Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica, stran 2102.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 86. in 88. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19 in 18/23 – ZDU-1O), Sklepa o opredelitvi sistema javnih letališč (Uradni list RS, št. 78/06) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 11. seji dne 27. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica (DN UO, št. 218/16, v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
Spremeni in dopolni se tretji odstavek 7. člena odloka tako, da se glasi:
»Za opravljanje nalog na navedenih področjih se oblikujejo notranje organizacijske enote (v nadaljevanju: NOE)OU Občine Radovljica:
– Kabinet župana,
– Oddelek za splošne zadeve,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
– Oddelek za gospodarstvo,
– Služba za upravljanje občinskega premoženja z organizacijsko enoto Režijski obrat.«
3. člen 
Doda se nov 7.a člen:
»Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna organizacijska enota v okviru Službe za upravljanje občinskega premoženja in ni pravna oseba.
Režijski obrat lahko izvaja naslednje dejavnosti:
– letališka dejavnost v skladu s točko g) prvega odstavka 7. člena odloka,
– dejavnost avtokampov,
– obratovanje rekreacijskih parkov in kopališč,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– prodaja izdelkov in storitev ter pridelkov kot dopolnitev dejavnosti iz prejšnjih alinej,
– druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Režijski obrat opravlja tudi druge lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti v javnem interesu, ki so opredeljene s splošnimi akti občine.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svoje osnovne dejavnosti in s katerimi prispeva k večjemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje osnovnih dejavnosti.
Dejavnosti Režijskega obrata se financirajo iz plačil uporabnikov storitev, iz proračuna občine in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.«
4. člen 
Prvi in drugi odstavek 14. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»OU Občine Radovljica je notranje oddelčno organizirana, NOE vodijo vodje.
Vodje NOE organizirajo delo NOE ter izvajajo upravne, strokovne in druge zadeve, za katere je organizirana NOE OU v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OU se uskladi s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
6. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0004/2024-8
Radovljica, dne 28. marca 2024
Župan 
Občine Radovljica 
Ciril Globočnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti