Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993

Kazalo

111. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Slovenj Gradec, stran 121.

Na podlagi druge točke 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 7. točke Odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85, 7/92) in 214. člena Statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78, 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87 in. 34/89) je IS Skupščine občine Slovenj Gradec na 50. seji dne 2. 9. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Slovenj Gradec
1
S to odredbo se določa višina pristojbin za delno pokrivanje stroškov neškodljivega odstranjevanja trupel in odpadkov živalskega izvora.
Pristojbine se odvajajo na posebni račun za zdravstveno varstvo živali občine Slovenj Gradec, št. 51840-630-2020075.
2
Pristojbine plačujejo podjetja, društva, rejci živali in vozniki vozil po naslednjih tarifah:
– Rejci živali ob izdaji zdravstvenega spričevala za:
                              točk
goveda, konje, mezge, mule                 20
osle, žrebeta, teleta (do 120 kg)              13
prašiče (do 50 kg), jagnjeta, kozličke            4
prašiče (nad 50 kg)., ovce, koze               9
parkljasta divjad                      18
pse, mačke                         18
kunce, zajce, nutrije, činčile                3
brojlerje                         0,05
ostala perutnina                       2
čebelji panj                         2
za spremembo kategorije živali
goveda, konji                        20
prašiči                           9
- Podjetja in druge osebe za vsako kamionsko
pošiljko živali, živalskih proizvodov in surovin v
notranjem prometu, pri nakladanju, prekladanju in
razkladanju plačajo                    100
- Izvozniki, uvozniki in tranzitni prevozniki
živali, živalskih proizvodov, surovin, za vsako ka-
mionsko pošiljko                      120
- Lastniki psov za vsakega psa ob rednem
cepljenju proti steklini                  50
- Podjetja in zasebniki pri obveznem veteri-
narsko-sanitarnem pregledu mesa in mesnih izdel-
kov, mesečno                        400
-Lovske organizacije od vsake uplenjene
parkljaste divjadi                     18
- Lastniki osebnih vozil, traktorjev, kamio-
nov, avtobusov ob registraciji vozila            10
- Lastniki, pri odvozu poginjene živali za ka
davre velikih živali (govedo, konji)            170
- Lastniki, pri odvozu poginjene živali za ka
davre srednjih živali (teleta, žrebeta, ovce, koze,
prašiči)                          102
Podjetja m zasebni obrtniki, pri katerih nastajajo živalski odpadki, so dolžni kriti stroške odvoza teh odpadkov do določenega zbirnega mesta po specifikaciji stroškov.
3
Za obračunavanje in odvajanje pristojbin po tej odredbi so zadolženi:
1. občinski upravni organ oziroma služba pooblaščena za izdajo zdravstvenih spričeval za živali,
2. Koroška veterinarska organizacija pri registraciji in cepljenju psov proti steklini,
3. podjetja in posamezniki, pri katerih veterinarska služba opravlja obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in nadzor,
4. lovske družine pri izdaji in potrjevanju napotnic za uplenjeno divjad,
5. veterinarska inšpekcija UIS Dravograd ob izdaji izvoznih certifikatov in izvajanju kontrole ob izvozu in uvozu živali, živalskih proizvodov in surovin,
6. podjetja oziroma pristojne službe v občini ob registraciji vozil.
4
Vrednost točke za izračunano pristojbino znaša 4 SIT.
5
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-3/90-3/8
Slovenj Gradec, dne 22. decembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost