Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2024 z dne 26. 4. 2024

Kazalo

1162. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vipava, stran 3201.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 – skl. US, 121/22 – ZUOKPOE, 160/22 – skl. US, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 15. redni seji dne 18. 4. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vipava 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 53/19) se spremeni 17. točka prvega odstavka 4. člena (uporabljeni izrazi v odloku) po oznako (2) tako, da se glasi:
»17. Center za ravnanje z odpadki Ajdovščina (v nadaljevanju: CERO Ajdovščina) je manjši tehnološki kompleks izvajanja dejavnosti ravnanja z odpadki lociran na ajdovskem polju nekaj sto metrov pod vasjo Dolga Poljana in je v upravljanju Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina. Sestavni deli kompleksa CERO Ajdovščina so: (1) zbirni center za komunalne odpadke, ki vključuje tudi obrat za pripravo ločenih/presortiranih frakcij za njihovo odpremo ter pretovorno postajo za transfer mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana; (2) zaprto odlagališče (izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča je obvezno glede na veljavne Uredbe ter dikcije pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja); (3) zbirni center za določene vrste nekomunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju občin Ajdovščina in Vipava; (4) kompostarna, ki je namenjena obdelavi raznih vrst biorazgradljivih odpadkov, predvsem tistih iz gospodinjstev; (5) sortirnica suhih frakcij komunalnih odpadkov s tehnologijo za proizvodnjo alternativnega goriva; (6) obrat za predelavo mineralnih frakcij gradbenih odpadkov. CERO Ajdovščina v svoji sestavi nima obratov za mehansko in biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov kot tudi ne aktivnih odlagalnih polj za odlaganje preostanka po obdelavi.«
2. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 53/19) se spremeni drugi odstavek 42. člena (izračun cen) tako, da se glasi:
»(2) Podlaga za obračun storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je:
– za gospodinjstva: vnaprej določena predračunska količina zbranih odpadkov na osebo na mesec na način iz prvega odstavka tega člena,
– za uporabnike počitniških objektov ter občasno naseljenih oziroma uporabljenih objektov: vnaprej določena količina zbranih odpadkov za eno osebo na način iz prvega odstavka tega člena,
– za lastnike stavb in stanovanj, v katerih ni prijavljenih stanovalcev, se za količino opravljenih storitev obvezne javne službe ravnanja z odpadki upošteva ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza, ki je enkrat mesečno,
– za sobodajalce – imetnike turističnih sob in apartmajev: število nočitev po dejanski zasedenosti ležišč.«
3. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 53/19) se spremeni 45. člen (pravne osebe) – naziv člena in prvi in drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen 
(pravne osebe in drugi pravni subjekti) 
(1) Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe in druge pravne subjekte so izražene v evrih na kilogram in so enake kot za gospodinjstva.
(2) Količine storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, izvajalce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in druge pravne subjekte, se opredeli na naslednji način:
– za povzročitelje, ki ustvarijo večjo količino komunalnih odpadkov oziroma razpolagajo s samostojnimi poslovnimi objekti in so zato dolžni imeti lastne zabojnike za odpadke: s sklenitvijo pogodbe med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem javne službe, ki jo skleneta na podlagi podane prijave ravnanja z odpadki v dejavnosti;
– za povzročitelje, ki ustvarjajo manjše količine odpadkov in oddajajo odpadke v zbiralnice (ekološke otoke): na podlagi podane prijave ravnanja z odpadki v dejavnosti;
pri čemer normative za obračun količine storitev določi izvajalec javne službe v Tehničnih pravilih.
(3) Pogodba mora biti sklenjena oziroma prijava ravnanja z odpadki v dejavnosti podana pred pričetkom opravljanja dejavnosti.
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov iz drugega odstavka ne poda prijave ravnanja z odpadki v dejavnosti, izvajalec javne službe obračuna količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe.«
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-7/2019-10
Vipava, dne 18. aprila 2024
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti