Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024

Kazalo

1191. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, stran 3274.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 7. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 41/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev) 
(1) Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) se ustanovi kot javni zavod in je pravna oseba javnega prava.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime inštituta je: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
(2) Skrajšano ime inštituta je: IRSSV.
(3) Sedež inštituta je na Tržaški cesti 2 v Ljubljani.
II. DEJAVNOST INŠTITUTA 
3. člen 
(dejavnost inštituta) 
(1) Inštitut za izvajanje javne službe opravlja razvojno in raziskovalno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo in druge dejavnosti v okviru raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, za katero je inštitut ustanovljen.
(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08 in 27/24) razvršča v:
J 58.110 
Izdajanje knjig
J 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 
Drugo založništvo
J 62.030 
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 
Obratovanje spletnih portalov
J 63.990 
Drugo informiranje
M 70.210 
Dejavnost stikov z javnostjo
M 72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 88.109 
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.990 
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.
(3) Inštitut opravlja javno službo na podlagi letnega programa dela in razvoja inštituta (v nadaljnjem besedilu: program dela) v skladu s predpisi in strateškimi dokumenti s področja socialnega varstva, osebne asistence, dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije, dolgožive družbe, socialnega vključevanja invalidov oziroma s področja varstva in blaginje invalidov, otrok, mladine, družine in starejših.
(4) Inštitut za namen izvajanja dejavnosti iz tega člena sodeluje z raziskovalnimi in drugimi organizacijami na področju socialnega varstva in neposredno z izvajalci.
III. ORGANIZIRANOST IN ORGANI INŠTITUTA 
4. člen 
(organizacija inštituta) 
(1) Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena se na inštitutu oblikujejo oddelki oziroma druge organizacijske enote.
(2) Podrobnejša organizacija dela in način izvajanja dejavnosti inštituta se določita s statutom in drugimi splošnimi akti.
5. člen 
(organi inštituta) 
Organi inštituta so:
– svet inštituta,
– direktor inštituta (v nadaljnjem besedilu: direktor),
– strokovni svet inštituta (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
6. člen 
(svet inštituta) 
(1) Organ upravljanja inštituta je svet inštituta.
(2) Svet inštituta ima sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: štirje člani,
– zainteresirane javnosti: dva člana,
– delavcev inštituta: en član.
(3) Člani sveta inštituta so imenovani ali izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
(4) Svet inštituta se konstituira na prvi seji po imenovanju oziroma izvolitvi več kot polovice članov sveta. Z dnem konstitutivne seje člani sveta nastopijo mandat. Konstitutivno sejo skliče in do imenovanja predsednika sveta vodi direktor.
(5) Svet inštituta med svojimi člani z večino glasov izvoli predsednika sveta in njegovega namestnika.
(6) Način dela sveta inštituta se določi s poslovnikom o delu sveta inštituta.
7. člen 
(imenovanje predstavnikov ustanovitelja) 
(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje vlada, in sicer tri na predlog ministra, pristojnega za socialno varstvo, in enega člana na predlog ministra, pristojnega za dolgotrajno oskrbo, na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, oziroma ministrstva, pristojnega za dolgotrajno oskrbo.
(2) Kandidat za predstavnika ustanovitelja v svetu inštituta je lahko član v največ dveh organih nadzora oziroma upravljanja pravnih oseb. Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat ne more biti oseba, ki je poklicna funkcionarka oziroma poklicni funkcionar. Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, in merila za izbiro se določijo v javnem pozivu.
8. člen 
(imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti) 
(1) Predstavnike zainteresirane javnosti imenuje strokovni svet na podlagi javnega poziva.
(2) Način imenovanja članov sveta inštituta iz vrst zainteresirane javnosti se podrobneje določi v statutu.
9. člen 
(volitve predstavnikov delavcev inštituta) 
(1) Predstavnika delavcev inštituta izvolijo delavci na zboru zaposlenih z večino glasov. Inštitut izvede volitve člana sveta inštituta, predstavnika delavcev, najpozneje v 30 dneh pred potekom mandata sedanjih članov sveta inštituta.
(2) Predstavnik delavcev ne sme biti direktor.
(3) Način imenovanja člana predstavnika delavcev inštituta se podrobneje določi v statutu.
10. člen 
(odgovornost članov sveta inštituta) 
Član sveta inštituta svoje naloge opravlja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za odgovornost člana sveta inštituta se uporabljajo splošna pravila o kazenski in civilni odgovornosti. Pred imenovanjem v svet inštituta kandidat, ki je predstavnik ustanovitelja, podpiše izjavo o seznanitvi z navedeno odgovornostjo.
11. člen 
(pristojnosti sveta inštituta) 
(1) Svet inštituta ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema statut s soglasjem ustanovitelja, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter druge splošne akte inštituta, za katere ta sklep določa, da jih sprejme svet;
2. sprejema program dela in poročilo o njegovem izvrševanju;
3. sprejema finančni in kadrovski načrt ter letno poročilo z izkazi;
4. obravnava pobude strokovnega sveta;
5. imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovitelja;
6. izvaja nadzor nad delom direktorja in poslovanjem inštituta;
7. voli in odpokliče predsednika sveta inštituta;
8. imenuje in razrešuje delovna telesa sveta;
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti inštituta;
10. daje ustanovitelju in direktorju inštituta predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
11. opravlja druge z zakonom in s tem sklepom določene naloge.
(2) Svet inštituta mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za socialno varstvo, k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, programu dela, finančnemu načrtu, kadrovskemu načrtu in letnemu poročilu inštituta.
(3) Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta inštituta se v skladu z zakonom, tem sklepom in drugimi predpisi določijo v statutu.
12. člen 
(razrešitev članov sveta inštituta) 
(1) Član sveta inštituta je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– iz katerega koli razloga ne more opravljati svojih dolžnosti člana sveta inštituta,
– se neopravičeno ne udeleži sej sveta inštituta zadnjih šest mesecev,
– ne opravlja svojih nalog,
– ne zastopa interesov, za predstavljanje katerih je bil imenovan oziroma obstaja možnost konflikta med zasebnim interesom člana sveta inštituta in interesi inštituta,
– začne opravljati funkcijo ali delo, ki je nezdružljivo s članstvom v svetu inštituta,
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje za člana sveta inštituta,
– ne ravna v skladu s predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve je nadomestni član sveta inštituta imenovan oziroma izvoljen za čas do izteka mandata sveta inštituta po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
13. člen 
(direktor) 
(1) Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
(2) Direktor vodi tudi strokovno delo inštituta. Direktor predstavlja in zastopa inštitut ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela inštituta.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu inštituta in ustanovitelju.
(4) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Direktor odgovarja inštitutu za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen 
(pristojnosti direktorja) 
Direktor ima naslednje pristojnosti:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela inštituta in za izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti inštituta;
2. izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet inštituta;
3. svetu inštituta predlaga v sprejetje program dela in finančni načrt inštituta;
4. svetu inštituta predlaga v sprejetje letno poročilo o delu inštituta;
5. svetu inštituta polletno poroča o finančnem poslovanju in delu inštituta ter predlaga zaključni račun inštituta;
6. sprejema splošne akte inštituta, za katere ni s tem sklepom oziroma statutom določeno, da jih sprejema svet inštituta;
7. sklepa delovna razmerja, odloča o vprašanjih s področja delovnih razmerij zaposlenih na inštitutu, o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih;
8. pripravi predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki za svet inštituta;
9. obravnava mnenja in predloge strokovnega sveta;
10. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
11. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem sklepom in statutom.
15. člen 
(postopek in pogoji za imenovanje direktorja) 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet inštituta s soglasjem ustanovitelja. Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa.
(2) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(3) Za direktorja je imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo družboslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– ima višjo raven znanja (B2) vsaj enega svetovnega jezika;
– ima organizacijska in upravljavska znanja;
– predloži razvojni program dela inštituta s smernicami za njegovo uresničitev.
16. člen 
(strokovni svet) 
(1) Strokovni svet je strokovni organ inštituta.
(2) Strokovni svet sestavlja pet članov, in sicer:
– dve vodji oddelka ali drugih organizacijskih enot,
– trije predstavniki delavcev, ki jih izvolijo delavci inštituta.
(3) Mandat članov strokovnega sveta traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani.
(4) Član strokovnega sveta ne more biti hkrati član sveta inštituta.
(5) Način oblikovanja in podrobnejše naloge strokovnega sveta se določijo v statutu.
17. člen 
(pristojnosti strokovnega sveta) 
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta;
2. obravnava in daje mnenje k programu dela in finančnemu načrtu inštituta;
3. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov;
4. obravnava in daje mnenje k načrtu izobraževanja delavcev inštituta ter k poročilu o izvedbi in učinkih izobraževanja in usposabljanja;
5. izvede postopek imenovanja predstavnikov zainteresirane javnosti;
6. svetu inštituta daje mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta;
7. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za strokovni razvoj dejavnosti inštituta;
8. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom.
IV. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELO 
18. člen 
(stvarno premoženje) 
Premoženje, ki ga upravlja inštitut, je v lasti ustanovitelja. Inštitut s stvarnim premoženjem, ki ga ima v uporabi oziroma v upravljanju, ravna s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države.
19. člen 
(sredstva za delo) 
(1) Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javne službe,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov.
(2) Inštitut posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
20. člen 
(poraba presežka prihodkov nad odhodki in kritje presežka odhodkov nad prihodki) 
(1) O porabi presežka prihodkov nad odhodki oziroma načinu poravnave presežka odhodkov nad prihodki na predlog sveta inštituta odloča ustanovitelj.
(2) Način kritja presežka odhodkov nad prihodki oziroma porabe presežka prihodkov nad odhodki inštitut določi v svojem letnem finančnem načrtu.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki inštitut nameni izključno za izvajanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST INŠTITUTA IN USTANOVITELJA 
21. člen 
(pravice, obveznosti in odgovornost inštituta v pravnem prometu) 
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
22. člen 
(odgovornost ustanovitelja za obveznosti inštituta) 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti inštituta, ki nastanejo iz naslova dejavnosti javne službe.
VI. PREHODNI DOLOČBI 
23. člen 
(uskladitev statuta) 
Svet inštituta uskladi statut inštituta s tem sklepom najpozneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
24. člen 
(tekoči mandati organov inštituta) 
(1) Mandat direktorja se nadaljuje do njegovega izteka.
(2) Mandat članov upravnega odbora preneha s konstituiranjem novega sveta inštituta, v katerega so imenovani člani sveta inštituta v skladu s tem sklepom. Člani novega sveta inštituta so imenovani oziroma izvoljeni v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
(3) Člani strokovnega sveta so imenovani oziroma izvoljeni v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
VII. KONČNI DOLOČBI 
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (št. 022-03/96-24/1-8 z dne 30. avgusta 1996, št. 551-00/98-6 z dne 11. maja 2000, št. 551-00/2001-5 z dne 3. junija 2004, št. 01403-10/2008/5 z dne 6. maja 2008, št. 01403-7/2014/6 z dne 25. marca 2014 in št. 01403-43/2014/5 z dne 11. novembra 2014).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-100/2024
Ljubljana, dne 24. aprila 2024
EVA 2023-2611-0074
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti