Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1766. Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju čiščenja odpadnih voda, stran 2898.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarski javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sežana ter 5. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov občinske skupščine in sestavi izvršnega sveta (Uradne objave, št. 25/90 in 13/93), je Skupščina občine Sežana na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 16. 6. 1994 sprejela
ODLOK
o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju čiščenja odpadnih voda
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, javna pooblastila koncesionarja, splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, začetek in čas trajanja koncesije, viri financiranja gospodarske javne službe, način plačila koncesionarja (plačilo odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe oziroma varščina), nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, organ, ki opravi izbor koncesionarja, organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Izvajanje čiščenja odpadnih voda, kije predmet podelitve koncesije po tem odloku, se na območju občine Sežana izvaja kot gospodarska javna služba.
3. člen
Čiščenje odpadnih voda, ki je predmet podelitve koncesije po temu odloku, se izvaja v krajih določenih z koncesijsko pogodbo na območju občine Sežana.
4. člen
Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izkušnje na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
– da pripravi in predloži študijo delovanja dejavnosti,
– da predloži potrebne reference za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti.
Da kandidat za koncesionarja izpolnjuje pogoje, izkaže z ustreznimi listinami ali priporočili o dosedanjih izkušnjah na tem področju.
Podrobnejša opredelitev pogojev iz tega člena, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, se podrobneje določi z javnim razpisom.
6. člen
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico opravljanja koncesionarne dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe na pogodbeno določenem območju.
7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja za uporabnike kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti.
8. člen
Koncesionar je izvajalec koncesionirane dejavnosti na območju občine Sežana pod naslednjimi pogoji:
– da upošteva strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev občine.
– da opravlja storitve skladno z veljavnimi normativi in standardi in po cenah, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu z postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem aktom,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije,
– da zagotovi, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki je bila zaradi izvajanja del poškodovana, na njegove stroške, vrnjena v prvotno stanje,
– da prevzame vse pravice in obveznosti iz naslova dosedanjega opravljanja dejavnosti po izvajalcu K.S.P. p.o. Sežana, vključno z zaposlitvijo njegovih dosedanjih delavcev v tej dejavnosti.
9. člen
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene Izvršni svet Skupščine občine Sežana.
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Doba trajanja koncesije se določi z javnim razpisom.
Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša, oziroma ima koncesionar pri ponovnemu sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
10. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe.
– z odvzemom koncesije
- z odkupom koncesije.
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi ne podaljšata.
12. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitega opravljanja storitev po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju vložena sredstva.
13. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije. Koncedent prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
14. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za razvoj in opravljanje javne, službe; iz lastnih virov, bančnih kreditov, državnega ekološkega sklada in drugih primernih virov.
15. člen
Cene storitev potrjuje Izvršni svet Skupščine občine Sežana. Cene se določajo v nacionalni valuti.
16. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta in pridobljenih ponudb, na predlog strokovne komisije Izvršnega sveta Skupščina občine Sežana.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
17. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja koncesije opravljajo pristojni inšpekcijski organi v sodelovanju z upravnim organom za komunalno dejavnost.
18. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo predpisi, ki urejajo odgovornost podjetij oziroma gospodarskih družb.
19. člen
Koncesijo izvaja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
20. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v last koncedenta op prenehanju koncesijske pogodbe oziroma z odkupom, kolikor pride do predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe. Načini in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
21. člen
Koncedent bo v primeru predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe predhodno zagotovil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo objektov in naprav, ki ostanejo v lasti koncedenta.
22. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
23. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zate vati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesionarsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
24. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-2/94
Sežana, dne 16. junija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Sežana
Ivan Vodopivec dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost