Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1758. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o osebnih dohodkih funkcionarjev, stran 2883.

Na podlagi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), sklepa o spremembi sklepa o razvrstitvi občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti v skupine, glede na njihovo družbeno in gospodarsko razvitost ter določitvi koeficienta za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št..28/94) ter v skladu s 1. členom odloka o organizaciji in delovnem področju občinskih upravnih organov ter strokovnih služb občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 8/94 in 15/93), je Komisija za volitve in imenovanja Skupščine občine Ljubljana Center na 45. seji dne 28. 6. 1994 sprejela
PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o osebnih dohodkih funkcionarjev (Uradni list RS, št. 7/91)
1. člen
V pravilniku se besedi »osebni dohodek« nadomesti z besedo »plača«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se določijo naslednji koeficienti za določanje osnovne plače za funkcije v skupščini in izvršnem svetu:
-------------------------------------------------------
Funkcija                   Koeficient
-------------------------------------------------------
predsednik skupščine                7,50
podpredsednik skupščine              7,50
predsednik izvršnega sveta             7,50
predsedniki zborov skupščine            7,50
namestniki predsednikov zborov           7,45
podpredsednik izvršnega sveta           7,45
člani izvršnega sveta in funkcionarji,
ki vodijo in občinske upravne organe
in samostojne strokovne službe           7,40
nepoklicni člani izvršnega sveta          7,40
sekretar skupščine                 7,40
3. člen
Doda se nov 2. a člen, ki se glasi:
2. a člen
Plača funkcionarja je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnikov, določenih s tem pravilnikom.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
4. člen
4. člen se v celoti črta.
5. člen
7. člen se v celoti črta.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Višino dela plače za delovno uspešnost funkcionarja določa komisija za volitve in imenovanja na podlagi kriterijev, ki jih predpiše pristojni minister in predlogov predsedstva skupščine in izvršnega sveta.
7. člen
9. člen se v celoti črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi, v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od uveljavitve zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).
Predsednik
Komisije za volitve
in imenovanja
Skupščine občine
Ljubljana Center
Pavle Bratina l. r.

AAA Zlata odličnost