Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

Št. 478-12/2024 Ob-1858/24, Stran 789
Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za leto 2024 (MUV št. 27/2023), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart, na seji dne 14. 12. 2023 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Lenart: nezazidana stavbna zemljišča, parc. št. 201/9 (ID 7387755), površina zemljišča 2273 m2, parc. št. 191/3 (ID 2111525) v površini 228 m2, parc. št. 192 (ID 99222) v površini 227 m2, parc. št. 190/3 (ID 1848677) v površini 833 m2, parc. št. 193 (ID 1641479) v izmeri 69 m2 in 200/5 (ID 7387751) v izmeri 209 m2, vse k.o. 532 Lenart v Slov. goricah. Skupna površina znaša 3839 m2. Zemljišča se prodajajo kot celota.
Izklicna skupna cena nepremičnin, ki se prodajajoje 190.000,00 eur in ne vsebuje 22 % ddv.
V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih nepremičnin:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 – Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Lenart, 8/13, Obvezna razlaga – MUV, št. 7/19).
– Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah (MUV, št. 24/06, 20/15, 17/17 in 18/21).
III. Podatki o namembnosti območja
Podatki o namenski rabi prostora:
– oznaka namenske rabe: UON
– naziv: ureditveno območje naselja
– opis: stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja s podrobnejšo namensko rabo površin »pretežno centralne površine«. V skladu z Urbanistično zasnovo mesta Lenart, ki je bila sprejeta kot sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04), se na navedenih površinah za centralne dejavnosti zagotavlja zadovoljevanje potreb oskrbe na višji oskrbni stopnji (zdravstvene, upravne, izobraževalne ipd. funkcije), objekti pa se zgradijo v skladu z dejanskimi potrebami po oskrbi in etapno ter primerno oblikovani.
Dopustne dejavnosti:
Za območje je v teku priprava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah (MUV, št. 24/06, 20/15, 17/17 in 18/21). Postopek priprave sprememb in dopolnitev navedenega prostorskega akta je bil pričet s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah v Občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/23). V skladu s sklepom se območje nameni zdravstvenim in podobnim dejavnostim, ki zdravstveno dejavnost dopolnjujejo, programsko podpirajo in nadgrajujejo. S tem se zaokrožuje program že v celoti pozidanega območja Zdravstvenega doma na jugu, območja institucionalnega varstva na zahodu in območja poslovne dejavnosti na vzhodu.
IV. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
4. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: SI56 0110 0010 0005 869, odprt pri Banki Slovenije.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
5. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
Po plačilu kupnine v celoti, kupec lahko vpiše spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
V. Drugi pogoji
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, si Občina Lenart obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah v Občini Lenart.
Kupec se zaveže, da na svoje stroške izvede in financira spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, in sicer tako, da bo skladen s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah v Občini Lenart (MUV, št. 27/23) in bo primeren za obravnavo in sprejetje na občinskem svetu.
Kupec je dolžan v roku 4 let, pridobiti gradbeno dovoljenje, sicer je dolžan vrniti nepremičnine prodajalcu po enaki ceni.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
– Program razvoja dejavnosti (opis dejavnosti, predvideno število zaposlenih, razvojni program), (priloga št. 4).
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, ddv ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 15. 4. 2024 do 9. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne, 16. 4. 2024, ob 10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart pri Brigiti Rojs, brigita.rojs@lenart.si, tel. 729-13-20.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti