Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

800. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu, stran 2078.

  
Na podlagi prvega odstavka 129. in tretjega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 21. 3. 2024 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu (Uradni list RS, št. 108/20 in 42/23, v nadaljnjem besedilu: sdOPPN).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se s sdOPPN ne spreminja.
S sdOPPN se uvedejo naslednje spremembe:
– dopustitev gradnje dvojčkov in razdelitev na po dve gradbeni parceli stavb v prostorskih enotah 4 in 10,
– sprememba najmanjših odmikov na 3 m med prostorskima enotama 3 in 4 ter med 4 in 5,
– sprememba najmanjšega odmika na 3 m na zahodnem delu prostorske enote 10,
– na gradbenih parcelah stavb št. 4 in 10 se dopusti tudi možnost gradnje po dveh dvojčkov z lastnim vhodom iz pritličja,
– določitev dodatne gradbene parcele št. 18 na parc. št. 2226/2.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi določil Občinskega prostorskega načrta, strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine sdOPPN, skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave sdOPPN se izvede v skladu z določili 129. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21).
5. člen 
(roki za pripravo OPN in posameznih faz postopka) 
Priprava sdOPPN vsebuje naslednje faze in roke:
– priprava osnutka sdOPPN, 21 dni,
– objava osnutka sdOPPN v PIS, 7 dni,
– pridobitev mnenj NUP, 30 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sdOPPN, 21 dni,
– objava v dopolnjenega osnutka sdOPPN v PIS, 7 dni,
– javna obravnava, 30 dni,
– priprava stališče do pripomb, 14 dni,
– sklep o potrditvi stališča, 7 dni,
– priprava predloga sdOPPN, 14 dni,
– objava predloga sdOPPN v PIS, 7 dni,
– sprejem sdOPPN, 30 dni,
– objava v sdOPPN PIS, 7 dni.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica;
– Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
– Elektro Primorska d. d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;
– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se vključi v pripravo osnutka sdOPPN z objavo osnutka sdOPPN v PIS in tako, da se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev v času objave.
Dopolnjen osnutek sdOPPN se objavi v PIS. Javnost se seznani s krajem in časom javne objave, spletnim naslovom, na katerem je objavljen dopolnjen osnutek sdOPPN, ter z načinom dajanja pripomb. V času objave občina zagotovi tudi javno obravnavo gradiv.
8. člen 
(strokovne podlage ter obveznosti) 
Uporabijo se podatki in strokovne podlage, ki so se izdelale ob pripravi osnovnega občinskega podrobnega prostorskega načrta.
9. člen 
(okoljska presoja) 
Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0102/2024-2 z dne 20. 3. 2023 se celovita presoja vplivov na okolje ne bo izvedla.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-0001/2023-3
Miren, dne 22. marca 2024
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti