Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993

Kazalo

116. Odlok o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijsko skupnost Planina, stran 126.

Skupščina občine Šentjur pri Celju jena podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in Uradni list RS, št. 9/90) ter 27. člena Statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 2791-I) na skupni seji zborov dne 16. decembra 1992 sprejela
ODLOK
o uvedbi postopka melioracije kmetijskih zemljišč za melioracijsko skupnost Planina
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijske zadruge Šentjur uvede postopek za izvajanje del na ureditvi kmetijskih zemljišč za melioracijsko skupnost Planina.
Zemljišča, predvidena za izvedbo agromelioracije, pripadajo naslednjim. katastrskim občinam: Prapretno, Podpeč, Golobinjek, Planina, Šentvid, Loke, Lažiše, Brezje, Planinska vas in Suho.
2. člen
Agromelioracijsko območje obsega skupaj 220 ha kmetijskih zemljišč pri enaintridesetih kmetijskih proizvajalcih;
Seznam parcel za ureditev z navedbo lastnikov, površin in kultur je. sestavni del dokumentacije za izvedbo agromelioracijskih dej in je skupno s situacijami v M: 2880 na vpogled pri Sekretariatu za gospodarstvo in finance -kmetijskemu referentu občine. Šentjur in pri Kmetijski zadrugi Šentjur.
3. člen
Zemljišča, predvidena za izvedbo agromelioracijskih del, so z družbenim planom občine Šentjur pri Celju namenjena za proizvodnjo in predvidena za ureditev.
4. člen
Agromelioracija kmetijskih zemljišč obsega odstranitev zarasti, planiranje površin, izdelavo drenažnih jarkov za izsuševanje posameznih parcel, založno gnojenje, zatravitev in apnenje ter uvajanje donosnejših kultur in intenzivnejše obdelave.
5. člen
Investitor del za izvedbo agromelioracije je Kmetijska zadruga Šentjur, ki je dolžna urediti in financirati vse posledice ukrepov, ki bi nastale z izvedbo melioracij, pa predhodno niso predvidljive.
Način plačevanja je naslednji:
75% Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25% lastniki oziroma najemniki kmetijskih površin.
V primeru, da MKGP ne bo financiralo predvidenih del v obsegu 75%, so lastniki zemljišč dolžni zagotoviti razliko v soudeležbi.
6. člen
Lastniki zemljišč so dolžni poleg lastne udeležbe opraviti tudi naslednja dela:
– vsa pripravljalna dela, vključno s posekom zarasti in dreves.
– sodelovati pri izvajanju strojnih in drugih del
– opraviti vsa potrebna dela v določenih rokih.
V primeru, da lastnik ne opravi del v dogovorjenih rokih, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika.
7. člen
Vsa vzdrževalna dela na melioracijskem območju morajo opraviti lastniki zemljišč oziroma morajo vrniti stroške, če bo vzdrževanje opravljeno preko druge osebe.
8. člen
Kultura in način rabe urejenih kmetijskih zemljišč. mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih melioracijskih delih.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/92-1
Šentjur pri Celju, dne 16. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh, prom. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost