Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1757. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Lendava, stran 2880.

Na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) in 7. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Lendava (Uradne objave, št. 10/90) je Skupščina občine Lendava na skupni seji vseh zborov dne 27. 6. 1994 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Lendava
1. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora so izdelani v skladu z navodilom 6 vsebini strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter na podlagi evidence nedovoljenih posegov, kot jo določa 7. člen navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št.. 56/93).
Prostorske ureditvene pogoje za sanacijo degradiranega prostora (v nadaljevanju: PUP za sanacijo) je izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem iz Murske Sobote pod št. 6/93 v januarju 1994.
2. člen
PUP za sanacijo določajo:
– meje oziroma navedbo območij
– razvrstitev posegov
– funkcijo območij s splošnimi pogoji za izvedbo posegov
– pogoje za urbanistično oblikovanje območij ter za arhitektonsko oblikovanje objektov (poseg)
– druge pogoje
– odstopanja.
3. člen
PUP za sanacijo vsebujejo:
Tekstualni del:
– splošni del (izjave, pogoji, soglasja)
– obrazložitev pogojev za sanacijo
– evidenco nedovoljenih posegov s prikazi projektnih rešitev sanacije za vsak primer posebej
Grafični del:
– pregledna karta občine s prikazom vseh nedovoljenih posegov v merilu 1:25 000
– prikaz območij obdelave na PKN v merilu 1:5000
– prikaz projektnih rešitev za posamezne primere. PUP vsebuje tudi evidenco vseh nedovoljenih posegov, shranjeno na disketi.
4. člen
PUP za sanacijo so podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije za vsak poseg posebej.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno poleg določil odloka dosledno upoštevati tudi projektne rešitve sanacije za posamezen primer.
5. člen
S sprejetjem tega odloka- se spremeni grafični del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega in dolgoročnega plana občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92), in sicer veljajo spremembe za parcele, na katerih so nedovoljeni posegi z naslednjimi evidenčnimi številkami: 12, 20, 22, 26, 30, 31 in 34.
II. MEJE, OZIROMA OBMOČJE OBDELAVE
6. člen
PUP za sanacijo obravnavajo območja nedovoljenih posegov v prostor (črnogradnje), ki so bili evidentirani po 1.1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) in ki so bili na podlagi 3. člena navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list št. 56/93) razvrščeni v posege, za katere je potrebno izdelati akt legalizacije.
Drugih nedovoljenih posegov akt legalizacije ne obravnava.
7. člen
PUP za sanacijo določajo merila in pogoje za legalizacijo posegov v naslednjih ureditvenih območjih (katastrskih občinah):
----------------------------------------------------------
Zap.  Šifra posega  Ureditveno območje   Številka
št.    evidence  katast. Občine     parcele
----------------------------------------------------------
1.        2  Kobilje        3969
2.        12  Koblije        6176
3.        18  Črenšovci       1204
4.        20  Hotiza         746, 747
5.        21  Odranci        2191/1
6.        22  Čentiba        1923
7.        23  Dolina         228
8.        25  Lendava        4951
9.        26  Dobrovnik       915/2, 916
10.       27  Čentiba        708
11.       28  Dobrovnik       2326
12.       29  Dolina         957
13.       30  Trnje         195
14.       31  Dolina         957
15.       33  Kobilje        6228/2, 6229
16.       34  Pince         1085
17.       35  Lendava        4977
18.       36  Lendava        4990/2
19.       37  Lendava        4987
----------------------------------------------------------
III. RAZVRSTITEV NEDOVOLJENIH POSEGOV
8. člen
Na podlagi 7. člena navodila so posegi iz 7. člena tega odloka razvrščeni v:
– posege, ki jih je možno legalizirati s pogojem sanacije
– posege, ki jih je možno legalizirati brez sanacije.
9. člen
S pogojem sanacije je možno legalizirati posege z naslednjimi evidenčnimi številkami: 2, 22, 25, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 37 (skupaj 10).
10. člen
Brez pogojev sanacije je možno legalizirati posege z naslednjimi evidenčnimi številkami: 12, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 33 (skupaj 9).
11. člen
Ostale posege, evidentirane na podlagi 11. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, je možno legalizirati na podlagi določil obstoječega odloka o urbanističnem redu v občini Lendava (Uradne objave, št. 22/74 in 28/86), in sicer posege z naslednjimi evidenčnimi številkami: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,13, 14,15, 16,17, 19, 24, 32 (skupaj 18).
IV. FUNKCIJA OBMOČIJ
12. člen
Posegi iz 7. člena odloka so na funkcionalno zaokroženih zemljiščih, katerih namembnosti in velikost je določena s planskimi akti občine Lendava.
Vsi obravnavani posegi so gradnje in ležijo v območjih naselij in na območjih, ki so pretežno namenjeni kmetijstvu. Območja naselij so namenjena gradnji individualnih stanovanjskih hiš, v vinorodnih gričevnatih predelih pa gradnja vinogradniških gospodarskih objektov (vinske kleti, zidanice, shrambe).
13. člen
Po posameznih območjih, navedenih v 7. členu tega odloka se legalizirajo naslednji izvedeni posegi:
------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Šifra posega  Katastrska občina  Poseg-gradnja
------------------------------------------------------------------------
1.           2  Kobilje       prizidava stan. prostorov
2.          12  Kobilje       vinska klet
3.          18  Črenšovci      nadzidava stan. prostorov
4.          20  Hotiza       teniški center
5.          21  Odranci       prizidava k stanov, hiši
6.          22  Čentiba       vinska klet
7.          23  Dolina       vinska klet
8.          25  Lendava       prizidava stan. prostorov
9.          26  Dobrovnik      vinska klet
10.          27  Čentiba       vinska klet
11.          28  Dobrovnik      vinska klet
12.          29  Dolina       vinska klet
13.          30  Trnje        stanov, hiša
14.          31  Dolina       slačilnice, sanitarije
15.          33  Kobilje       prizidek k vinski kleti
16.          34  Pince        vinska klet
17.          35  Lendava       vinska klet
18.          36  Lendava       vinska klet.
19.          37  Lendava       vinska klet
------------------------------------------------------------------------
14. člen
Vsi objekti navedeni v 13. členu tega odloka se legalizirajo v obstoječi tlorisni velikosti. Povečanje objektov (dogradnja, nadzidava) že dograjenih objektov ni dopustna. Prav tako ni dopustna gradnja pritiklin in drugih objektov.
15. člen
Dopustna je sprememba namembnosti objekta ali dela objekta pod evidenčno številko 21 v Odrancih, in sicer v mesnico.
Dopustna je nadzidava oziroma dokončanje objekta z evidenčno številko 22 pod pogoji, navedenimi v prilogi.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ IN ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
16. člen
Funkcionalna zemljišča zgrajenih objektov morajo omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, kot so dostopi, dovozi, parkiranje, manevriranje in podobno.
Velikost funkcionalnega zemljišča sega do sosednje parc. meje, oziroma največ 4m od fasade. Širina dovoza mora biti najmanj 3 m.
Če na obstoječi parceli ni možno zagotoviti potrebnega funkcionalnega zemljišča, mora biti to zagotovljeno na drugem zemljišču.
Vsi objekti se legalizirajo v zgrajenih legah, brez spremembe v odmikih.
17. člen
Postavitev ograje je dopustna, kjer so posegi z evidenčnimi številkami: 2, 18, 20, 21 in 30. Ograja ne sme presegati višine 1,20 m in mora biti postavljena znotraj parcelne meje ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda.
Ograja ob tenis igrišču (poseg št. 20) je lahko višja.
18. člen
Sanacija terena (zvišanje, znižanje) niso dopustne.
Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na funkcijo objekta. Zasaditev naj upošteva domače avtohtone vrste visoke in nizke vegetacije.
Vse obravnavane vinske kleti se na izpostavljenih legah morajo obsaditi z vinsko trto, listnatim drevjem in grmičevjem. Za oporo vinski trti je dopustna postavitev lesene brajde.
Zasaditev mora upoštevati projektne rešitve iz grafičnega dela PUP, za vsak poseg posebej.
19. člen
Tlorisne velikosti zgrajenih objektov se ne smejo povečati.
Pri nobenem od obravnavanih objektov iz 13. člena tega odloka se ne sme povečati višina od kapne lege.
Na vseh objektih z nesimetrično streho ali svetlo kritino se mora zamenjati ostrešje in kritina.
Strehe morajo biti simetrične dvokapnice, možne so podaljšane strešine z naklonom osnovne strehe.
Naklon strešin ne sme biti manjši od 35 stopinj, pri vinskih kleteh 45 stopinj. Kritina mora biti opečna.
20. člen
Obstoječi in predvideni objekti morajo biti opleskani s svetlimi barvami s temnejšim talnim zidom. Fasadne odprtine – okna, vrata, morajo biti pokončne, lahko so deljene. Fasadne so lahko obdelane z lesom, deske morajo biti položene navpično.
21. člen
Vsi objekti, ki odstopajo od navedenih pogojev se morajo sanirati v skladu s projektnimi rešitvami iz grafičnega dela PUP.
VI. OSTALI POGOJI
22. člen
Stanovanjski objekti in vinske kleti, ki še nimajo vodovodnih priključkov se morajo priključiti na vodovodno omrežje, če je leto izgrajeno. Če omrežja ni, ali če ni dovolj vode, se zagotovijo vodo iz lastnega vodnjaka ali zbiralnika.
Odpadne vode iz objektov se morajo zbirati v vodo-tesnih triprekatnih greznicah brez odtoka, ki se po potrebi praznijo. Vsebina se razredčena odvaža na kmetijske površine.
Na območjih vinskih kleti ima lahko več objektov odtoke v skupno greznico.
23. člen
Vsi objekti se lahko priključijo na električno omrežje v skladu z zahtevami upravljalcev električnega omrežja.
Pod pogoji upravljalca so možni tudi priključki na telefonsko omrežje.
24. člen
Vsaka parcela, navedena v 7. členu tega odloka mora imeti urejen dovoz, oziroma priključek ha javno cesto.
Če ni možno zagotoviti direktnega priključka na javno cesto, je možen dovoz preko vmesnih parcel v dogovoru z lastniki. Odmeritev poti ali službnostna raba poti se definirata za vsak primer posebej v lokacijskem postopku.
25. člen
Sanacija izvedenih posegov iz 9. člena tega odloka mora biti izvedena do pridobitve uporabnega dovoljenja, oziroma najkasneje v petih letih od veljavnosti tega odloka.
VII. ODSTOPANJA
26. člen
Odstopanj v določilih tega odloka ni. Možno pa je pri zahtevnejših sanacijah zaradi naknadne ugotovitve, podaljšati rok za sanacijo s posebnim sklepom občinskega izvršnega sveta..
VIII. KONČNA DOLOČILA
27. člen
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranih območij so na vpogled občanom in organizacijam pri upravnem organu za urejanje prostora in varstvo okolja v občini Lendava.
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava za inšpekcije občin Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer.
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati: odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti (Uradne objave, št. 28/88), odlok o urbanističnem redu v občini Lendava (Uradne objave, št. 22/74) in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto – mesto Lendava (Uradne objave, št. 28/88), odlok o sprejetju ureditvenega načrta za naselje Kobilje (Uradne objave št. 17/89), v tistih delih, ki se nanašajo na območja, navedene v 7. členu tega odloka.
30. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/94
Lendava, dne 5. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Štefan Cigut l. r.

AAA Zlata odličnost