Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2024 z dne 19. 4. 2024

Kazalo

1064. Sklep o sprejemu sprememb »Cenika pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož«, stran 3039.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18, 86/23 in 4/24) ter 9. in 10. člena Odloka o pristanišču Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 17/09, Uradni list RS, št. 43/14 in 14/17) ter 9. in 10. člena Odloka o pristanišču Portorož (Uradne objave Primorskih novic št. 44/01, Uradni list RS, št. 14/17) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 17. aprila 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
S tem sklepom Občinski svet Občine Piran sprejme Spremembe »Cenika pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož« (Uradni list RS, št. 57/23).
2. 
V poglavju Cenika za pristanišče Portorož se:
– »točka I.2« v celoti črta,
– »točka II. 8« dopolni z besedilom kot novimi tarifnimi postavkami:
– po potniku, ki vstopa na plovilo (plovila, ki ne opravljajo redne linije)
6,74 €,
– po potniku, ki izstopa s plovila (plovila, ki ne opravljajo redne linije)
6,74 €.
3. 
V poglavju Cenika za pristanišče Piran se:
– v »točki I.1« obstoječe besedilo, ki se glasi: »Letna pristojbina za uporabnike priveza v namenskem krajevnem pristanišču (veliki in mali mandrač, srednji pomol) na osnovi sklenjene pogodbe« nadomesti z naslednjim besedilom:
»Letna pristojbina za uporabnike priveza v namenskem krajevnem pristanišču (veliki in mali mandrač, srednji pomol) in ribiškem delu pristanišča Piran na osnovi sklenjene letne pogodbe«
– »točka I.2« v celoti črta,
– »točka II.8« dopolni z besedilom kot novimi tarifnimi postavkami:
– po potniku, ki vstopa na plovilo (plovila, ki ne opravljajo redne linije)
6,74 €,
– po potniku, ki izstopa s plovila (plovila, ki ne opravljajo redne linije)
6,74 €.
4. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sprememba Cenika pristanišča Piran v točki I.2 velja od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 373-1/2023
Piran, dne 17. aprila 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24), gli articoli 9 e 10 del Decreto sul porto di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 17/09, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 43/14 e 14/17) e gli articoli 9 e 10 del Decreto sul porto di Portorose (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 44/01 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 14/17), nella 14ª seduta ordinaria il giorno 17 aprile 2024 ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Con la presente Delibera il Consiglio comunale del Comune di Pirano approva le modifiche al “Tariffario dei diritti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 57/23).
2. 
Nel capitolo del Tariffario concernente il Porto di Portorose:
– è interamente soppresso il “punto I.2”;
– il “punto II.8” è integrato con il testo che costituisce le nuove voci tariffarie:
– a passeggero, che sale sull'imbarcazione (imbarcazioni che non svolgono trasporti di linea regolari)
6,74 €
– a passeggero, che scende dall'imbarcazione (imbarcazioni che non svolgono trasporti di linea regolari)
6,74 €.
3. 
Nel capitolo del Tariffario per il Porto di Pirano:
– nel “punto I.1” il testo esistente che recita: “Canone di ormeggio per gli utenti nel porto locale di Pirano (grande e piccolo mandracchio, molo di mezzo) in base al contratto stipulato” è sostituito dal seguente testo:
“Canone annuale di ormeggio per gli utenti nel porto locale (mandracchio grande e piccolo, molo di mezzo) nonché nella parte del porto di Pirano dedicata ai pescatori in base al contratto stipulato”.
– è interamente soppresso il “punto I.2”;
– il “punto II.8” è integrato con il testo che costituisce le nuove voci tariffarie:
– a passeggero, che sale sull'imbarcazione (imbarcazioni che non svolgono trasporti di linea regolari)
6,74 €
– a passeggero, che scende dall'imbarcazione (imbarcazioni che non svolgono trasporti di linea regolari)
6,74 €.
4. 
La presente Delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La modifica del Tariffario Porto di Pirano nel punto I.2 entra in vigore il 1°gennaio 2024.
N. 373-1/2023
Pirano, 17 aprile 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti