Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1746. Aneks št. 3 h kolektivni pogodbi grafične, časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 2868.

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tisk
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za grafično, časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost
in
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, objavljajo
ANEKS št. 3
h kolektivni pogodbi grafične, časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni I. RS, št. 13/91 in 39/93)
1. člen
V skladu s 1. členom sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe grafične, časopisno informativne založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/93) in 2. točko Tarifne priloge k Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1994, pogodbeni stranki sprejemata tarifno prilogo za grafično dejavnost in tarifno prilogo za časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost.
A – TARIFNA PRILOGA ZA GRAFIČNO DEJAVNOST ZA LETO 1994
1. Izhodiščne plače iz 52. člena kolektivne pogodbe za grafično, časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost za mesec marec 1994 so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
---------------------------------------------------------
Tarifni Tipična      Relativno     Izhodiščna
razred  dela        razmerje     bruto plača
---------------------------------------------------------
I.    enostavna dela     1.00       38.026
II.   manj zahtevna      1.10       41.829
III.   srednje zahtevna    1.23       46.772
IV.   zahtevnejša dela    1.39       52.857
V.    zahtevna dela      1.60       60.842
VI.   bolj zahtevna dela   1.85       70.349
VII.   zelo zahtevna dela   2.10       79.855
VIII.  visoko zahtevna dela  2.90       110.276
IX.   najbolj zahtevna dela  3.50       133.092
---------------------------------------------------------
2. Izhodiščne plače se povečajo vsake tri mesece za naslednje trimesečje glede na rast drobno prodajnih cen na naslednji eskalacijski lestvici:
------------------------------------------------------
Rast cen     Faktor rasli izhodiščnih plač
------------------------------------------------------
do 3%      0
nad 3% do 5%   0.7 – za vsak odstotek razlike nad 3%
nad 5% do 8%   0.8 – za vsak odstotek razlike nad 5%
nad 8%      0.9 – za vsak odstotek razlike nad 8%
------------------------------------------------------
Prva uskladitev se izvede na osnovi kumulativne rasti cen na drobno v obdobju april-junij 1994, druga uskladitev pa se izvede na osnovi kumulativne rasti cen na drobno v obdobju april-september 1994.
Možno povečanje izhodiščnih plač za posamezno trimesečje izračunamo tako, da kumulativno rast cen od aprila do konca posameznega obdobja pomnožimo z ustreznimi faktorji iz zgornje lestvice, tako se npr. v primeru rasti cen v obdobju april-september 1994 nad 8% plače za prve 3% ne povečajo, za naslednja 2% se povečajo za vsak odstotek za 0.7, za naslednje 3% se povečajo za vsak odstotek za 0.8, za razliko nad 8% pa se za vsak odstotek te razlike povečajo za 0,9.
Od ugotovljenega možnega povečanja se odšteje odstotek že predhodno izkoriščene rasti plač.
3. Zneski izhodiščnih plač pri organizacijah oziroma delodajalcih se lahko znižajo do 20%, če bi izplačilo plač, določenih s to pogodbo, ogrozilo poslovanje organizacije oziroma delodajalca. Kriteriji, na podlagi katerih se izhodiščna plača lahko zniža so naslednji:
1. če je podjetje ugotovilo izgubo v preteklem poslovnem letu,
2. če je akumulacija na delavca po bilanci uspeha za več kot 50% nižja od povprečne akumulacije na delavca v dejavnosti v Sloveniji,
3. če je podjetje imelo v treh zaporednih mesecih najmanj 10 zaporednih dni blokiran žiro račun,
4. če znašajo tuji viri več kot 50% vseh virov poslovnih sredstev.
Odločitev na podlagi kriterijev iz prvega odstavka te točke sprejme poslovodni organ ob soglasju organov upravljanja.
Pristojni organ lahko odloči o znižanju, če si pridobi mnenje sindikata pri organizaciji oziroma delodajalcu. Sindikat je dolžan podati svoje mnenje v roku 10 dni. Če pristojni organ ne upošteva mnenja sindikata, lahko sindikat sproži postopek pred arbitražo v skladu z določili kolektivne pogodbe, ki velja za to organizacijo oziroma delodajalca. Znižanje lahko traja največ 6 mesecev, po tem obdobju pa se lahko podaljša za enako obdobje po ponovni pridobitvi mnenja sindikatov.
4. Pogodbeni stranki soglašata, da se v podjetjih, ki izkazujejo izgubo, izhodiščna plača lahko zniža za več kot 10%, vendar ne pod nivo, ki ga določa drugi odstavek 1. točke tarifne priloge k Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1994. Odločitev o znižanju izhodiščne plače se lahko sprejme le ob soglasju sindikata. O sprejetju takšne odločitve organ upravljanja podjetja istočasno obvesti vodstvo KSS PERGAM in GZS-Združenje za tisk.
5. Povračilo stroškov prehrane med delom znaša 6.000 SIT in se povečuje skladno z eskalacijsko lestvico iz 2. točke.
Organizacije oziroma delodajalci, ki izplačujejo višje zneske od tistega, ki je določen v predhodnem odstavku te točke, le-teh ne usklajujejo z eskalacijsko lestvico iz 2. točke, dokler se ti zneski ne izenačijo z zneskom iz prvega odstavka točke 5 te tarifne priloge.
6. Pogodbeni stranki soglašata, da se najkasneje en mesec pred iztekom veljavnosti te tarifne priloge sestaneta in začneta pogajanja o urejanju področja plač po izteku veljavnosti te tarifne priloge.
7. Tarifna priloga za grafično dejavnost se uporablja od 1. 4. 1994.
B – TARIFNA PRILOGA ZA ČASOPISNO INFORMATIVNO, ZALOŽNIŠKO IN KNJIGOTRŠKO DEJAVNOST ZA LETO 1994
1. Izhodiščne plače iz 52. člena kolektivne pogodbe za grafično, časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost za mesec marec 1994 so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
-----------------------------------------------------------
Tarifni Tipična        Relativno     Izhodiščna
Razred dela          razmerje    bruto plača
-----------------------------------------------------------
I.   enostavna dela       1.00       39.411
II.   manj zahtevna        1.15       45.323
III.  srednje zahtevna      1.30       51.234
IV.   zahtevnejša dela      1.45       57.146
V.   zahtevna dela        1.70       66.999
VI.   bolj zahtevna dela     2.20       86.704
VII.  zelo zahtevna dela     2.60      102.469
VIII.  visoko zahtevna dela    3.30      130.056
IX.   najbolj zahtevna dela    3.80      149.762
-----------------------------------------------------------
2. Izhodiščne plače se povečajo vsake tri mesece za naslednje trimesečje glede na rast drobnoprodajnih cen po naslednji eskalacijski lestvici:
--------------------------------------------------------
Rast cen      Faktor rasti izhodiščnih plač
--------------------------------------------------------
do 3%       0
nad 3% do 5%    0.7 – za vsak odstotek razlike nad 3%
nad 5% do 8%    0.8 – za vsak odstotek razlike nad 5%
nad 8%       0.9 – za vsak odstotek razlike nad 8%
--------------------------------------------------------
Prva uskladitev se izvede na osnovi kumulativne rasti cen na drobno v obdobju april—junij 1994, druga uskladitev pa se izvede na osnovi kumulativne rasti cen na drobno v obdobju april-september 1994.
Možno povečanje izhodiščnih plač za posamezno trimesečje izračunamo tako, da kumulativno rast cen od aprila do konca posameznega obdobja pomnožimo z ustreznimi faktorji iz zgornje lestvice, tako se npr. v primeru rasti cen v obdobju april-september 1994 nad 8% plače za prve 3% ne povečajo, za naslednja 2% se povečajo za vsak odstotek za 0.7, za naslednje 3% se povečajo za vsak odstotek za 0.8, za razliko nad 8% pa se za vsak odstotek te razlike povečajo za 0,9.
Od ugotovljenega možnega povečanja se odšteje odstotek že predhodno izkoriščene rasti plač.
3. Zneski izhodiščnih plač pri organizacijah oziroma delodajalcih se lahko znižajo do 10%, če bi izplačilo plač, določenih s to pogodbo, ogrozilo poslovanje organizacije oziroma delodajalca. Kriteriji, na podlagi katerih se izhodiščna plača lahko zniža so naslednji:
1. če je podjetje ugotovilo izgubo v preteklem poslovnem letu,
2. če je akumulacija na delavca po bilanci uspeha za več kot 50% nižja od povprečne akumulacije na delavca v dejavnosti v Republiki Sloveniji,
3. če je podjetje imelo v treh zaporednih mesecih najmanj 10 zaporednih dni blokiran žiro račun,
4. če znašajo tuji viri več kot 50% vseh virov poslovnih sredstev.
Odločitev na podlagi kriterijev iz prvega odstavka te točke sprejme poslovodni organ ob soglasju organov upravljanja.
Pristojni organ lahko odloči o znižanju, če si pridobi mnenje sindikata pri organizaciji oziroma delodajalcu. Sindikat je- dolžan podati svoje mnenje v roku 10 dni. Če pristojni organ ne upošteva mnenja sindikata, lahko sindikat sproži postopek pred arbitražo v skladu z določili kolektivne pogodbe, ki velja za to organizacijo oziroma delodajalca. Znižanje lahko traja največ 6 mesecev, po tem obdobju pa se lahko podaljša za enako obdobje po ponovni pridobitvi mnenja sindikatov.
4. Pogodbeni stranki soglašata, da se v podjetjih, ki izkazujejo izgubo, izhodiščna plača lahko zniža za več kot 10%, vendar ne pod nivo, ki ga določa drugi odstavek 1. točke tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1994. Odločitev o znižanju izhodiščne plače se lahko sprejme le ob soglasju sindikata. O sprejetju takšne odločitve organ upravljanja podjetja istočasno obvesti vodstvo KSS PERGAM in GZS-Združenje za tisk.
5. Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec april 1994 znaša 7.968 SIT.
Povračilo stroškov prehrane se povečuje v skladu z eskalacijsko lestvico iz 2. točke.
Organizacije oziroma delodajalci, ki izplačujejo višje zneske od tistega, ki je določen v prvem odstavku te točke, le-teh ne usklajujejo z eskalacijsko lestvico iz 2. točke, dokler se ti zneski ne izenačijo z zneskom iz prvega odstavka točke 5 te tarifne priloge.
6. Pogodbeni stranki soglašata, da se najkasneje en mesec pred iztekom veljavnosti te tarifne priloge sestaneta in začneta pogajanja o urejanju področja plač po izteku veljavnosti te tarifne priloge.
7. Tarifna priloga za časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost se uporablja od 1. 4. 1994.
2. člen
Vsa določila kolektivne pogodbe grafične, časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti in sprememb in dopolnitev k tej pogodbi (Uradni list RS, št. 13/91 in 39/93), ostanejo v veljavi do 30. 9. 1994, kolikor niso v nasprotju s tem aneksom.
3. člen
Aneks št. 3 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1994.
Ljubljana, dne 29. junija 1994.
Konfederacija sindikatov
Slovenije PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk
Predsednik
Edvard Jurjevec l. r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za grafično, časopisno
informativno, založniško in
knjigotrško dejavnost
Adi Rogelj l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 5. 7. 1994 pod zap. št. 16/2 in št. spisa 121-03-035/94-02.

AAA Zlata odličnost