Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1378. Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo

Sklepi

1464. Sklep o spremembi sklepa o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1379. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1994
1465. Uredba o določitvi najvišjih cen pšenične moke in kruha

Sklepi

1380. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 1994/95
1466. Sklep o ukinitvi vizumov za državljane Avstralije, Kanade, Nove Zelandije, Republike Koreje in Združenih držav Amerike

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1381. Odredba o statističnih in drugih podatkih, ki jih mora zavarovalna organizacija pošiljati Ministrstvu za finance
1382. Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na zaščito voznika pred napravo za upravljanje vozila v primeru trčenja (št. 12)
1383. Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13)
1384. Odredba o homologiranju vozil glede na sedeže, njihovo pritrditev in naslone za glavo (št. 17)
1385. Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na njihovo notranjo opremo (št. 21)
1386. Odredba o homologiranju dieselskih motorjev glede na emisijo vidnega onesnaževanja in motornih vozil glede na vgradnjo homologiranih motorjev (št. 24)
1387. Odredba o homologiranju naslonov za glavo, posameznih in vgrajenih v naslonjala sedežev (št. 25)
1388. Odredba o homologiranju osebnih vozil glede na njihove zunanje štrleče dele (št. 26)
1389. Odredba o homologiranju varnostnih trikotnikov (št. 27)
1390. Odredba o homologiranju zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede na dajanje zvočnih signalov (št. 28)
1391. Odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vozil glede na vgradnjo vzvratnih ogledal (št. 46)
1392. Odredba o homologiranju dieselskih motorjev in vozil, opremljenih z dieselskimi motorji, glede na emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 49)
1393. Odredba o homologiranju vozil z najmanj štirimi kolesi glede na emisijo hrupa (št. 51)
1394. Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83)
1395. Odredba o homologiranju osebnih vozil, opremljenih z motorjem z notranjim zgorevanjem, glede na merjenje porabe goriva (št. 84)
1396. Odredba o homologiranju motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za pogon motornih vozil za prevoz oseb in za prevoz tovora, glede na merjenje neto moči motorja (št. 85)
1397. Pravilnik o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih ciljev
1398. Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
1399. Pravilnik o izvajanju strokovnega in upravnega nadzora na področju socialnega varstva
1400. Pravilnik o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva
1401. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1994
1467. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1468. Odredba o določitvi cene pšenice iz republiških tržnih blagovnih rezerv
1469. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1470. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1471. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za maj 1994

USTAVNO SODIŠČE

1402. Odločba o ugotovitvi, da določbe 98.b člena zakona o notranjih zadevah, 122.a člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 35.a člena zakona o carinski službi in 147.a člena zakona o zračni plovbi, niso v neskladju z ustavo
1472. Odločba o odpravi pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o okvarah organizma, na podlagi katerih ima vojaški invalid pravico do osebnega motornega vozila, in o vrsti motornega vozila
1473. Odločba o ugotovitvi, da zakon o prometnem davku ni v skladu z Mednarodnim sporazumom o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja in Protokolom k temu sporazumu

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1403. Akt o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
1404. Akt o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih
1405. Sklep o osnovi za obračun plač sodnikov, javnih tožilcev in njihovih namestnikov za mesec maj 1994
1406. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
1407. Dogovor o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v gospodarstvu
1408. Sklep o spremembi tarife o odvetniških storitvah
1409. Sklep o ponovni potrditvi učbenikov REFLECHIS ET DIS-LE EN FRANCAIS 1, 2, 3, 4, ki sta jih napisala I. Batušić in Y. Vrhovac
1410. Sklep o ponovni potrditvi učbenika KNJIŽEVNOST, ki ga je napisal J. Kos
1411. Sklep o ponovni potrditvi berila BERILO 4, ki so ga pripravili P. Kolšek, J. Kos, A. Lah in T. Logar
1412. Sklep o ponovni potrditvi berila BERILO 3, ki so ga pripravili P. Kolšek, J. Kos, A. Lah, T Logar in S. Šimenc
1413. Sklep o ponovni potrditvi berila BERILO 2, ki so ga pripravili P. Kolšek, J. Kos, A. Lah, T. Logar in S. Šimenc
1414. Sklep o ponovni potrditvi berila BERILO 1, ki so ga pripravili P. Kolšek, J. Kos, A. Lah, T. Logar in S. Šimenc
1415. Sklep o ponovni potrditvi delovnega učbenika MOJA PRVA GLASBENA SLIKANICA, ki ga je napisala B. Oblak
1416. Sklep o ponovni potrditvi delovnega učbenika DRUGA GLASBENA SLIKANICA, ki ga je napisala B. Oblak
1417. Sklep o ponovni potrditvi delovnega učbenika SLOVENSKE PESMI PEVALA, KO DETE ME JE ZIBALA, ki ga je napisala B. Oblak
1418. Sklep o ponovni potrditvi delovnega učbenika KJE PESEM PREBIVA, ki ga je napisala B. Oblak
1419. Sklep o ponovni potrditvi učbenika in delovnega zvezka TEHNIKA IN DELO za 8. razred osnovne šole, ki so ju napisali F. Florjančič, A. Kregar in M. Tomšič
1420. Sklep o ponovni potrditvi učbenika in delovnega zvezka TEHNIKA IN DELO za 7. razred osnovne šole, ki sta ju napisala J. Levin in S. Šušteršič
1421. Sklep o ponovni potrditvi učbenika in delovnega zvezka TEHNIKA IN DELO za 6. razred osnovne šole, ki sta ju napisala M. Tomšič in T. Zupančič
1422. Sklep o ponovni potrditvi učbenika in delovnega zvezka TEHNIKA IN DELO za 5. razred osnovne šole, ki ju je napisala T. Zupančič
1423. Sklep o ponovni potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO 6 za 6. razred osnovne šole, ki so ga napisali F. Berdavs, M. Glas, A. Kraker, A. Pelko, F. Sluga in M. Toplak
1424. Sklep o ponovni potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO 6 za 6. razred osnovne šole, ki so ga napisali M. Hrovatin, M. Motoh, M. Novljan in V. Temlin
1425. Sklep o ponovni potrditvi učbenikov in delovnih zvezkov NEMŠKI JEZIK 1, 2 za 5. in 6. razred osnovne šole, ki so jih napisali H. Orešič, I. Orešič in M. Koltak
1426. Sklep o potrditvi učbenikov in delovnih zvezkov NEMŠKI JEZIK 3, 4 za 7. in 8. razred osnovne šole, ki sta jih napisala H. Orešič in M. Koltak
1427. Sklep o ponovni potrditvi učbenika FUNDAMENTA LATINA I., II., III., ki ga je napisala A. Šašel
1428. Sklep o potrditvi učbenika ŠOLA ZA KLARINET III, ki ga je napisal I. Karlin
1429. Sklep o potrditvi učbenika SOLFEGGIO II, ki ga je napisal T. Habe
1430. Sklep o potrditvi učbenika RAČUNOVODSTVO 1, ki ga je napisal E. Dobeic
1431. Sklep o potrditvi učbenika ENERGIJA, FIZIKA ZA SREDNJEŠOLCE 2, ki ga je napisal R. Kladnik
1432. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK IN SPOROČANJE, učbenik za 1. letnik gimnazije, ki ga je napisal Jože Toporišič
1433. Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE LIKOVNEGA JEZIKA za 6. razred, ki ga je napisal T. Tacol
1434. Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE LIKOVNEGA JEZIKA za 5. razred, ki ga je napisal T. Tacol
1435. Sklep o potrditvi učbenikov in delovnih zvezkov DAS DEUTSCHMOBIL 1, 2, 3, ki so jih napisali J. Douvitsas-Gamst, E. Xantos, S. Xantos-Kretzschmer, prevod in priredba M. Maležič
1436. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 6, MATEMATIKA za 6. razred, ki so ga napisali R. Maroska, A. Olpp, C. Stoockle, J. Walgenbach, H. Wellstein, prevod in priredba S. Grušovnik
1437. Sklep o potrditvi berila za 7. razred VEZI MED LJUDMI, ki sta ga napisala G. Kocijan in S. Šimenc
1438. Sklep o potrditvi učbenika STREETWISE, ki ga je napisal Rob Nolasco
1439. Sklep o potrditvi učbenika Z GLASBO PO SVETU, ki ga je napisala B. Oblak
1440. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 4, ki ga je napisal B. Repe
1441. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 6, ki sta ga napisali O. Janša-Zorn in D. Mihelič

OBČINE

Laško

1442. Odlok o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1443. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Lendava

1444. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Turnišče, za naselje Nedelica
1445. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 22. 5. 1994 za uvedbo samoprispevka za območje KS Turnišče, naselje Nedelica
1446. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Bistrica

Mozirje

1447. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta obrtno-stanovanjske cone "Spodnji trg" v gornjem gradu
1448. Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Murska Sobota

1449. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipovci
1450. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, naselje Puconci
1451. Sklep o spremembi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci

Ribnica

1452. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč agromelioracijskega kompleksa "Gora"

Rogaška Slatina

1460. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 29. 5. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Mestne-Krajevne skupnosti Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

1457. Spremembe in dopolnitve odloka o stanovanjskem skladu občine Slovenj Gradec
1458. Odredba o dopolnitvah odredbe o ureditvi cestnega prometa v mestu Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

1453. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana - prostorski del občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1994
1454. Dopolnitev in sprememba družbenega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-1990, dopolnjen 1992 in 1994
1455. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica
1456. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Slovenska Bistrica

Šmarje pri Jelšah

1459. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Mestni-Krajevni skupnosti Rogaška Slatina za obdobje 1994-1999

Tržič

1461. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju ureditvenega načrta za Dolžanovo sotesko
1462. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1463. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Kovor o izidu glasovanja na referendumu dne 29. 5. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kovor

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2. Popravek uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
3. Popravek odločbe Ustavnega sodišča, št. U-I-11/94-18 z dne 5. 5. 1994 (Uradni list RS, št. 29/94)
4. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Žužemberk
5. Popravek sklepa o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine
6. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Kopriva - Brje v Krajevni skupnosti Dutovlje
7. Popravek odloka o razširitvi območja naselja Škofja Loka

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

44. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo
45. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Češko republiko
46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o skladu za sodelovanje pri čezevropski železnici (TER)
47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o ukinitvi vizumov
48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti