Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1761. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranja prostora občine Ljutomer, stran 2887.

Skupščina občine Ljutomer je na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) ter na podlagi 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90, 17/91 in 9/93) na skupni seji dne 7. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranja prostora občine Ljutomer
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Ljutomer – sanacijski PUP, ki jih je izdelala UOPP Ljutomer v aprilu 1994.
2. člen
Soglasja, ki so dana k projektu sanacijskih PUP so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sanacijski PUP določajo merila in pogoje za legalizacijo nedovoljenih posegov v prostor, evidentiranih po 11. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij – drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93).
Na osnovi kriterijev za pripravo akta legalizacije (3. do 7. člen navodila za pripravo PUP za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93) so nedovoljeni posegi razvrščeni s sanacijskimi PUP na:
1. posegi, ki jih sanacijski PUP ne dopuščajo
2. posegi, ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije
3. posegi, ki jih sanacijski PUP dopuščajo brez sanacije.
4. člen
S sprejetjem tega odloka se spremenijo prostorske sestavine dolgoročnega-in srednjeročnega plana občine Ljutomer ki se naslanjajo na Uradni list SRS, št. 34/88, Uradni list RS, št. 18/91 in 24/92.
Območja kmetijskih zemljišč:
1. območja kmetijskih zemljišč se prekvalificirajo v 2. območja kmetijskih zemljišč v primerih z zaporednimi številkami: 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26.
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
5. člen
Območja nedovoljenih posegov v prostor, ki jih obravnavajo ti sanacijski PUP so na zemljiščih naslednjih parcel in katastrskih občin:
---------------------------------------------------------
Parc. št.   Parc. št.       Katastrska občina
posega
---------------------------------------------------------
01      215/1, 215/2     Desnjak
02      179/7         Ljutomer – mesto
03      510/4, 510/1     Stara cesta – Benetek
04      56/5         Križevci pri Ljutomer
05      61          Ključarovci
06      114/2, 464/1     Cven
07      421, 422       Gresovščak
08      123/2, 124, 125    Mota
09      529/3         Radomerje
10      81/1         Krištanci
11      493/5         Slamnjak
12      1460, 1459      Ključarovci
13      226          Globoka
14      297/3, 298/6     Stročja vas
15      513          Moravci
16      105/78        Babinci
17      1/7          Lukavci
18      553, 554       Godemarci
19      1320/14        Radoslavci
20      1320/11        Radoslavci
21      1320/9        Radoslavci
22      37/1         Globoka
23      483/45        Mekotnjak
24      412/5         Precetinci
25      1320/7        Radoslavci
26      381/2, 382      Globoka
---------------------------------------------------------
III. RAZVRSTITEV NEDOVOLJENIH POSEGOV
6. člen
Med posege, ki jih sanacijski PUP ne dopuščajo, na osnovi kriterijev iz 5. člena in 2. točke 6. člena navodila za pripravo PUP za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora, ni nobenega primera posegov.
7. člen
Med posege, ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije, so na osnovi kriterijev 3. člena razvrščeni naslednji posegi:
--------------------------------------------------------------------------
Zap. št.
posega  Namembnost        Parcelna številka  Katastrska občina
--------------------------------------------------------------------------
1    gospod, posl.       215/1, 215/2     Desnjak
7    stanov, hiša       421,422       Gresovščak
9    garaža          529/3        Radomerje
15    počit, hišica       513         Moravci
16    stanov, priz.       105/78        Babinci
17    stolp kot element gradu  1/7         Lukavci
19    vinska klet        1320/14       Radoslavci
20    vinska klet        1320/11       Radoslavci
21    vinska klet        1320/9        Radoslavci
22    vinog. hišica       37/1         Globoka
23    pom. gospod.       483/45        Mekotnjak poslopje
24    stanov. hiša       412/5        Precetinci
25    vinska klet        1320/7        Radoslavci
26    vinog. hišica       381/2, 382      Globoka
--------------------------------------------------------------------------
Za te posege velja, da se lahko legalizirajo s pogoji sanacije. Ti pogoji so za vsak primer posebej opredeljeni v spremljajočem gradivu in so obvezni pri izdelavi lokacijske in ostale tehnične dokumentacije za posamezne posege.
Investitor mora pogoje sanacije izpolniti najkasneje v roku 5 let po izdaji lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
8. člen
Med posege, ki jih sanacijski PUP dopuščajo brez pogojev sanacije, so na osnovi kriterijev 3. člena razvrščeni naslednji posegi:
----------------------------------------------------------------------------
Zap. št.
posega  Namembnost      Parcelna številka   Katastrska občina
----------------------------------------------------------------------------
2     garaža in       delavnica       179/7 Ljutomer
3     gospod. posl.     510/4,510/1      Stara cesta - Benetek
4     garaža        56/5          Križevci
5     gospod. posl.     61           Ključarovci
6     gospod. posl.     114/2, 464/1      Cven
8     nadstrešnica in
     adapt, gosp. poslopja 123/2,124, 125     Mota
10    garaža        81/1          Krištanci
11    vinska klet      493/5         Slamnjak
12    nadstrešnica     1460,1459       Ključarovci
13    stan. hiša      226          Globoka
14    gradb. jama      297/3, 298/6      Stročja vas
18    gradb. Jama      553, 554        Godemarci
----------------------------------------------------------------------------
Za te posege velja, da se lahko legalizirajo brez pogojev sanacije. Pri izdelavi lok. dokumentacije je treba upoštevati določila odloka o PUP za območje občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89).
IV. POGOJI ZA SANACIJO NEDOVOLJENIH POSEGOV
9. člen
Za posege iz 7. člena tega odloka, ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije, so ti pogoji opredeljeni za vsak poseg posebej v nadaljevanju projekta.
Pogoji za sanacijo posegov opredeljujejo:
– oblikovanje posegov,
– pogoje za zagotovitev skladnosti posegov s tehničnimi, sanitarnimi in požarnovarnostnimi predpisi in zakoni,
– pogoje za zagotovitev minimalne komunalne, energetske in prometne infrastrukture.
Pogoji z zadnje alineje tega člena so razvidni iz projektnega preizkusa za vsak posamezni primer razvrščen v skupino, ki dopušča legalizacijo s pogojem sanacije.
10. člen
Pred izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja mora investitor obvezno pridobiti soglasje vseh organov in organizacij (pogojedajalcev), ki so podali svoje, pogoje k tem sanacijskim PUP, da se preveri skladnost izdelave lokacijske dokumentacije in projektne dokumentacije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z dnem, ko prične veljati, ta odlok se 6. člen odloka o PUP za prostorsko celoto občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89) dopolni z alineo št. 4, ki se glasi:
Izven zemljišč pozidanih površin je izjemoma možna gradnja stanovanjskih in drugih objektov, če se ugotovi, da posegi:
– ne degradirajo kmetijskih površin,
– ne zavirajo predvidenih prostorskih posegov,
– ne vnašajo negativnih vplivov na okolje,
– ne zahtevajo izgradnje dodatne primarne komunalne infrastrukture;
in 7. člen odloka o PUP, za prostorsko celoto občine Ljutomer, se dopolni z odstavkom:
– gradnja vinogradniških hišic je možna tudi izven omenjenih območij, ki niso znotraj krajinskega parka in skupna površina vinogradniških kompleksov presega 5 ha v obravnavani okolici.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava za inšpekcijske službe občin G. Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.
13. člen
Sanacijski PUP so na vpogled pri Upravni organizaciji za prostorsko planiranje in Odseku za gospodarstvo občine Ljutomer.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/94
Ljutomer, dne 7. julija 1994.
Predsednik
SO Ljutomer.
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost