Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

987. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
988. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
989. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

990. Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

Sklepi

991. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v San Sebastianu, v Kraljevini Španiji
992. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Batangasu, v Republiki Filipini
993. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Batangasu, v Republiki Filipini

MINISTRSTVA

994. Pravilnik o katalogu stroškov in njihovih vrednostih na enoto
995. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
1065. Pravilnik o tehničnih, prostorskih in kadrovskih pogojih za verifikacijo varovanih oddelkov pri izvajalcih institucionalnega varstva in postopku njihove verifikacije

USTAVNO SODIŠČE

996. Odločba o ugotovitvi, da 3., 6. in 8. točka 2. člena, prvi odstavek 5. člena, drugi in četrti odstavek 8. člena ter tretji odstavek 17. člena Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 niso v neskladju z Ustavo
997. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 184. člena in prve povedi četrtega odstavka 184. člena Družinskega zakonika

SODNI SVET

998. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

999. Pravilnik o licencah specialistov medicinske biokemije
1000. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1001. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu

OBČINE

Ajdovščina

1002. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023

Bovec

1003. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2023
1004. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora

Brezovica

1058. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini Brezovica
1059. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Brezovica

Celje

1060. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2023
1061. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2024 (1)
1062. Sklep o določitvi subvencionirane cene izvajanja dejavnosti programov počitniških kolonij za socialno in zdravstveno ogrožene otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje in dejavnosti programa poletne šole v naravi za osnovne šole z območja Mestne občine Celje za leto 2024

Cerknica

1005. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2023
1006. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Cerknica
1007. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1008. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

1009. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2023
1010. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Občine Črnomelj«
1011. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Črnomelj

Dobrova-Polhov Gradec

1012. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Polhograjska graščina

Kobarid

1013. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2023

Kostanjevica na Krki

1014. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023
1015. Sklep o spremembi Cenika za dobavo in oskrbo parkirišča za avtodome z oskrbo v Občini Kostanjevica na Krki

Kranj

1016. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 923/18 (ID 7337967)
1017. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1258/9 (ID 7369854)
1018. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1013/1 (ID 3618934) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1013/2 (ID 1938481)

Krško

1019. Zaključni račun proračuna Mestne občine Krško za leto 2023
1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (večstanovanjski objekt)
1021. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu Zavoda skupaj zmoremo
1022. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2024

Laško

1023. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2023
1024. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško
1025. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Laško

Loški Potok

1026. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2023
1027. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loški Potok
1028. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Loški Potok
1029. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 1. 4. 2024–31. 12. 2024 na območju Občine Loški Potok

Moravske Toplice

1030. Obvezna razlaga dela besedila sedme alineje četrtega odstavka 63. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice
1031. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP SV 1 – turistično naselje
1032. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Küčan
1033. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Piran

1063. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2023
1064. Sklep o sprejemu sprememb »Cenika pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož«

Postojna

1034. Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2023
1035. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2024
1036. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
1037. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Puconci

1038. Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2023

Radeče

1039. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2023
1040. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o. (UPB1)
1041. Odlok o načinu uporabe električnih polnilnic v Občini Radeče
1042. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 4. 2024
1043. Sklep o tehnično posodobljenem Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče (SD OPN 3)

Ribnica

1044. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2023
1045. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ribnica
1046. Sklep o razveljavitvi Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi komisije za spremljanje položaja romske skupnosti

Slovenj Gradec

1047. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023
1048. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 805/1, 805/4, 805/2 in 808/2 vse k.o. 849 – Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec (ID 3969)
1049. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v k.o. 851 Legen v Mestni občini Slovenj Gradec (ID: 3616)
1050. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 14.2)

Trebnje

1051. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2023

Velike Lašče

1052. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023
1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (OPN SD 2)
1054. Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk v Občini Velike Lašče
1055. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1056. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2024

Žalec

1057. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 2

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti