoraslim avtohtonim rastlinjem).
– Pri objektih, kjer je moteča le strešna kritina (svetlosivi salonit), je le-to zamenjati za opečno ali njej podobno kritino. V okviru podanih tovrstnih pogojih pri posamičnih posegih je možno ta pogoj izpolniti ob zamenjavi obstoječe kritine (dolgoročno).
– Urediti je okolico obravnavanih posegov. V zvezi z vklopitvijo objektov v krajino in "maskiranjem" objekta so podani pogoji za zasaditev z avtohtonim rastlinjem, ki jih je obvezno upoštevati.
IV. MERILA IN POGOJI ZA LEGALIZACIJO POSEGOV Z VIDIKA UREJANJA IN SANACIJE PROMETNE, KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
8. člen
– Legalizacija vseh posegov, če za posamezni poseg ni določeno drugače, je možna pod pogojem priključka na obstoječo oziroma predvideno prometno in komunalno omrežje: vodovodno, kanalizacijsko in elektroomrežje.
– Komunalne ureditve morajo biti izvedene skladno s predpisi za posamezna področja, da se preprečijo negativni vplivi v okolje in zagotovijo obrambnozaščitni pogoji: požarna varnost, oskrba v izrednih razmerah in drugo.
– Za vse objekte, ki so locirani v varovalnem pasu kategoriziranih cest in imajo neposreden dovoz na te ceste je pri lokacijskih postopkih pridobiti soglasje upravljalca cest.
– Pri poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektih je obvezno urediti parkirne površine skladno z normativi.
– Vsi stanovanjski, počitniški in poslovni objekti morajo biti oskrbovani s higiensko neoporečno pitno vodo. Vsi priključki na vodovodno omrežje morajo biti izvedeni v skladu s pogoji upravljalca.
– V delu obravnavanega območja, kjer ni javnega vodovoda, morajo posamezni investitorji zgraditi ustrezne vodooskrbne naprave – lastni vodni vir v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji glede na predhodno oceno o ustreznosti vodnega vira.
– V okviru ureditvenih območij, kjer je kanalizacija že izvedena, je nanjo obvezno priključiti objekte v skladu s pogoji upravljalca. V ureditvenih območjih, kjer še ni izvedena kanalizacija, je potrebno upoštevati načrtovano kanalizacijo ter greznice locirati tako, da bo možna kasnejša priključitev na kanalizacijo.
Eno leto po izgradnji kanalizacijskega sistema se morajo objekti obvezno priključiti na kanalizacijo.
– Na območju razpršene poselitve je odplake, ki se ne morejo vezati na sisteme odvoda in čiščenja odplak, odvajati v skladu s "strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic" (Uradni list SRS, št. 10/85).
– Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojevka, gnojnica) je treba odvajati v vodotesno gnojno jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih vod.
– Pri odvajanju odplak je pri obrtnih delavnicah upoštevati, daje meteorne vode z olji onesnaženih utrjenih in delovnih površin potrebno pred priključkom na kanalizacijo oziroma vodotok očistiti v lovilcih olj in maščob.
– Za vse gradbene posege v 2 x 200 m zaščitenem pasu magistralnega plinovoda je pridobiti soglasje k lokaciji in gradnji upravljalca plinovodnega omrežja.
– Objekti morajo biti priključeni na elektroomrežje v skladu s pogoji upravljalcev. Pred pridobitvijo lokacijskih dovoljenj za objekte, si morajo investitorji pridobiti od pristojnih upravljalcev elektroenergetsko soglasje.
– Vsa približevanja in križanja TK kablov (nadzemnih in podzemnih) s "črno" zgrajenimi objekti morajo biti izvedena po predpisih. V nasprotnem primeru je potrebno TK kable ustrezno prestaviti na račun investitorja in v skladu s pogoji upravljalca.
– Objekti, ki imajo urejeno ogrevanje na tekoče gorivo ali je tako ogrevanje predvideno, morajo shranjevati gorivo v dvoplaščnih vkopanih cisternah, opremljenih s predpisanimi kontrolnimi napravami ali enoplaščnih cisternah, ki so vgrajene v lovilne posode. Če je skladiščeno tekoče gorivo v objektih, mora biti prostor, kjer je postavljena cisterna za kurilno olje urejen kot lovilna posoda.
V. OSTALI POGOJI IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
9. člen
– Obvezno je upoštevati opredeljeno namembnost objektov, še zlasti pri posegih, kjer je le-ta pogoj za legalizacijo (poseg z evid. št. 26).
– Za objekte zgrajene preblizu posestnih mej je potrebno pridobiti soglasje mejnih sosedov, (poseg z ev. št. 24).
– Pri objektih, ki glede odmikov od sosednjih objektov, gozdov in drugih naprav niso v skladu s sanitarno tehničnimi in požarnovarnostnimi predpisi, je zagotoviti ureditve skladno s pogoji teh služb ter upoštevati določila zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
– Za vse posege, ki se nahajajo na robu gozdov, je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje pristojnega gozdnega gospodarstva.
– Pri objektih, ki se nahajajo v bližini vodotokov, je pridobiti v lokacijskem postopku soglasje vodnogospodarske službe.
– Pri delavnicah in poslovnih objektih je upoštevati pogoje za preprečitev negativnih vplivov na okolje.
VI. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo, degradiranega prostora za občino Laško je na vpogled občanom, delovnim organizacijam in vsem zainteresiranim na oddelku za urejanje prostora Sekretariata za gospodarstvo občine Laško in na Ministrstvu RS za okolje in prostor.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
12. člen
Ta odlok prične veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-14/94
Laško, dne 6. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

AAA Zlata odličnost