Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024

Kazalo

1084. Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih, stran 3063.

  
Na podlagi četrte alineje četrtega odstavka 14.d člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP, 141/22 – ZNUNBZ, 18/23 – ZDU-1O in 84/23 – ZDOsk-1) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pooblastila zdravstvenih delavcev in drugih pooblaščenih oseb za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP).
2. člen 
(obdelava podatkov in določitev pooblaščenih oseb) 
(1) Obdelava podatkov vključuje vpogled, pridobivanje in uporabo povzetka podatkov o pacientu in zdravstvene dokumentacije pacienta v CRPP.
(2) Do obdelave podatkov v CRPP so upravičeni zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, določeni v skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene osebe) in pooblaščene osebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki obdelujejo podatke v CRPP v skladu s 4. členom tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene osebe ZZZS).
(3) Obdelava podatkov v okviru zdravstvene oskrbe iz 3. člena tega pravilnika je za pooblaščene osebe dovoljena, kadar je ta potrebna za zagotavljanje primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacienta v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, vključno z aktivnostmi zagotavljanja učinkovite komunikacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti s pacienti, njihovega naročanja in obveščanja.
(4) Vpogled v podatke izven zdravstvene oskrbe je za pooblaščene osebe in pooblaščene osebe ZZZS dovoljen za namene in v primerih, določenih v 4. členu tega pravilnika.
3. člen 
(obdelava podatkov v okviru zdravstvene oskrbe) 
(1) Pravico do obdelave povzetka podatkov o pacientih in do obdelave zdravstvene dokumentacije v skladu s pooblastili iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, imajo v okviru zdravstvene oskrbe zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki so glede na način izvajanja zdravstvene dejavnosti nosilci zdravstvenih timov ali jih nosilci zdravstvenih timov oziroma izvajalec zdravstvene dejavnosti, kjer zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec izvaja zdravstveno oskrbo, za to pooblastijo.
(2) Nosilci zdravstvenih timov v skladu s tem pravilnikom so lahko zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki izvajajo zdravstveno dejavnost pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, in opravljajo naslednje poklice, kot jih določa odredba, ki ureja seznam poklicev za zdravstveno dejavnost:
– zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, magister farmacije, magister farmacije specialist, specialist klinične psihologije, diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra, diplomirani babičar/babica, radiološki inženir, fizioterapevt, višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt, delovni terapevt, ustni higienik;
– logoped v zdravstveni dejavnosti, defektolog v zdravstveni dejavnosti, psiholog v zdravstveni dejavnosti, dietetik v zdravstveni dejavnosti in kineziolog v zdravstveni dejavnosti.
(3) Pooblaščenim osebam se obdelava podatkov v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena v obsegu iz Priloge tega pravilnika za pacienta omogoči, če je podana vsaj ena od naslednjih okoliščin:
1. pooblaščena oseba je izbrani osebni zdravnik ali zobozdravnik ali član njegovega tima, ki ga pacient določi z izjavo pacienta o izbiri osebnega zdravnika, pri čemer je ta okoliščina podana do prenehanja veljavnosti izjave o izbiri;
2. pooblaščena oseba je nosilec ali član zdravstvenega tima pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki načrtuje ali izvaja zdravstveno storitev za pacienta, ki se izvaja v okviru napotne listine, kar vključuje tudi urejanje čakalnih seznamov, pripravo zdravstvene dokumentacije, povezane z zdravstveno obravnavo, izvajanje storitev na daljavo ali na terenu, vključno z nujno medicinsko pomočjo, ter farmacevtsko svetovanje in usklajevanje terapije pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, pri čemer je ta okoliščina podana do 45 dni po prenehanju veljavnosti napotne listine, na podlagi katere se izvaja zdravstvena storitev;
3. pooblaščena oseba je nosilec ali član zdravstvenega tima, ki načrtuje ali izvaja zdravstveno obravnavo pacienta, pri čemer se šteje, da je okoliščina podana 45 dni od podaje izjave o izvajanju zdravstvene obravnave, pooblaščena oseba pa lahko ob podaji izjave predvidi trajanje zdravstvene obravnave in s tem veljavnost izjave do 180 dni;
4. Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) je pooblaščeno osebo imenoval za zdravnika ali zobozdravnika šole ali zdravnika ali zobozdravnika za preventivno zdravstveno varstvo študentov za oddelek/razred/letnik vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerega je vključen pacient, ali pa je pooblaščena oseba član zdravstvenega tima zdravnika ali zobozdravnika iz te alineje;
5. pooblaščena oseba je izvajalec patronažnega varstva, pooblaščen za izvajanje patronažnega varstva v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja na določenem območju, pacient pa biva na tem območju;
6. pooblaščena oseba obravnava pacienta v okviru izvajanje nujne medicinske pomoči ali za pacienta izvaja aktivnosti dispečerske službe zdravstva ali nujnih reševalnih prevozov, pri čemer se dostopi lahko izvajajo še sedem dni po zaključeni obravnavi;
7. pooblaščeni osebi izvajalec zdravstvene dejavnosti podeli pooblastilo za nadomeščanje pooblaščene osebe, za katero so izpolnjene okoliščine iz 1. do 5. točke tega odstavka, pri čemer lahko pooblastilo za nadomeščanje podeli tudi pooblaščeni osebi pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, dostopi na podlagi te okoliščine pa se prenehajo izvajati z dnem prenehanja veljavnosti pooblastila za nadomeščanje.
(4) Kvalifikacije, poklic in zaposlitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ter iz tega izhajajoča okoliščina nosilstva tima iz prejšnjega odstavka in pooblastila izvajalcev iz prvega odstavka tega člena so določeni v zbirki NIJZ 16 iz Priloge 1 ali v zbirkah iz Priloge 2 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP, 141/22 – ZNUNBZ, 18/23 – ZDU-1O in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljnjem besedilu: ZZPPZ).
(5) Okoliščine iz tretjega odstavka tega člena zabeleži pacient sam prek informacijskih rešitev za paciente v sistemu eZdravja ali jo predhodno zabeležijo ali ob obdelavi podajo izvajalci zdravstvene dejavnosti.
(6) Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci imajo ne glede na tretji odstavek tega člena pravico vpogleda v vso zdravstveno dokumentacijo pacienta v primeru življenjske ogroženosti pacienta, ko:
– je pacient neposredno življenjsko ogrožen oziroma bi pri njem glede na zdravstveno stanje v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti,
– pacient ni sposoben izraziti svoje privolitve ali zavrnitve glede dostopa do vse zdravstvene dokumentacije,
– je dostop do vse zdravstvene dokumentacije nujen za sprejetje odločitve v konkretni zdravstveni obravnavi oziroma za izvajanje zdravstvene storitve.
(7) Ne glede na obstoj okoliščin iz tretjega odstavka tega člena in ne glede na morebitni obstoj prepovedi dostopa lahko zdravstveno dokumentacijo obdeluje pooblaščena oseba, ki je to zdravstveno dokumentacijo izdelala oziroma avtorizirala, ko do zdravstvene dokumentacije dostopa na podlagi opravljanja zdravstvene dejavnosti pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, v okviru katerega je zdravstvena dokumentacija nastala.
(8) Ne glede na Prilogo tega pravilnika lahko do zdravstvene dokumentacije, ki je nastala v okviru zdravstvene obravnave na podlagi napotne listine ali naročilnice za zdravstveno storitev, dostopa pooblaščena oseba, ki je izdala napotno listino ali naročilnico.
4. člen 
(obdelava izven zdravstvene oskrbe) 
(1) Dostop do povzetka podatkov o pacientih in zdravstvene dokumentacije je izven zdravstvene oskrbe dovoljen v primerih:
– izvajanja dejavnosti mrliško pregledne službe, pri čemer je način pridobitve pravice dostopa in obsega pooblastil določen v Prilogi tega pravilnika,
– izvajanja dejavnosti sodne medicine, pri čemer je način pridobitve pravice dostopa in obsega pooblastil določen v Prilogi tega pravilnika,
– dostopa pooblaščenih oseb ZZZS v okviru odločanja o pravicah, pri čemer se dostop pridobi na podlagi izjave pooblaščene osebe ZZZS o tem, da se za pacienta odloča o njegovih pravicah in je zato potreben vpogled v zdravstveno dokumentacijo,
– dostopa pooblaščenih oseb do zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki se vodijo na podlagi ZZPPZ, in za katere je na podlagi tega zakona dovoljeno pridobivanje podatkov iz CRPP, pri čemer se dostop dodeli na podlagi podatka o vključenosti pacienta v zbirko podatkov in izjave pooblaščene osebe o potrebi po dostopu do zdravstvene dokumentacije,
– omogočanja uresničevanja pravic pacienta glede dostopa do njegove zdravstvene dokumentacije pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki na pacientovo zahtevo in v imenu upravljavca CRPP za pacienta pridobijo in mu posredujejo njegovo zdravstveno dokumentacijo.
(2) Pooblastilo za vpogled, pridobivanje in uporabo posamezne zdravstvene dokumentacije pacienta, pridobljeno v skladu s prejšnjim odstavkom, preneha veljati:
– najpozneje 30 dni po podaji izjave o odločanju o pacientovih pravicah iz tretje alineje prejšnjega odstavka;
– ob izključitvi pacienta iz zbirke podatkov, za katero je dovoljeno pridobivanje podatkov iz CRPP iz četrte alineje prejšnjega odstavka;
– po pridobitvi in posredovanju zdravstvene dokumentacije pacientu na podlagi zahteve iz pete alineje prejšnjega odstavka.
(3) Informacijo o dani izjavi iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena v CRPP zabeleži izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma druga pravna oseba, ki obdeluje podatke v skladu s tretjo in četrto alinejo prvega odstavka tega člena, pred začetkom obdelave. V primeru pridobitve zahteve pacienta iz pete alineje prvega odstavka tega člena v pisni obliki se ta hrani v zdravstveni dokumentaciji pacienta.
5. člen 
(obveznosti izvajalcev) 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti najpozneje v treh delovnih dneh po nastanku spremembe sporočijo vsako spremembo, ki vpliva na presojo okoliščin za dostop do zdravstvene dokumentacije v CRPP, in sicer:
– v ON-LINE sistem ZZZS spremembe opredelitve pacientov glede izbranega zdravnika;
– v sistem eZdravja podatke o obstoječih zdravstvenih timih pri izvajalcih, nosilcih in članih zdravstvenih timov in njihovih pooblastilih znotraj zdravstvenega tima in o pooblaščenih zdravstvenih timih za čakalne sezname na ravni izvajalca ali na ravni vrste zdravstvene storitve, informacijo o prejemu napotnih listin v papirni obliki;
– v zbirko NIJZ 16 iz Priloge 1 ZZPPZ podatke o zaposlitvi zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, o prenehanju zaposlitve in o vrstah zdravstvene dejavnosti, v kateri je zaposlen posamezni zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec;
– NIJZ v skladu s pravilnikom, ki ureja preventivno zdravstveno varstvo, podatke o področjih, ki jih pokriva posamezni izvajalec patronažnega varstva, in morebitne spremembe, ki bi lahko vplivale na imenovanje zdravnikov in zobozdravnikov iz 4. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(prehodne določbe) 
(1) NIJZ najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega pravilnika pripravi metodološka navodila in vzpostavi informacijsko podporo za zagotavljanje podatkov:
– o zdravstvenih timih, članih zdravstvenih timov in članih timov, pooblaščenih za čakalne sezname,
– o pooblastilih za nadomeščanje pooblaščenih oseb,
– o območjih izvajalcev patronažnega varstva.
(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti najpozneje v 45 dneh po vzpostavitvi informacijske podpore iz prejšnjega odstavka zagotovijo vpis podatkov o zdravstvenih timih, članih zdravstvenega tima in njihovih pooblastilih.
(3) NIJZ najpozneje do začetka uporabe tega pravilnika vzpostavi sistem in navodila za postopek podaje:
1. izjave pacienta o dovoljenju vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, nastalo v vseh vrstah zdravstvene dejavnosti,
2. izjave pooblaščene osebe o izvajanju zdravstvene storitve za določenega pacienta iz 3. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika,
3. informacije o izvajanju dejavnosti nujne medicinske pomoči, dispečerske službe zdravstva ali nujnih reševalnih prevozov iz 6. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika,
4. izjave o izvajanju vpogleda v primeru življenjske ogroženosti pacienta iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika,
5. izjave o omogočanju pravice pacienta do dostopa do njegove zdravstvene dokumentacije na njegovo zahtevo za primere iz pete alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika in
6. izjave o pridobitvi pisne izjave pacienta za dostope v dejavnosti medicine dela, prometa in športa v skladu s Prilogo tega pravilnika.
(4) NIJZ najpozneje do začetka uporabe tega pravilnika vzpostavi sistem omejevanja dostopa podatkov v CRPP v skladu s tem pravilnikom.
(5) Do vzpostavitve elektronske izdaje vseh napotnih listin, ki se uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zavarovanje, informacijo o obstoju napotne listine v sistem eZdravja za presojo obstoja okoliščin iz 2. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika zapisuje izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki mu je pacient napotno listino predložil.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih (Uradni list RS, št. 51/16 in 95/21), ki pa se uporablja do 31. avgusta 2024.
8. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2024.
Št. 0070-263/2022
Ljubljana, dne 19. aprila 2024
EVA 2022-2711-0131
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti