Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

Ob-1871/24, Stran 785
Na 17. korespondenčni seji Sveta šole Gimnazije Kranj, ki je bila 22. 3. 2024, je svet zavoda soglasno sprejel odločitev o prostem delovnem mestu
ravnatelja 
Na podlagi tega sklepa objavljamo spodnji razpis.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice šole. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2024.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik, višji svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer mandat preneha po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju z opisom dosedanjih delovnih izkušenj – izpis obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da kandidat/-ka ni bil/-a obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja/-ice,
– kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Svet zavoda lahko od kandidata/-ke naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Vloge bomo presojali na osnovi prejete dokumentacije, kandidate bomo povabili tudi na osebno predstavitev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – ne odpiraj«. Upoštevane bodo prijave, ki bodo v roku prispele na naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka. Prijave v elektronski obliki ne bodo upoštevane.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti