Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1741. Sklep o metodologiji za prevzem terjatev in obveznosti iz nasledstva nekdanje SFRJ, stran 2836.

Na podlagi 15. a člena zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list Republike Slovenije, št. 10/93 in 38/94), ter 5. člena statuta Sklada Republike Slovenije za sukcesijo je Upravni odbor Sklada Republike Slovenije za sukcesijo na 5. seji dne 12. 7. 1994 sprejel
SKLEP
o metodologiji za prevzem terjatev in obveznosti iz nasledstva nekdanje SFRJ
1. Predmet metodologije
Predmet metodologije so terjatve in obveznosti, definirane v zakonu o Skladu RS za sukcesijo – Uradni list RS, št. 10/93, 38/94 (v nadaljevanju: zakon). Terjatve in obveznosti Republike Slovenije, njenih organov in organizacij ter Banke Slovenije se prenašajo na sklad s sporazumom, terjatve in obveznosti pravnih in fizičnih oseb pa sklad prevzema s pogodbami. Sporazume in pogodbe sklad sklepa po objavi javnega razpisa.
Prevzete terjatve in obveznosti sklad razvršča v skladu z osnutkom enotnega inventarja terjatev in obveznosti nekdanje SFRJ na dan 31. 12. 1990 Mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji (v nadaljevanju: inventar)
– na terjatve in obveznosti, ki so po inventarju usklajene
– na terjatve in obveznosti, ki po inventarju niso usklajene.
Terjatve in obveznosti iz poslovnih razmerij med pravnimi in fizičnimi osebami, ki ne sodijo v definicijo iz zakona, niso predmet prevzema.
Sklad ima v vsakem trenutku pravico preverjati upravičenost zahtevka in višino terjatve ali obveznosti.
2. Upravičenci za prevzem terjatev in obveznosti
Upravičenci po zakonu so:
– Republika Slovenije, njeni organi in organizacije ter Banka Slovenije (11. člen zakona),
– pravne osebe (15. člen zakona),
– fizične osebe (15. člen zakona).
Če prijavljajo terjatve-ali obveznosti pravne osebe, katerih firma se razlikuje od firme, navedene v dokumentu, ki izkazuje terjatev ali obveznost se upravičenec izkaže z aktom o pravnem nasledstvu:
1. z izpiskom iz sodnega registra
2. z ustanovitvenim aktom, iz katerega je mogoče ugotoviti, da je prevzel terjatve ali obveznosti prvotnega upravičenca
Če prijavlja terjatev ali obveznost fizična oseba, se dediči upoštevajo v primeru, ko je dedovanje terjatve ali obveznosti urejeno z zakonom o dedovanju.
3. Vrste terjatev in obveznosti
Terjatve in obveznosti iz 10. člena zakona se razvrstijo v:
a) terjatve in obveznosti iz izvrševanja upravnih in drugih funkcij nekdanje države
b) terjatve in obveznosti iz lastniških razmerij
c) terjatve in obveznosti na kupoprodajni podlagi
d) terjatve in obveznosti iz naložb
e) terjatve in obveznosti iz dokončanih sodnih in upravnih postopkov
f) druge terjatve in obveznosti, ki po svoji vsebini izpolnjujejo pogoje iz zakona.
4. Dokumentacija kot podlaga za prevzem
Dokumentacija, ki je podlaga za prevzem terjatev ali obveznosti:
a) za terjatve in obveznosti iz tč 3a): zakoni, podzakonski akti in drugi predpisi nekdanje SFRJ in Republike Slovenije, zaključni računi ter protokoli
b) za- terjatve in obveznosti iz tč 3b): ustanovitveni akti, registracija na sodišču, potrdilo o vplačilu lastniškega deleža
c) za terjatve in obveznosti iz tč. 3c): pogodbe, instrumenti zavarovanja upniško/dolžniških razmerij, IOP obrazec
d) za terjatve in obveznosti iz tč. 3d): JOP obrazec, pogodba o depozitu, naložbi, kreditu, vrednostni papirji, drugi dokumenti, ki dokazujejo obstoj terjatve ali obveznosti
e) za terjatve in obveznosti iz tč. 3e): pravnomočne odločbe sodišč ali pristojnih upravnih organov
f) dokumentacijo za terjatve in obveznosti pod tč. 3f) bo UO predpisal po pregledu vsebine terjatve ali obveznosti.
Sklad,lahko zahteva tudi drugo dokumentacijo, če iz obstoječe ne more ugotoviti upravičenosti zahtevka po vsebini in znesku.
Sklad ne bo prevzel terjatev ali obveznosti, ki so bile 8. 10. 1991 zastarane v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih.
5. Prevzem terjatev in obveznosti
Za prevzem terjatev in obveznosti se uporabljajo naslednji elementi:
a) denarna enota prevzema:
Upravičenci vlagajo zahtevke za prevzem v originalni valuti, ki izhaja iz dokumentacije. Ob prevzemu se terjatve in obveznosti pretvorijo v DEM po uradnem srednjem tečaju na dan po stanju iz tč. b). Na dan 8. 10. 1991 se terjatve in obveznosti pretvorijo v SIT po uradnem srednjem tečaju Banke Slovenije.
b) prevzem po stanju na dan:
– terjatve in obveznosti upravičencev iz 11. člena zakona po stanju določenem v istem členu zakona,
– terjatve in obveznosti upravičencev iz 15. člena zakona po stanju na dan 8. 10. 1991, če niso bile poravnane do dneva uveljavitve zakona.
Vse terjatve in obveznosti se prevzemajo po bruto principu. Izjemoma je možno uporabiti tudi neto princip pri terjatvah in obveznostih upravičenca, kadar se nanašajo na isto zvezno institucijo nekdanje države. O tem odloča -UO sklada.
c) upravičenci po 15. členu zakona, ki na sklad prenašajo obveznosti, ostajajo zavezanci za obveznost, v skladu s pogodbo o prevzemu izpolnitve obveznosti.
6. Spremembe terjatev in obveznosti po prevzemu
Zmanjšanje terjatev in/ali obveznosti po prevzemu se ugotavlja dvakrat letno (30. 6. in 31. 12.). Navedene spremembe se odštejejo od stanja prevzetih terjatev ali obveznosti, pri katerih so ugotovljene spremembe. Upravičenci so o spremembah dolžni obveščati sklad.
7. Registracija prevzema
Vsaka terjatev in obveznost se ob prevzemu registrirata. Podatki, ki se vnesejo ob registraciji, so na obrazcu v prilogi 1, ki je sestavni del metodologije.
8. Postopek prevzema
Prevzem terjatev in obveznosti se opravi na podlagi javnega poziva in po postopku, predpisanem s to metodologijo.
8.1. Republika Slovenija, njeni organi in organizacije ter Banka Slovenije
Terjatve ali obveznosti se prenese na sklad s prevzemom po 11. členu zakona. Prevzem se izvrši s podpisom pogodbe, kjer se navedejo zlasti:
– naziv upravičenca oziroma nosilca terjatve ali obveznosti
– zadnji naslovnik (osebe nekdanje federacije iz 10. člena zakona) terjatve ali obveznosti
– pravna podlaga, terjatve ali obveznosti zadnjega naslovnika
– dokazila o obstoju terjatve ali obveznosti v skladu s točko 4 te metodologije
– stanje terjatve ali obveznosti
– načini končne poravnave terjatve ali obveznosti
– datum prevzema terjatve ali obveznosti
– datum podpisa pogodbe.
Pogodbo podpišeta direktor sklada za sukcesijo in pooblaščena oseba upravičenca ali upravičencev.
8.2. Pravne osebe
Pravne osebe naslovijo na sklad vlogo. V vlogi morajo navesti zlasti:
– naziv in naslov pravne osebe, ki daje vlogo
– zadnjega naslovnika (osebe nekdanje federacije po 10. člena zakona) terjatve ali obveznosti
– pravno podlago, terjatve ali obveznosti zadnjega naslovnika
– dokazila o obstoju terjatve ali obveznosti v skladu s tč. 4 te metodologije
– stanje terjatve ali obveznosti
– kontaktno osebo.
Vlogo mora podpisati pristojni organ.
Na podlagi proučitve vloge iz priložene dokumentacije in v skladu s sklepom UO Sklada za sukcesijo sklene Sklad z upravičencem pogodbo o neodplačni cesiji.
V primeru prevzema obveznosti sklene sklad pogodbo o prevzemu izpolnitve.
8.3. Fizične osebe
Fizične osebe naslovijo na sklad vlogo. V vlogi morajo navesti zlasti:
– ime, priimek in naslov
– zadnjega naslovnika (osebe nekdanje federacije iz 10. člena zakona) terjatve ali obveznosti
– pravno podlago terjatve ali obveznosti zadnjega naslovnika
– stanje terjatve ali obveznosti
– dokazila o obstoju terjatve ali obveznosti v skladu s tč. 4 te metodologije
Vlogo podpiše upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
Na podlagi proučitve vlog in priložene dokumentacije in v skladu s sklepom UO Sklada za sukcesijo sklene sklad z upravičencem pogodbo o neodplačni cesiji.
V primeru prevzema obveznosti sklene sklad z upravičencem pogodbo o prevzemu izpolnitve.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/3-OU/94
Ljubljana, dne 12. julija 1994.
Predsednik
Upravnega odbora Sklada
Republike Slovenije za sukcesijo
Andrej Rant l. r.

AAA Zlata odličnost