Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

814. Uredba za izvajanje začasnega ukrepa poroštev za kredite gospodarskih subjektov po Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, stran 2104.

  
Na podlagi 114. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
za izvajanje začasnega ukrepa poroštev za kredite gospodarskih subjektov po Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvajanjem ukrepa poroštva na podlagi zakona, ki ureja izdajanje poroštva za kredite gospodarskih subjektov za odpravo posledic poplav in plazov ter za razvoj gospodarstva na prizadetih območjih (v nadaljnjem besedilu: ZORZFS), in sicer podrobnejšo opredelitev obveznih sestavin kreditnih pogodb, dokazil za izpolnjevanje zakonskih pogojev, načina poročanja SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka) ministrstvu, pristojnemu za finance (v nadaljnjem besedilu: MF), in ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: MKGP), načina izračuna višine poroštvene premije, načina izračuna višine državne pomoči, vsebine in rokov za izdajo zahtevka in plačila nepovratnih sredstev, postopek za unovčitev poroštva, postopkov vračila dodeljenih nepovratnih sredstev v primerih v nadzoru ugotovljenih kršitev, plačila subvencije pogodbene obrestne mere in poroštvene premije v primeru doseganja oziroma preseganja najvišjega zneska pomoči.
2. člen 
(obvezne sestavine kreditne pogodbe) 
Kreditna pogodba s poroštvom Republike Slovenije v skladu z ZORZFS mora poleg drugih sestavin, ki jih določa ZORZFS, vsebovati še določila:
1. da se zavarovanje kredita, ustanovljeno v skladu z običajno bančno prakso, nanaša na celotno terjatev po kreditni pogodbi, tudi na del terjatve, ki v primeru unovčenega poroštva preide na Republiko Slovenijo, kar pomeni, da se banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banka) ter Republika Slovenija v postopku regresa, tudi iz unovčenih zavarovanj, poplačujejo sorazmerno s prevzetim tveganjem;
2. o pravici MF, MKGP in SID banke do pridobitve celotne dokumentacije in vpogleda vanjo ter o obveznosti kreditojemalca, da mora MF, MKGP oziroma SID banki omogočiti pregled dokumentacije, vezane na kredit, uvrščen v poroštveno shemo po ZORZFS;
3. da pogodbeni stranki soglasno ugotavljata, da gre za kredit s statusom pomoči de minimis na podlagi sheme pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2023/2831/EU) ali v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) in ob upoštevanju določb 133. ali 134. člena ZORZFS;
4. da je kreditojemalec seznanjen s pravili o pomoči de minimis in posledicami kršitev teh pravil;
5. da se spoštovanje najvišjega skupnega zneska pomoči de minimis iz 133. ali 134. člena ZORZFS presoja na podlagi pisnih izjav kreditojemalca;
6. da je kreditojemalec na dan odobritve kredita prejel pomoč de minimis v obliki subvencije pogodbene obrestne mere in neplačane poroštvene premije, ki sta določeni z zneskom v EUR;
7. da se pomoč de minimis, dodeljena v obliki kredita s statusom pomoči de minimis v skladu s 118. členom ZORZFS, če gre za nepovratna sredstva, in 119. členom ZORZFS, če gre za poroštveno premijo v povezavi s 133. in 134. členom ZORZFS, upošteva pri kumulaciji z drugimi državnimi pomočmi oziroma pomočmi de minimis, za katere bo kreditojemalec zaprosil po odobritvi kredita;
8. o obveznosti kreditojemalca, da je skladno z določbo enajstega odstavka 133. člena ZORZFS oziroma iz desetega odstavka 134. člena ZORZFS, če je uveljavil pomoč de minimis v skladu z Uredbo 2023/2831/EU oziroma Uredbo 1408/2013/EU, in za katerega se naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, ali je navajal lažne, neresnične ali zavajajoče podatke, dolžan na zahtevo pristojnega ministrstva, SID banke ali banke vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od prejema poziva za plačilo (vračilo nepovratnih sredstev), pri čemer se mu po poteku roka za plačilo, obračunavajo zakonske zamudne obresti v skladu z zakonom, ki določa predpisano obrestno mero zamudnih obresti;
9. da kreditojemalec soglaša z objavo podatkov iz 131. člena zakona na spletnih straneh vladne službe, pristojne za obnovo po poplavah in plazovih, ali v sredstvih javnega obveščanja, pri čemer se podatek o subvenciji obrestne mere objavi kot izplačilo javnofinančnih sredstev, ter z objavo podatkov o poroštvu Republike Slovenije za kredit, najet pri banki po pogojih iz ZORZFS;
10. o odškodninski in kazenski odgovornosti glede resničnosti predloženih izjav ob vlogi za kredit in kasneje v času trajanja kredita ter v zvezi z dokazili, izjavami ob črpanju kredita in njegovi namenski porabi;
11. da so sredstva kredita namenska in bodo porabljena za namene, za katere v skladu s 115. členom ZORZFS jamči Republika Slovenija. Točen namen po ZORZFS je opredeljen v kreditni pogodbi, pri čemer se mora v primeru financiranja po točki b) prvega odstavka 115. člena ZORZFS doseči vsaj eden izmed ciljev, določen v točki b) prvega odstavka 115. člena ZORZFS;
12. da se skladnost porabe sredstev kredita in dokončanje investicije ugotavljata na podlagi informacij in dokazil, ki jih banka pisno prejme od kreditojemalca ali jih pridobi sama iz javno dostopnih registrov, ter da se, če na podlagi teh informacij primerna poraba sredstev kredita ni izkazana, šteje, da gre za nenamensko porabo sredstev kredita in s tem lahko tudi za zlorabo pomoči de minimis;
13. da je banka prenesla prednosti in koristi, ki jih je pridobila s poroštvom države v skladu z ZORZFS, v celoti na kreditojemalce, in sicer na način, da poleg upoštevanja omejitev fiksne obrestne mere, ki izhajajo iz ZORZFS, stroški odobritve, vodenja in druga nadomestila ter stroški kredita s poroštvom po zakonu niso višji, kot so bili določeni v tarifi banke, ki je veljala na dan 1. avgusta 2023 ali po tarifi banke na dan odobritve kredita, če so nadomestila in stroški po zadnji navedeni ugodnejši za kreditojemalca.
3. člen
(skrbnost pregleda dokumentacije) 
Banka s skrbnostjo dobrega strokovnjaka presoja, ali je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke, in pri tem izhaja iz dokumentacije, ki je bila na voljo ob sklenitvi kreditne pogodbe. Če je bila banka zavedena in je pri ravnanju izkazala dolžno skrbnost, zanjo ni negativnih posledic, ki jih sicer določa 124. člen ZORZFS.
4. člen 
(poročanje) 
(1) SID banka poroča MF, kot je to določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in z vsebino, kot je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) SID banka in poslovna banka na zahtevo MF ali MKGP temu predata vso dokumentacijo v zvezi z vsemi posli in ravnanji, ki jih izvajata na podlagi ZORZFS in te uredbe, ali omogočita vpogled v to dokumentacijo.
5. člen 
(ugotavljanje pomoči de minimis in poročanje o njej) 
(1) Za zagotovitev spoštovanja omejitev skupne višine zneska pomoči de minimis banke za posameznega kreditojemalca preverijo višino že dodeljene pomoči de minimis za preteklo triletno obdobje v primeru pomoči po 133. členu ZORZFS oziroma v zadnjih treh poslovnih letih v primeru pomoči po 134. členu ZORZFS:
– v javni evidenci prejemnikov pomoči »Javna objava dodeljenih državnih pomoči« po pravilu de minimis, ki jo vodi MF, in
– pri MKGP za pomoč, dodeljeno nosilcem kmetijskega gospodarstva ali nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Za upravičence do pomoči de minimis, ki so enotno podjetje, banke na podlagi sporočenih podatkov za vsakega kreditojemalca preverijo višino že dodeljene pomoči de minimis za vse subjekte v okviru enotnega podjetja.
(3) Banka neposredno pred odobritvijo kredita izračuna višino subvencije obrestne mere in poroštveno premijo, ki pomenita višino de minimis pomoči, ter njeno višino vključi v kreditno pogodbo in v 15 dneh od odobritve kredita poroča pristojnemu ministrstvu o dodeljeni de minimis pomoči na obrazcu in s podatki, ki jih zahteva pristojno ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja poročanje in evidentiranje državnih pomoči.
6. člen 
(poroštvena premija) 
(1) Premijska stopnja za poroštvo Republike Slovenije temelji na stroških banke, ki jih banka zaračuna kreditojemalcu v primeru kreditiranja brez upoštevanja poroštva Republike Slovenije. Stroški banke se ugotavljajo kot neto obrestna marža banke brez upoštevanja poroštva Republike Slovenije in drugih zavarovanj ter kot nadomestilo za vodenje kredita. Neto obrestna marža se izračuna kot razlika med bruto obrestno maržo kredita po ponudbi banke, neznižano zaradi poroštva Republike Slovenije in drugih zavarovanj, ter ceno vira financiranja banke.
(2) Tržna premijska stopnja temelji na stroških banke, ki jih ta zaračuna kreditojemalcu brez poroštva in je izražena kot odstotek na letni ravni. Tržna premijska stopnja se izračuna po naslednji formuli:
Tržna premijska stopnja p.a. (%) = Neto obrestna marža p.a. (%) + Nadomestilo za vodenje kredita p.a. (%) 
(3) Neto obrestna marža iz prejšnjega odstavka je izražena kot odstotek na letni ravni. Nadomestilo za vodenje kredita iz prejšnjega odstavka je izraženo kot odstotek na letni ravni in obračunano od glavnice kredita. Če nadomestilo za vodenje kredita ni izraženo na letni ravni, se ga kot odstotek od glavnice kredita preračuna na letno raven.
(4) Premija za poroštvo se izračuna upoštevaje tržno premijsko stopnjo p.a., stanje kredita, načrt odplačila kredita in odstotek poroštva Republike Slovenije. Osnova za obračun premije je znesek stanja glavnice v delu, za katerega jamči Republika Slovenija.
(5) Premija se diskontira na vrednost, ki jo je imela ob odobritvi kredita. Obrestna mera, ki se uporablja za diskontiranje, je diskontna stopnja, ki je določena ob upoštevanju sporočila Evropske komisije, ki se nanaša na metodo določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj, ki velja na dan sklepa organa odločanja poslovne banke.
(6) V primeru ugotovitve, da znesek obračunane in neplačane premije za poroštvo Republike Slovenije preseže najvišji skupni znesek pomoči de minimis iz drugega odstavka 133. člena ali drugega odstavka 134. člena ZORZFS, banka obvesti kreditojemalca, da mora plačati premijo, in v desetih delovnih dneh izstavi kreditojemalcu račun za premijo, hkrati en izvod računa pošlje MF.
(7) Kreditojemalec v osmih dneh od dneva izstavitve računa iz prejšnjega odstavka poravna obveznosti iz naslova obračunane poroštvene premije za kredit z nakazilom na podračun s številko 01100-6300109972 Republika Slovenija – Proračun in s sklicem 18 10995-7141220-xxxxxxLL, pri čemer je xxxxxx šestmestna oznaka identifikacijske številke računa in LL dvomestna oznaka proračunskega leta.
(8) V primeru unovčitve poroštva ob predhodnem odpoklicu kreditne pogodbe ali predčasnega prenehanja kreditne pogodbe v skladu s 122. členom ZORZFS ali odpovedi poroštvu Republike Slovenije v skladu s 121. členom ZORZFS, potem ko je račun za premijo že plačan, se plačana premija ne vrača kreditojemalcu.
7. člen 
(zahtevek in plačilo nepovratnih sredstev) 
(1) MF subvencijo pogodbene obrestne mere v višini do 30 % za kredite gospodarskim subjektom nakazuje neposredno na račun banke kvartalno v 15 delovnih dneh od prejema zahteve SID banke za plačilo, ki ga slednja prejme od banke ter ga po pregledu in preveritvi podatkov za kreditojemalca o že dodeljeni pomoči de minimis pošlje MF. Zahtevek banke za plačilo nepovratnih sredstev v obliki subvencije pogodbene obrestne mere mora vsebovati:
1. naziv banke;
2. kontaktne podatke banke;
3. četrtletje, na katero se glasi zahtevek za plačilo subvencije;
4. davčno številko kreditojemalca;
5. davčno številko subjektov kreditojemalca, ki skupaj tvorijo enotno podjetje v skladu s tretjim odstavkom 133. člena ZORZFS;
6. številko kreditne pogodbe;
7. znesek obračunanih pogodbenih obresti v četrtletju v EUR;
8. pozvani znesek za plačilo;
9. številko računa banke za nakazilo;
10. SWIFT oznako;
11. sklic za nakazilo;
12. izjavo banke, da je pozvani znesek za plačilo subvencije pogodbene obrestne mere v skladu s kreditno pogodbo, ki izpolnjuje pogoje za poroštvo po zakonu ter, da črpanje sredstev kredita izvaja oziroma je izvajala v skladu z dokazili, ki ustrezajo namenu iz kreditne pogodbe in iz zakona ter da izvaja ustrezni nadzor nad namensko porabo kredita s poroštvom po zakonu.
(2) SID banka na svoji spletni strani objavi predlogo zahtevka banke za plačilo subvencije pogodbene obrestne mere. Banka odda zahtevek SID banki po komunikacijskih poteh običajnih za poslovanje z bankami (ZBS B2B kanal), kvartalno v skladu z navodili SID banke in v rokih iz drugega odstavka 110. člena ZORZFS. Zahtevek se lahko odda po oddaji kvartalnega poročila o stanjih glavnic kreditov s poroštvom.
(3) V primeru, da bi premija in subvencija obrestne mere skupaj presegli najvišji skupni znesek dovoljene pomoči de minimis, kot jo določa drugi odstavek 133. člena oziroma drugi odstavek 134. člena ZORZFS, se najprej dodeljuje premija kot pomoč de minimis, in nato subvencija obrestne mere do dovoljenega praga.
8. člen 
(preverjanje upravičenosti zahtevka za plačilo poroštva in dokazila za izpolnjevanje zakonskih pogojev glede kreditov, zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije) 
(1) SID banka opravi formalni pregled zahtevka v skladu s prvim in četrtim odstavkom 122. člena ZORZFS na podlagi dokumentacije, ki jo določa četrti odstavek 122. člena ZORZFS, pregled v skladu s prvim odstavkom 102. člena ZORZFS pa opravi na podlagi dokumentacije, ki je navedena v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj z zahtevkom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih za presojo izpolnjevanja vseh zahtev v zvezi s kreditnimi pogodbami in poroštvom Republike Slovenije iz ZORZFS in te uredbe, pozove banko k predložitvi dodatne dokumentacije in pojasnil. Banka mora zahtevane informacije in gradiva predati SID banki v desetih delovnih dneh od prejema poziva SID banke.
(3) Če banka zavrne zahtevek za vračilo zneska izplačanega poroštva v skladu s šestim odstavkom 102. člena ZORZFS ali če banka SID banki zahtevane dokumentacije ne preda v desetih delovnih dneh, se šteje, da je banka neutemeljeno zavrnila vračilo poroštva, SID banka pa zadevo odstopi v obravnavo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.
9. člen 
(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije) 
MF po prejemu popolnega zahtevka banke za unovčitev poroštva in po potrditvi zneska za izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonskem roku izvrši plačilo potrjenega zneska. Zahtevek banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Po izvršenem plačilu MF v treh delovnih dneh od izplačila pošlje kopijo dokazila o plačilu poroštva SID banki.
10. člen 
(postopek pri vračilu nedovoljene pomoči de minimis) 
(1) V primeru nedovoljene pomoči mora banka zahtevati vračilo pomoči de minimis.
(2) Če kreditojemalec zavrne vračilo pomoči de minimis, mora banka zahtevati vračilo pomoči de minimis, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Za namen izvedbe vračila nedovoljene pomoči pred prvim črpanjem kredita banki ni treba zahtevati pomoči de minimis le, če je kreditojemalcu onemogočeno vsakršno črpanje kredita.
(4) V primeru insolvenčnega postopka nad končnim prejemnikom mora banka priglasiti pogojno terjatev v višini pomoči de minimis. Če se pred zaključkom insolvenčnega postopka izkaže, da je treba izvesti vračilo nedovoljene pomoči, mora banka pogojno terjatev uveljavljati kot dejansko.
(5) O nastanku in višini (pogojne) terjatve iz naslova pomoči de minimis mora banka obvestiti SID banko v petih dneh od dneva nastanka te terjatve.
(6) Banka mora v petih delovnih dneh od vsakega delnega oziroma celotnega zaprtja terjatve iz naslova pomoči de minimis izterjani znesek iz naslova državne pomoči nakazati MF ter o tem nakazilu pisno obvestiti MF in SID banko.
11. člen 
(izterjava terjatev) 
Če SID banka v skladu s prvim odstavkom 123. člena ZORZFS prevzame izvedbo izterjave posamezne terjatve, mora banka SID banki odstopiti vso potrebno dokumentacijo za izterjavo te terjatve.
12. člen 
(rok hrambe) 
Banka in kreditojemalec morata vso dokumentacijo v zvezi s kreditom, ki je zavarovan s poroštvom v skladu z ZORZFS, hraniti deset let od dneva sklenitve kreditne pogodbe v skladu z ZORZFS.
PREHODNA DOLOČBA 
13. člen 
(prvo poročanje) 
Prvo poročanje bank o sklenjenih kreditnih pogodbah v skladu s prvim odstavkom 121. člena ZORZFS se opravi v aprilu 2024.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-58/2024
Ljubljana, dne 28. marca 2024
EVA 2024-1611-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti