Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

65. Akt o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
66. Akt o imenovanju sekretarke Državnega zbora Republike Slovenije
67. Akt o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Začasne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za področje notranjih zadev, obrambe, pravosodja, uprave
68. Akt o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov Začasne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za področje gospodarstva
69. Akt o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Začasne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za področje financ
70. Akt o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Začasne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za področje mednarodnih odnosov
71. Akt o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov Začasne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za področje družbenih dejavnosti, dela, socialne politike
72. Akt o razrešitvi dolžnosti predsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
73. Akt o imenovanju namestnika guvernerja Banke Slovenije
74. Akt o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije
75. Akt o imenovanju direktorja Arboretuma Volčji potok
76. Akt o razrešitvi dolžnosti člana in imenovanju člana upravnega odbora Prešernovega sklada
77. Akt o imenovanju predsednika in članov Loterijskega sveta Loterije Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

78. Odlok o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992 za uvoz določenega blaga
79. Odlok o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1992

USTAVNO SODIŠČE

81. Odločba o odpravi odloka Skupščine občine Laško o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško
82. Odločba o razveljavitvi 6. člena pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici

Drugi upravni organi in organizacije

80. Pravilnik o spremembah pravilnika o knjiženju davkov

OBČINE

Brežice

83. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Brežice
84. Odlok o organizaciji in delovanju sistema za opazovanje in obveščanje v občini Brežice

Celje

85. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje

Črnomelj

86. Statut občine Črnomelj
87. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Črnomelj v prvem trimesečju 1993
88. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju občine Črnomelj
89. Sklep o renominaciji II. proračuna občine Črnomelj

Grosuplje

90. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Grosuplje v prvem trimesečju leta 1993
91. Odlok o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in Družbenega plana za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989
92. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Grosuplje

Kranj

93. Odredba o prometni ureditvi dela Ručigajeve ulice v Kranju
94. Odreda o začasni prometni ureditvi dela Likozarjeve ulice v Kranju
95. Sklep o drugi uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1992

Lenart

96. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Lenart v prvem trimesečju 1993
97. Odlok o dopolnitvi odloka o uvedbi agromelioracijskih postopkov na območju občine Lenart
98. Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata - KSC in za območje obrata TAM Lenart
99. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda in kulturnega zavoda Ljudske univerze Lenart

Lendava

100. Odlok o zazidalnem načrtu za območje mejnega prehoda Dolga vas
101. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v občini Lendava
102. Odlok o obveznem zatiranju in preprečevanju širjenja bele omele na območju občine Lendava

Ljubljana Vič-Rudnik

103. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 1/6-2 London
104. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja VP 2/3-2 Koprska ulica

Ljutomer

105. Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije v lekarniški dejavnosti v občini Ljutomer
106. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Logatec

107. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Logatec v prvem trimesečju 1993

Ribnica

108. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Srednjeročnega družbenega plana občine Ribnica 1986-1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/87 in 10/971) in osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote R-5 Krajevne skupnosti Ribnica

Sežana

109. Sklep o uvedbi samoprispevka za KS Kazlje

Slovenj Gradec

110. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Slovenj Gradec
111. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

112. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Slovenska Bistrica v letu 1993
113. Odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu odpadkov v občini Slovenska Bistrica
114. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi matičnih območij, sedežu matičnega območja ter matičnih knjigah, ki se vodijo za ta območja na območju občine Slovenska Bistrica
115. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica

Šentjur pri Celju

116. Odlok o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijsko skupnost Planina
117. Odlok o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijsko skupnost Marija Dobje

Šmarje pri Jelšah

118. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja avtobusne postaje in poslovno trgovskega centra v Rogaški Slatini
119. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o začasni razglasitvi kulturnih spomenikov
120. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda

Vrhnika

121. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika
122. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika
123. Sklep o prenehanju javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti