Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

771. Sklep o imenovanju generalne državne tožilke

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

814. Uredba za izvajanje začasnega ukrepa poroštev za kredite gospodarskih subjektov po Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev
815. Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije
816. Uredba o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih ter dodelitvi brezplačnih emisijskih kuponov za naprave in operatorje zrakoplova
817. Uredba o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije
818. Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti
819. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Sklepi

820. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2024

MINISTRSTVA

772. Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine
773. Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
774. Odločba o prenehanju ustanove »Ustanova – Fundacija ILIRIKA«

SODNI SVET

775. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
776. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

777. Sprememba Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
778. Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme plina za geografska območja Občine Divača, Občine Ilirska Bistrica in Občine Postojna
779. Poročilo o gibanju plač za januar 2024
780. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2024

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

781. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024
782. Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste (KPP)

OBČINE

Cerkno

783. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2024
784. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno

Dol pri Ljubljani

785. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JEDRO NASELJA DOL PRI LJUBLJANI

Dravograd

786. Sklep o določitvi novih urejenih parkirišč oziroma novih območij kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila (modra cona) na območju Občine Dravograd

Ilirska Bistrica

787. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ilirska Bistrica

Kočevje

788. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2023
789. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2024 št. 1
790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje
792. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje

Ljubljana

793. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
794. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)
795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Metlika

796. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika
808. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Metlika
809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike
811. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

Mežica

797. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2024

Miren-Kostanjevica

798. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
799. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Miren - Kostanjevica
800. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu
801. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (uskladitev z rebalansom št. 1 proračuna za leto 2024)

Radovljica

812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica

Slovenske Konjice

813. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Šentjur

802. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentjur
803. Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti na pokopališčih Dramlje, Ponikva, Planina pri Sevnici, Šentvid pri Planini, Kalobje, Slivnica pri Celju, Žusem in Prevorje
804. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
805. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šentjur

Škocjan

806. Sklep o razglasitvi javnega dobra

Železniki

807. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Železniki

POPRAVKI

821. Popravek Revalorizacije denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti