Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024

Kazalo

Št. 3310-19/2024/3 Ob-2092/24, Stran 985
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi 5. člena Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 77/23 in 19/24; v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij) in 38. člena Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027 (Uradni list RS, št. 22/24; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis 
za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet Javnega razpisa za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Shema državne pomoči:
Gozdarske intervencije SN 23-27 – vodi se pod identifikacijsko številko SA.113319.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.000.000 eurov, od tega: 
– sklop A: za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture 800.000 eurov in 
– sklop B: za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak 200.000 eurov. 
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 339.000 eurov iz proračunske postavke 221064 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – EU udeležba 
– 661.000 eurov iz proračunske postavke 221065 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – slovenska udeležba. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 66,1 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti.
Cilji intervencije:
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Javni razpis prispeva k specifičnemu cilju: SO2 krepitev tržne usmerjenosti ter kratkoročno in dolgoročno povečanje konkurenčnosti kmetij, vključno z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji; skupnemu kazalniku učinka: O.24. Število produktivnih naložbenih operacij ali enot zunaj kmetij, ki prejemajo podporo ter obravnava potrebo: P08 Povečanje produktivnosti, konkurenčnosti ter tehnološki razvoj v gozdarstvu.
Obdobje vlaganja vloge na javni razpis: 
Začetek vnosa vloge in zaključek javnega razpisa
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja 2024 do vključno 23. septembra 2024 do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s 43. členom uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. 
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2023 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. 
Informacije o javnem razpisu:
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: 
https://skp.si/aktualno/info-tocke.
II. Predmet in namen podpore: podpora je v skladu s 4. členom uredbe namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževane gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in se dodeli kot vrednost na enoto v obliki nepovratne finančne pomoči.
III. Vlagatelji in upravičenci: vlagatelji in upravičenci so določeni v prvem in četrtem odstavku 5. členu uredbe.
IV. Pogoji za dodelitev podpore: pogoji za dodelitev podpore so določeni v prvem odstavku, 1. in 4. točki drugega odstavka, tretjem in četrtem odstavku 9. člena, v 1. do 5. točki prvega odstavka 12. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ter prvem, tretjem in četrtem odstavku 7. člena uredbe.
V. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena uredbe so do podpore upravičeni:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakupa pripadajoče opreme;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakupa pripadajoče opreme;
– stroški protierozijskega vzdrževanja gozdnih vlak;
– splošni stroški iz 20. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij, ki ne presegajo 10 % upravičenih stroškov naložbe.
2. Višina in vrsta upravičenih stroškov se določi v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 41. člena uredbe. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela, ki so določene v Pravilniku o katalogu stroškov in njihovih vrednostih na enoto (Uradni list RS, št. 34/24) so:
Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Novogradnja ali rekonstrukcija gozdne ceste 
120 €/tm
Gradnja gozdne vlake, več kot 50 % izkopa v 5. in 6. kategoriji zemljin
16 €/tm
Gradnja gozdne vlake, 50 % ali manj izkopa v 5. in 6. kategoriji zemljin
11 €/tm
Rekonstrukcija gozdne vlake
8 €/tm
Priprava gozdne vlake
7 €/tm
Protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak (izdelava prečnih in vzdolžnih jarkov)
2 €/tm
Protierozijski objekti in elementi (cevni prepusti najmanj 0,5 m, mulde, kašte, kamnometi.)
50 €/tm
3. Podpora se ne dodeli za stroške, določene v prvem odstavku 42. člena uredbe.
VI. Merila za ocenjevanje vlog in točkovnik
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril za izbor iz prvega in tretjega odstavka 8. člena uredbe, ki se v skladu s sedmim odstavkom 8. člena uredbe podrobneje opredelijo v tem javnem razpisu, določena pa so tudi v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani skupne kmetijske politike: https://skp.si/wp-content/uploads/2024/02/Predlog-Meril-za-izbor-operacij-SN2023-2027_EKSRP_2.sprememba_cista_P.pdf.
2. Vstopni prag za naložbe v ureditev gozdnih cest in gozdnih vlak (sklop A) znaša 30 %, za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak (sklop B) pa 44 % najvišjega možnega števila točk.
3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis ne glede na merila za izbor, določena v tem poglavju, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 39. člena uredbe oceni z dodatnimi 10 % možnih točk od najvišjega možnega števila točk, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk iz prejšnje točke.
4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na javni razpis oceni z dodatnimi 10 % možnih točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa je lastnik gozdnih zemljišč.
5. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog se izvede na podlagi prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
6. Vloga se oceni na podlagi naslednjih meril:
6.1. Merila za ureditev gozdnih cest in gozdnih vlak – sklop A
Merila za ureditev gozdnih cest in gozdnih vlak
Maksimalno število točk
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
40
Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami pred naložbo
20
Delež zmanjšanja spravilnih stroškov
20
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
20
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
20
PROIZVODNI (TEHNOLOŠKI) VIDIK NALOŽBE
20
Dolžina in vrsta gozdnih prometnic, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis
5
Protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak
15
PRISPEVEK K HORIRONTALNIM CILJEM
20
Ureditev gozdnih prometnic izven območij Natura 2000
20
SKUPAJ
100
6.1.1 Točkovnik za ureditev gozdnih cest in gozdnih vlak – sklop A
Maksimalno število točk
= 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. ODPRTOST GOZDOV Z GOZDNIMI PROMETNICAMI (maksimalno št. točk 20) 
Navodilo: Upošteva se odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami za območja, kjer se bodo gradile gozdne prometnice, ki je razvidna iz elaborata ZGS. Ocenjuje se stanje pred naložbo. Ločeno se ocenjuje za odprtost z gozdnimi cestami, če se ureja gozdna cesta, ali odprtost z gozdnimi vlakami, če se ureja gozdna vlaka. Če se ureja gozdne ceste in gozdne vlake, se ocenjuje odprtost z gozdnimi cestami. 
Če se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečna stopnja odprtosti, izračunana po pravilu aritmetične sredine: X= x1(m/ha) + x2(m/ha) + x3(m/ha)… / N (število gozdnih prometnic).
Gozdne ceste 
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 5 m/ha; 
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 5 do vključno 9,99 m/ha; 
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 10 do vključno 14,99 m/ha; 
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 15 do vključno 19,99 m/ha; 
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 20 do vključno 27,6 m/ha.
Gozdne vlake 
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 50 m/ha; 
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 50 do vključno 79,99 m/ha; 
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 80 do vključno 99,99 m/ha; 
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 100 do vključno 119,99 m/ha; 
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 120 do vključno 153,99 m/ha.
2. DELEŽ ZMANJŠANJA SPRAVILNIH STROŠKOV (maksimalno število točk 20) 
Navodilo: Upošteva se delež zmanjšanja spravilnih stroškov, kot je razvidno iz elaborata ZGS: x = (spravilni stroški pred naložbo – spravilni stroški po naložbi) / spravilni stroški pred naložbo X 100 ( %). Če se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečni delež zmanjšanja spravilnih stroškov, izračunan po pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število gozdnih prometnic).
20 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za več kot 50 odstotkov; 
16 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 40 do vključno 50 odstotkov; 
12 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 30 do vključno 39,99 odstotkov; 
8 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 20 do vključno 29,99 odstotkov.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 20) 
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se nameravajo graditi gozdne prometnice. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 1 razpisne dokumentacije. 
Če se v okviru ene vloge gradi gozdne prometnice na področju več občin, se upošteva povprečna stopnja gozdnatosti, izračunana po pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število občin). Če se gozdne prometnice nahajajo na območju dveh ali več občin, se upošteva tista občina, na območju katere bo zgrajen daljši del gozdnih prometnic.
20 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju več kot 65 odstotkov; 
16 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 50 do vključno 65 odstotkov; 
12 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov; 
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov; 
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PROIZVODNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
4. DOLŽINA IN VRSTA GOZDNIH PROMETNIC, S KATERIMI SE VLAGATELJ PRIJAVLJA NA JAVNI RAZPIS (maksimalno število točk 5) 
Navodilo: Upošteva se vsota dolžin prometnic, s katerimi se vlagatelj prijavlja na razpis na prijavnem obrazcu. Pri gozdnih vlakah se skupna dolžina deli z 10.
5 – vlagatelj se prijavlja za prometnice v dolžini nad 800 m; 
4 – vlagatelj se prijavlja za prometnice v dolžini od 500 do 800 m; 
3 – vlagatelj se prijavlja za prometnice v dolžini od 200 do manj kot 500 m; 
2 – vlagatelj se prijavlja za prometnice v dolžini manj kot 200 m.
5. PROTIEROZIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH VLAK (maksimalno število točk 15) 
Navodilo: Upošteva se podatek iz Elaborata vlak.
15 – vlagatelj bo izvedel protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak na skupni dolžini gozdnih vlak nad 500 m; 
12 – vlagatelj bo izvedel protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak na skupni dolžini gozdnih vlak od 300 do 500 m; 
9 – vlagatelj bo izvedel protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak na skupni dolžini gozdnih vlak od 200 do manj kot 300 m; 
6 – vlagatelj bo izvedel protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak na skupni dolžini gozdnih vlak manj kot 200 m.
IV. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
6. UREDITEV GOZDNIH PROMETNIC IZVEN OBMOČIJ NATURA 2000 (maksimalno število točk 20) 
Navodilo: Vlagatelj pridobi dodatne točke, če se gozdne prometnice urejajo izven območij Natura 2000. Če se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva večje število gozdnih prometnic, katerih pretežni del se nahaja izven območij Natura 2000. 
20 – polovica ali več dolžin gozdnih prometnic se ureja izven območja Natura 2000.
6.2. Merila za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak – sklop B
Maksimalno število točk
= 9 točk
Merila za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak
Maksimalno število točk
Dolžina gozdnih vlak, kjer se bo izvedlo protierozijsko vzdrževanje
3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
3
Število vključenih lastnikov gozdov
3
Skupaj
9
6.2.1 Točkovnik za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak – sklop B
1. DOLŽINA GOZDNIH VLAK, KJER SE BO IZVEDLO PROTIEROZIJSKO VZDRŽEVANJE (maksimalno število točk: 3) 
Navodilo: Upoštevajo se dolžine protierozijsko vzdrževanih gozdnih vlak, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. 
3 – vlagatelj bo izvedel protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak na skupni dolžini gozdnih vlak nad 500 m; 
2 – vlagatelj bo izvedel protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak na skupni dolžini gozdnih vlak od 200 do 500 m; 
1 – vlagatelj bo izvedel protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak na skupni dolžini gozdnih vlak manj kot 200 m.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3) 
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG) določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije gozda je razvidna iz elaborata vlak. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20).
3 – vlagatelj bo izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu; 
2 – vlagatelj bo izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja); 
1 – vlagatelj bo izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. ŠTEVILO VKLJUČENIH LASTNIKOV GOZDOV (maksimalno število točk 3) 
Navodilo: Upošteva se število lastnikov gozdov, po čigar parcelah se bo izvedlo protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak. Podatek je razviden iz elaborata vlak, katerega pripravi ZGS.
3 – protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak vključuje tri ali več lastnikov gozdnih parcel; 
2 – protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak vključuje dva lastnika gozdnih parcel; 
1 – protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak vključuje enega lastnika gozdnih parcel.
VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 25. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in 10. členu uredbe.
VIII. Vlaganje vlog in postopek za izplačilo sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis, obravnava vloge in postopek za dodelitev sredstev so določeni v 5., 6. in 7. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ter 38. členu uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s tretjim odstavkom 38. člena uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
a) Ureditev gozdnih cest in gozdnih vlak:
– ekonomski vidik naložbe: 40 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 20 odstotkov;
– proizvodnji (tehnološki) vidik naložbe: 20 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 20 odstotkov.
b) Protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak:
– dolžina gozdnih vlak, kjer se bo izvedlo protierozijsko vzdrževanje: 30 odstotkov;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 odstotkov;
– število vključenih lastnikov gozdov: 40 odstotkov.
IX. Finančne določbe: finančne določbe so določene v 11. členu uredbe, razen 3. točke drugega odstavka 11. člena uredbe.
X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Upravičenec mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje, ki so določeni v prvem in četrtem odstavku 22. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ter 9. členu uredbe.
2. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 21. členom uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ter 44. členom uredbe.
3. Odrek pravici do sredstev je določen v 46. členu uredbe.
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 8. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1) so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, objavljene na njihovi spletni strani.
XIII. Kontrolni sistem in upravne sankcije ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Sistem kontrole je določen v VIII. poglavju uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
2. Upravne sankcije so določene v 33. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in 48. členu uredbe.
3. Višja sila ali izjemne okoliščine so določene v 34. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti