Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1738. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin, stran 2834.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 7/93 in 43/93) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za finance
ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin
1. člen
V odredbi o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin (Uradni list RS, št. 1/93) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za izkazovanje podatkov državnih organov, ki vodijo poslovne knjige v skladu z določbami prvega odstavka 98. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 ter Uradni list RS, št. 42/90, 30/93 in 32/93).«
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženja zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb, ki je v lasti občine oziroma republike, se izkaže v premoženjski bilanci kot finančna naložba.
Vrednost infrastrukturnih objektov in drugih sredstev, ki so na podlagi določb 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) postala last občine oziroma republike, se v premoženjski bilanci izkaže kot posebna postavka v okviru, nefinančnih sredstev.«
3. člen
V 7. členu se črtajo besede: »do 31. decembra 1992«.
4. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »Podatki o premoženju zavodov, ki je postalo last republike ali občin po določbah zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in še niso izkazani v poslovnih knjigah republike oziroma občin, se izkažejo v premoženjski bilanci na podlagi podatkov iz letnih obračunov teh zavodov.«
V drugem odstavku 10. člena se besedi »v roku« nadomestita z besedilom »v 15 dneh po izteku roka«.
5. člen
Za 12. členom se doda nov člen, ki se glasi:
»12. a člen Krajevne skupnosti sestavijo premoženjsko bilanco v skladu z določbami 2., prvega odstavka 5., 8. in 9. člena te odredbe.«
6. člen
V obrazcu premoženjska bilanca se za zaporedno številko 7 doda nova zaporedna številka »7. a sredstva za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb«.
7. člen
V šesti točki metodologije za sestavo premoženjske bilance se za datumom »31. 12. 1992« doda »oziroma 31. 12. 1993«.
8. člen
Za šesto točko metodologije za sestavo premoženjske bilance se doda nova 6. a točka, ki se glasi:
»Do uskladitve knjigovodskih evidenc republike oziroma občin z določbami zakona o gospodarskih javnih službah se podatek o vrednosti sredstev za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb pod zaporedno številko 7. a ter podatek o naložbah v javna podjetja pod zaporedno številko 21 vpišeta na podlagi obrazcev L-2 in L-3 iz uredbe o načinu ugotavljanja deležev kapitala, ki po zakonu o gospodarskih javnih službah postanejo lastnina občine ali mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 59/93, popravek 60/93).«
9. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-2/92
Ljubljana, dne 12. julija 1994.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost