Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024

Kazalo

1066. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), stran 3045.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2024.
Št. 003-02-1/2024-75
Ljubljana, dne 25. aprila 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS-J) 
1. člen
V Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21 in 136/23 – ZIUZDS) se besedilo 46. člena spremeni tako, da se glasi:
»V času stavke mora biti zdravnik na svojem delovnem mestu in izvajati zdravniško službo na način, ki ne ogroža zdravja ljudi ali premoženja ali povzroča škodljivih nepopravljivih posledic ter omogoča nadaljevanje dela po zaključeni stavki, tako da opravlja naslednje zdravstvene storitve (minimum delovnega procesa):
1. triažne preglede na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti za namen opredelitve zdravstvenega stanja iz 3. do 12. točke tega odstavka, vključno z naročanjem na triažni pregled,
2. izpolnitev in izdajo obrazcev, izdajo listin in zdravniških potrdil v zadevah, ko bi zaradi opustitve njegove izdaje bilo ogroženo zdravje ljudi ali premoženje ali povzročene škodljive nepopravljive posledice (npr. izdaja predloga za odločanje o začasni zadržanosti od dela, izdaja potrdila o začasni zadržanosti od dela, izpolnitev zdravstvenega dela obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu),
3. nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ter nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve,
4. zdravstvene storitve v okviru napotitve stopnje nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,
5. zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti, za osebe, starejše od 65 let, za invalide in druge ogrožene skupine (npr. osebe s posebnimi potrebami, osebe, vključene v paliativno obravnavo, vojni veterani, žrtve vojnega nasilja, osebe z duševno motnjo, ki jim je odvzeta ali omejena svoboda gibanja, oskrbovanci v socialno varstvenih zavodih),
6. zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom,
7. zdravstvene storitve v zvezi z ugotavljanjem ali zdravljenjem malignega obolenja, vključno z izvajanjem presejalnih programov,
8. zdravstvene storitve za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni,
9. zdravstvene storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega in drugih socialnih zavarovanj in drugih upravičenj, ki izhajajo iz varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
10. zdravstvene storitve za zdravljenje kroničnih bolezni, kadar bi njegova opustitev lahko povzročila resno zdravstveno škodo,
11. zdravstvene storitve, vezane na pravico do zdravljenja v tujini na podlagi predpisov, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje,
12. druge zdravstvene storitve, potrebne za to, da se prepreči resna zdravstvena škoda.
Zdravstvene storitve iz prejšnjega odstavka vključujejo tudi:
– naročanje na zdravstvene storitve v primeru naročanja v naročilno knjigo ali čakalni seznam,
– predpisovanje zdravil, živil za posebne zdravstvene namene in medicinskih pripomočkov,
– izdajo strokovnega mnenja oziroma izvida po opravljeni zdravstveni storitvi (npr. odpustnica po končanem zdravljenju).
Organizacijo in vodenje dela zdravniške službe v času stavke na ravni javnega zdravstvenega zavoda zagotovi direktor javnega zdravstvenega zavoda, organizacijo in vodenje dela zdravniške službe v času stavke v okviru posamezne vrste zdravstvene dejavnosti pa odgovorni nosilec za to vrsto zdravstvene dejavnosti. Ne glede na prejšnji stavek mora sindikat, ki vodi stavkovne aktivnosti, skupaj z odgovorno osebo določiti ukrepe, s katerimi se v največji meri preprečujejo škodljive posledice stavke in zagotavljajo zdravstvene storitve v obsegu, kot ga določa ta člen.«.
2. člen 
Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen 
Z globo od 600 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravstveni zavod, druga pravna oseba s koncesijo, gospodarska družba in zasebna ordinacija, ki ne zagotovi organizacije in vodenja dela zdravniške službe v času stavke v skladu s tretjim odstavkom 46. člena tega zakona.
Z globo od 250 do 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.«.
3. člen 
V 81. členu se za 8. točko doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a če v času stavke ne opravlja zdravstvenih storitev iz prvega odstavka 46. člena tega zakona;«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Ne glede na drugi odstavek 52. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1) zdravstveni delavci bolnikom v času stavke zagotavljajo zdravstvene storitve v skladu z minimumom delovnega procesa, kot to določa zakon, ki ureja zdravniško službo.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– drugi odstavek 44. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23),
– Odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke (Uradni list RS, št. 17/24).
6. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/24-16/21
Ljubljana, dne 17. aprila 2024
EPA 1412-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti