Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1765. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sežana, stran 2895.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91); 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93); 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 5. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov občinske skupščine in sestavi izvršnega sveta (Uradne objave, št. 25/90 in 13/93), je Skupščina občine Sežana na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 16. 6. 1994 sprejela
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v občini Sežana in ureja način ter oblike njihovega opravljanja. Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom. Z javnimi službami se zagotavljajo materialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina Sežana, zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Izvršni svet občine je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema skupščina občine ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju občine Sežana se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda:
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in drugih javnih površin;
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve;
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste:
10. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in javnih parkirišč;
11. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije;
12. oskrba s tekočim naftnim plinom ali zemeljskim plinom iz plinovodnega omrežja;
13. oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
14. plakatiranje, obešanje transparentov in okraševanje naselij z zastavami, novoletne okrasitve;
15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin;
16. opravljanje javnega mestnega prometa, ki obsega javni prevoz potnikov v mestu ter primestnih naseljih;
17. urejanje in vodenje katastra komunalnih objektov in naprav;
18. deratizacija;
19. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Sežana;
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis ali akt iz 3. člena tega odloka za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali akt občinske skupščine za posamezne primere ne določa drugače.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi skupščina občine ali z njenim pooblastilom izvršni svet skupščine občine.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,.
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice, javna parkirišča
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– plinovodno omrežje in plinske postaje,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– plakatirna mesta.
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje javnih služb zagotavlja občina neposredno z ustanavljanjem javnih podjetij ali z dajanjem koncesij ali vlaganjem javnega kapitala v dejavnost zasebnopravnih subjektov.
8. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje izvršni svet skupščine občine.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganjih se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
10. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi skupščina občine s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja javne službe.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje izvršnemu svetu občine, ki odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
11. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji izvršni svet občine v imenu in za račun občine.
12. člen
Na podlagi odločitve skupščine občine se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (gospodarske družbe, podjetja, obratov idr...)
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi izvršni svet skupščine občine v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah..
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje izvršnemu svetu občine, ki odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
13. člen
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju izvršni svet skupščine občine v i
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
14. člen
Dejavnost iz 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje, ali se zagotavljajo z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebnopravne subjekte.
15. člen
Vprašanja povezana s položajem in poslovanjem sedanjih dveh javnih podjetij (konkretno: Kraški vodovod Sežana in K.S.P. p.o. Sežana) se na osnovi ugotovljenega deleža družbenega kapitala v smislu določb zakona o gospodarskih javnih službah, uredijo za:
1. Kraški vodovod Sežana s posebnim aktom o preoblikovanju oziroma uskladitvi z veljavnimi predpisi, kot javnega podjetja;
2. K.S.P. p.o. Sežana pa s pogodbo o vlaganju javnega kapitala v kapitalsko družbo, ki nastane po lastninskem preoblikovanju v skladu z veljavnimi predpisi..Pogodbo o vlaganju sklene izvršni svet.
V posebnem aktu o preoblikovanju in uskladitvi javnega podjetja in v pogodbi o vlaganju se opredelijo, katere dejavnosti iz 4. člena se v obeh navedenih pravnih subjektih opravljajo.
16. člen
Občina lahko na oba citirana subjekta iz 16. člena prenese tudi, kot javno pooblastilo tudi določene ekonomske, strokovno-tehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
17. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini se opravlja v organu Skupščine občine Sežana, pristojnim za okolje in prostor.
18. člen
Naloge iz 18. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
1. strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,
2. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja ali osebo, v dejavnosti katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,
3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,
4. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe javnih služb,
5. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb,
6. strokovne tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
9. administrativna opravila za svet uporabnikov,
10. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil,
11. druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in program dela,
12. lahko opravlja strokovne naloge s področja stanovanjske dejavnosti in sklada stavbnih zemljišč.
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, se lahko poveri izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena organizaciji (pravni ali fizični osebi) ki je za opravljanje takšnih nalog registrirana.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
19. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov občine, ki ga imenuje skupščina občine in ima 5 članov.
20. člen
Svet uporabnikov opravlja zlasti naslednje aktivnosti:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti ter posreduje skupne predloge skupščini občine in njenemu izvršnemu svetu;
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Skupščina občine zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
21. člen
V primeru kršitve obveznosti s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
22. člen
Skupščina občine in izvršni svet sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Skupščina je dolžna obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, izvršni svet pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
23. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občinske skupščine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij.
Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
24. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka 24. člena tega odloka.
25. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše davek, pristojbino ali takso v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
26. člen
Prihodki javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava v čigar dejavnost se vlaga javni kapital, ki izvirajo iz opravljanja gospodarskih javnih služb iz zagotavljanja javnih dobrin, se določijo z aktom o ustanovitvi, s koncesijskim aktom ali s pogodbo o vlaganju javnega kapitala.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Do sprejetja aktov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
Akte iz 3. člena tega odloka pripravi izvršni svet in jih predloži v sprejem skupščini občine.
28. člen
V primeru, da skupščina občine preneha delovati, izvršuje vse pristojnosti skupščine v zvezi z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami v občini izvršni svet skupščine občine.
29. člen
Ureditev javnih služb v skladu z 16. členom tega odloka se uskladi z zakonom in določbami tega odloka do 30. septembra 1994.
30. člen
Za ureditev razmerij med občino in javnim podjetjem ter kapitalsko družbo iz 16. člena tega odloka, glede uporabe infrastrukturnih objektov in naprav se sklene ustrezna pogodba. Rok za sklenitev citirane pogodbe je 31. oktober 1994.
31. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med republiko in občino (lokalno skupnostjo) se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
32. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih v občini Sežana (Uradne objave, št. 25/85).
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 260-2/94
Sežana, dne 16. junija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Sežana
Ivan Vodopivec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost