Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1066. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J)

Odloki

1068. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27)
1069. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ)
1070. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ)
1071. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM)

Sklepi

1072. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1073. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1074. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1075. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1076. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1077. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1078. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1079. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1080. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1081. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

Drugi akti

1067. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1I)
1082. Akt o izvolitvi treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1187. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2024
1188. Uredba o dopolnitvi Uredbe o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Odloki

1189. Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne v Mestni občini Celje
1190. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Sklepi

1191. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
1192. Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Luče in Občine Ljubno
1193. Sklep o določitvi deležev posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v Republiki Sloveniji v letu 2023

MINISTRSTVA

1083. Pravilnik o bivanju v Centru za tujce in izdaji izkaznice o dovolitvi zadrževanja
1084. Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih
1085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1086. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
1087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
1088. Navodilo za izdelavo Načrta preprečevanja legioneloz

SODNI SVET

1089. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1090. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1091. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1092. Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov
1093. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
1094. Sklep o potrebnem znanju za nosilca aktuarske funkcije
1095. Poročilo o gibanju plač za februar 2024
1096. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2024
1097. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2024 (velja od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024)

OBČINE

Borovnica

1098. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2023
1099. Odlok o imenovanju ulice z imenom Struge

Bovec

1100. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju družbenih dejavnosti iz proračuna Občine Bovec

Brezovica

1101. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2023

Brežice

1102. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2023
1103. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev obrtne cone Dobova
1104. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

Črnomelj

1105. Sklep o višini parkirnine za leto 2024
1106. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1107. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1108. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1109. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1110. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

1111. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2023
1112. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dravograd
1113. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1114. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1115. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gorenja vas-Poljane

1116. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Grosuplje

1117. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2023

Hrpelje-Kozina

1118. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023
1119. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Hrpelje - Kozina
1120. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrpelje - Kozina

Ig

1121. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2023
1122. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TO-4/SS Tomišelj
1123. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta Občine Ig

Kočevje

1175. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje

Koper

1124. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2023

Kranj

1125. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023
1126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta Mestne občine Kranj
1127. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 7

Kranjska Gora

1128. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2023
1129. Odlok o oglaševanju, plakatiranju in obvestilnem sistemu v Občini Kranjska Gora

Litija

1130. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Miren-Kostanjevica

1131. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP OP 13 v Opatjem selu
1176. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023
1177. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica
1178. Letni program kulture v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2024
1179. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2024

Moravske Toplice

1132. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice
1133. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih

Murska Sobota

1134. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP SO 83 in del območja EUP SO 80/1 v Murski Soboti (BTC)

Podčetrtek

1135. Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023
1136. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2024
1137. Sklep o potrditvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Podčetrtek
1138. Sklep o določitvi grobnine na pokopališčih v Občini Podčetrtek
1139. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parceli št. 515/10, k. o. Verače – 1233
1140. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah št. 210-del, 471/5-del, obe k. o. Ema – 1218

Ptuj

1141. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Rogatec

1142. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2023
1143. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Rogatec
1144. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3996 (parc. št. 941/1-del, 941/3-del k.o. TRLIČNO – 1176)
1145. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture II

Sevnica

1146. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo poslovno-skladiščnega objekta s stanovanjskimi prostori in pomožnih objektov – Dolenji Boštanj

Slovenske Konjice

1180. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnem vrtcu Občine Slovenske Konjice
1181. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1182. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1183. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
1184. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice

Straža

1147. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2023

Sveti Jurij ob Ščavnici

1148. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023
1149. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

1150. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2023
1151. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1495, 3589/3 in 3590/5, vse k. o. 2316 Vrtojba

Škofljica

1152. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica
1153. Odlok o izdajanju občinskega glasila
1154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica
1155. Sklep o imenovanju podžupana Občine Škofljica
1156. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmartno pri Litiji

1157. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023
1158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Tržič

1159. Zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2023

Turnišče

1160. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2023

Vipava

1161. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Vipava
1162. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vipava

Zagorje ob Savi

1163. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2023
1164. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Zagorje ob Savi
1165. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi
1166. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1167. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 4053 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/173 na območju Občine Zagorje ob Savi
1168. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 3979 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/687 na območju Občine Zagorje ob Savi

Žalec

1169. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2023
1185. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
1186. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Železniki

1170. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2023
1171. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
1172. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1173. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2024 za območje Občine Železniki in Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2024 za območje Občine Železniki
1174. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 646/6, 660/6, 660/8 vse k.o. 2061 PODLONK, parc. št. 1633/17, 1633/18, 1633/19 vse k.o. 2062 STUDENO, parc. št. 710/19, 710/20, 710/21, 710/22 vse k.o. 2063 KALIŠE in del parc. št. 846/1 k.o. 2072 ZALI LOG

POPRAVKI

1194. Popravek Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za osrednji del EUP LI 09 Lipsenj (krajše LI 09 – osrednji del)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti